Επέτειος ενός χρόνου για τον ΓΚΠΔ

June 06, 2019: Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα


posts  eΘέμις / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / Επέτειος ενός χρόνου για τον ΓΚΠΔpostsethemis

Επέτειος ενός χρόνου για τον ΓΚΠΔ

Άρθρο της Προέδρου του ΕΣΠΔ για την επέτειο 1 χρόνου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

Το τελευταίο δωδεκάµηνο οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων και οι επαγγελµατίες του τοµέα σε ολόκληρο τον ΕΟΧ και πέρα από αυτόν ήταν ιδιαίτερα απασχοληµένοι. Σαν σήµερα πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τέθηκε σε εφαρµογή ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆). Η 25η Μαΐου 2018 σηµατοδότησε την έναρξη µιας νέας συναρπαστικής φάσης για την προστασία των δεδοµένων µε µια άνευ προηγουµένου ανάπτυξη της παγκόσµιας κοινότητας των επαγγελµατιών στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων, την ανάληψη νέων νοµοθετικών πρωτοβουλιών σε πολλές περιοχές του κόσµου και την πρωτοφανή αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Το 67 % των πολιτών της ΕΕ που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι έχουν ακούσει για τον ΓΚΠ∆, ενώ το 36 % εξ αυτών δήλωσε ότι γνωρίζει καλά τις συνέπειες του Kανονισµού. Επιπλέον, το 57 % των ερωτηθέντων ευρωπαίων πολιτών δήλωσαν ότι γνωρίζουν πως υπάρχει δηµόσια αρχή στη χώρα τους η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία των δικαιωµάτων τους σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα. Το συγκεκριµένο ποσοστό παρουσιάζει αύξηση κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα του Ευρωβαρόµετρου του 2015.*

Όλο και περισσότερες χώρες εισάγουν τις δικές τους νοµοθετικές ρυθµίσεις για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Αν και δεν υπάρχει µία ενιαία προσέγγιση για την προστασία των δεδοµένων, ο ΓΚΠ∆ θα µπορούσε να αποτελέσει πηγή θεµελιωδών αρχών. Κάθε έθνος πρέπει να θεσπίζει τους δικούς του νόµους για την προστασία των δεδοµένων. Ωστόσο, η επίτευξη κάποιου βαθµού συµβατότητας θα διευκολύνει σηµαντικά τις οικονοµικές συναλλαγές και θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ των καταναλωτών.

Στα καθ’ ηµάς, είδαµε ορισµένα πιο άµεσα αποτελέσµατα. Από την πρώτη κιόλας ηµέρα, οι πρώτες διασυνοριακές υποθέσεις καταχωρίστηκαν στο µητρώο υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΣΠ∆) στο πλαίσιο του ΙΜΙ και τα ερωτήµατα άρχισαν να καταφθάνουν στις εθνικές εποπτικές αρχές. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, 446 διασυνοριακές υποθέσεις καταχωρίστηκαν συνολικά στο µητρώο διασυνοριακών υποθέσεων που τηρούµε. Για 205 εξ αυτών ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες του «µηχανισµού µίας στάσης» (One-Stop Shop — OSS). Μέχρι στιγµής, έχουν καταγραφεί 19 οριστικά αποτελέσµατα στο πλαίσιο του εν λόγω µηχανισµού.

