Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα

Δημοσιεύσεις για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679
Προσωπικά Δεδομένα


 • ethemis

  Περιεχόμενο του δικαιώματος προσβάσεως-ΔΕΕ C-141/12 και C-372/12.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 17ης Ιουλίου 2014 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις του ΔΕΕ C 141/12 και C-372/12, με αντικείμενο αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, τις οποίες υπέβαλαν το Rechtbank Middelburg (C 141/12) και το Raad van State (C 372/12) (Κάτω Χώρες) με αποφάσεις της 15ης Μαρτίου 2012 και της 1ης Αυγούστου 2012 αντιστοίχως, οι οποίες περιήλθαν στο Δικαστήριο στις 20 Μαρτίου 2012 και στις 3 Αυγούστου 2012, στο πλαίσιο των δικών Y.S. (C-141/12) κατά Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, και Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12) κατά M., S.

 • ethemis

  Ιδιωτικός ντεντέκτιβ και εξαιρέσεις από την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/EK-ΔΕΕ C-473/12.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Νοεμβρίου 2013 στην υπόθεση του ΔΕΕ C 473/12, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Cour constitutionnelle (Βέλγιο) με απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2012, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 22 Οκτωβρίου 2012, στο πλαίσιο της δίκης Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) κατά Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte.

 • ethemis

  Προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος προσβάσεως-ΔΕΕ C-486/12.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2013 στην υπόθεση του ΔΕΕ C 486/12, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Gerechtshof te’s-Hertogenbosch (Κάτω Χώρες) με απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2012, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 31 Οκτωβρίου 2012, στο πλαίσιο διαδικασίας την οποία κίνησε η X.

 • ethemis

  Έννοια των “αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων”- ΔΕΕ C-212/13.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2014 στην υπόθεση του ΔΕΕ C 212/13, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) με απόφαση της 20ής Μαρτίου 2013, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 19 Απριλίου 2013, στο πλαίσιο της δίκης František Ryneš κατά Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • ethemis

  Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων- ΔΕΕ C-230/14.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση του ΔΕΕ C-230/14, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Kúria (Ουγγαρία), με απόφαση της 22ας Απριλίου 2014, η οποία περιήλθε στο δικαστήριο στις 12 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο της δίκης Weltimmo s. r. o. κατά Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 • ethemis

  Έννοια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- ΔΕΕ C-434/16.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ης Δεκεμβρίου 2017 στην υπόθεση του ΔΕΕ C-434/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο, Ιρλανδία) με απόφαση της 29ης Ιουλίου 2016, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 4 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο της δίκης Peter Nowak κατά Data Protection Commissioner.

 • ethemis

  Καθορισμός του δικαίου της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – ΔΕΕ C-191/15.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (Τρίτο Τμήμα) της 28ης Ιουλίου του 2016 στην υπόθεση του ΔΕΕ C-191/15, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο, Αυστρία) με απόφαση της 9ης Απριλίου 2015, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 27 Απριλίου 2015, στο πλαίσιο της δίκης Verein für Konsumenteninformation κατά Amazon EU Sàrl.

 • ethemis

  Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- ΔΕΕ C-13/16.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2017 στην υπόθεση C13/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Ανώτατο Δικαστήριο, τμήμα διοικητικών διαφορών, Λετονία) με απόφαση της 30ής Δεκεμβρίου 2015, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 8 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της δίκης Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde κατά Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme».

 • ethemis

  Διαταγή απενεργοποίησης σελίδας Facebook ως «υπευθύνου επεξεργασίας»- ΔΕΕ C-210/16.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Ιουνίου 2018 στην υπόθεση του ΔΕΕ C-210/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο, Γερμανία) με απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου 2016, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 14 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της δίκης Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein κατά Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH.

 • ethemis

  Ενημέρωση των προσώπων τα οποία αφορά η επεξεργασία δεδομένων- ΔΕΕ C-201/14.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση του ΔΕΕ C201/14, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Curtea de Apel Cluj (Ρουμανία) με απόφαση της 31ης Μαρτίου 2014, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 22 Απριλίου 2014, στο πλαίσιο της δίκης Smaranda Bara κ.λπ. κατάPreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more