Σε εθνικό επίπεδο, οι περισσότερες εποπτικές αρχές αναφέρουν σηµαντική αύξηση του αριθµού των ερωτηµάτων και των καταγγελιών που λαµβάνουν σε σύγκριση µε την εποχή προ ΓΚΠ∆. Από τον Μάιο του 2018 οι εποπτικές αρχές του ΕΟΧ εργάζονται πυρετωδώς για την επιτυχή διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεων. Περισσότερα από 144.000 ερωτήµατα και καταγγελίες και πάνω από 89.000 παραβιάσεις δεδοµένων έχουν καταγραφεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές του ΕΟΧ**. Το 63 % εξ αυτών έχουν περατωθεί, ενώ το 37 % βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επίλυση των διασυνοριακών κυρίως υποθέσεων απαιτεί χρόνο και πόρους: οι εποπτικές αρχές καλούνται να διεξάγουν έρευνες, να τηρούν τους διαδικαστικούς κανόνες, να συντονίζουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλες εποπτικές αρχές. Ο ΓΚΠ∆ δεν προτείνει έτοιµες λύσεις όταν υποβάλλεται καταγγελία, αλλά προβλέπει άρτιες και αποτελεσµατικές διαδικασίες. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές από κοινού εργαστήκαµε και θα εξακολουθήσουµε να εργαζόµαστε άοκνα για την υλοποίηση αυτού του νέου επιπέδου συνεργασίας.

Η συµµόρφωση µπορεί να επιτευχθεί µόνον χάρη σε έναν αποτελεσµατικό συνδυασµό κατευθυντήριων γραµµών, αφοσίωσης των ενδιαφερόµενων µερών και, όπου απαιτείται, επιβολής από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Έχοντας αυτό κατά νου, το ΕΣΠ∆, ήδη από την αρχή της λειτουργίας του, ενέκρινε τις 16 κατευθυντήριες γραµµές της ΟΕ29 που αφορούν τον ΓΚΠ∆ και εξέδωσε ακόµη έξι δικές του. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις ακριβείς συνέπειες του ΓΚΠ∆ σε σχέση µε τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδοµένων που διεξάγουν. Επιπλέον, το ΕΣΠ∆ ολοκλήρωσε την πρώτη µεγάλης έκτασης άσκηση συνεκτικότητας, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση 30 γνωµοδοτήσεων αναφορικά µε τους εθνικούς καταλόγους εκτίµησης αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων (ΕΑΠ∆).

∆εν επιτελούµε το έργο µας σε συνθήκες αποµόνωσης. Προκειµένου να διασφαλίσει ότι όλες οι κατευθυντήριες γραµµές που πρόκειται να εκδοθούν θα επιτύχουν τον διπλό στόχο της σύννοµης επεξεργασίας δεδοµένων και της ενίσχυσης των ατοµικών δικαιωµάτων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων προβαίνει τακτικά σε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Μέχρι στιγµής, το ΕΣΠ∆ έχει διοργανώσει 2 εκδηλώσεις µε ενδιαφερόµενα µέρη και 6 δηµόσιες διαβουλεύσεις.

Σκοπός µας είναι να συνεχίσουµε το αξιόλογο έργο µας και τα επόµενα χρόνια. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων ενέκρινε το πρόγραµµα εργασίας του για το 2019 και το 2020, το οποίο περιλαµβάνει κατάλογο µε επιπλέον κατευθυντήριες γραµµές. Θα δούµε επίσης αρκετές διασυνοριακές υποθέσεις, τις οποίες διαχειρίζονται οι εποπτικές αρχές, να ολοκληρώνονται τους προσεχείς µήνες. Τέλος, θα εξακολουθήσουµε να αφουγκραζόµαστε και να συνεργαζόµαστε µε όλους εκείνους που µας βοηθούν να κατανοήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καθηµερινή πρακτική της επεξεργασίας δεδοµένων. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραµµα, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι εµείς, ως ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδοµένων, θα λειτουργούµε όλο και περισσότερο συνεργιστικά, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την αποτελεσµατικότητά µας.

* Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή

** Κατά τη στιγµή της έρευνας το ΕΣΠ∆ δεν είχε προβεί σε ορισµό της έννοιας της καταγγελίας. Έως τότε, η ερµηνεία της έννοιας ήταν αρµοδιότητα των εθνικών εποπτικών αρχών, γεγονός το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τα στατιστικά στοιχεία.

Aπό τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι τα φορολογικά δεδομένα συνιστούν «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 95/46.Source/ Author:www.dpa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom