η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ

Ταυτότητα e-Θέμις και Συντακτική Ομάδα

logo ethemis


posts  eΘέμις / Ποιοι είμαστεposts
 

Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο, αποτελούμενο από δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, μέλη τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και των άλλων δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος, καθώς και από απόφοιτους Νομικών Σχολών εν γένει.

Καταστατικός σκοπός της e-Θέμις (κατ΄άρθρο 2) είναι: Α) Η ενημέρωση και επιστημονική αρωγή προς Δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους – μέλη τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος – και νομικούς, καθώς και η καλλιέργεια και προώθηση επιστημονικού διαλόγου για κάθε αντικείμενο που ενδιαφέρει τα μέλη της Ένωσης. Ειδική, όμως, έμφαση δίνεται στα ζητήματα που αφορούν το διαδίκτυο, την ηλεκτρονική επικοινωνία, τα προσωπικά δεδομένα καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται του χώρου της τεχνολογίας ευρύτερα. Επί των ζητημάτων και τομέων αυτών σκοπείται η αντιμετώπιση παντός νομικού θέματος και η συμβολή στην καλλιέργεια του επιστημονικού διαλόγου στην χώρα μας επ’ αυτών. Β) Η μελέτη των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο δραστηριοποιήσεως των μελών του Σωματείου, και η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Γ) Η ηθική, πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανύψωση των μελών του Σωματείου . Δ) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου.


ethemis office


Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, τα μέσα για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών είναι: Α) Η ανάπτυξη και οργάνωση κάθε νόμιμης δραστηριότητας των μελών του Σωματείου, προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. Β) Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο του δικαίου και ειδικότερα σε σχέση με τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το Σωματείο, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Γ) Η συνεργασία με νομικούς και φορείς ασχολούμενων με τα ίδια με την ένωση ζητήματα, διεθνείς ή όχι, δραστηριοποιούμενους εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δ) Η οργάνωση περιοδικών συγκεντρώσεων των μελών, διαλέξεων, συζητήσεων, καθώς και η σύνταξη και δημοσίευση ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων επί θεμάτων γενικότερου θεωρητικού, πρακτικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Ε) Η οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε αντίστοιχα συνέδρια, η επικοινωνία μεταξύ συγγενών σωματείων ή ενώσεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού , η ίδρυση στην Ελλάδα παραρτημάτων της Ένωσης καθώς και η συνεργασία με οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό φορέα, της Ελλάδας ή του εξωτερικού. ΣΤ) Η δημιουργία ομάδων εργασίας Ζ) Η διοργάνωση πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η) Η προβολή της δραστηριότητας του Σωματείου καθώς και η αφιλοκερδής παροχή νομικής ενημέρωσης μέσα από διαδικτυακό τόπο.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Δικηγόρος ή Ασκούμενος Δικηγόρος, ο οποίος είναι μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας ή του εξωτερικού, οποιοσδήποτε απόφοιτος Νομικής Σχολής καθώς και οποιαδήποτε Δικηγορική Εταιρεία. Τα μέλη διακρίνονται σε: α) Τακτικά μέλη, β) Απλά μέλη γ) Επίτιμα μέλη.

α) Τακτικά μέλη. Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Σωματείου πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιου. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Απλά μέλη. Η εγγραφή ως απλού μέλους του Σωματείου πραγματοποείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικοί Συμβούλιο του Σωτατείου και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλεται και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου στο οποίο φιλοξενείται η Ένωση. Τα απλά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν και τα τακτικά μέλη, όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα, πλην της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας οικονομικής συνδρομής και του δικαιώματος εκλέγειν και εγκλέγεσθαι και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου βεβαίως έχουν δικαίωμα λόγου. Ως προς τα απλά μέλη αρκεί η χρήση μόνο του όρους «μέλος» προκειμένου να γίνεται η διάκριση από τα τακτικά μέλη, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εγγραφής στο Σωματείο και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες αυτού.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου καθώς και προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Έθνος, την Κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως του αν φέρουν την δικηγορική ιδιότητα. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέλος του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στη λήψη αποφάσεων του Σωματείου, έχοντας δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

To Διοικητικό Συμβούλιο του eΘέμις έχει ως ακολούθως: Ιδρυτικά Μέλη – Διοικητικό Συμβούλιο. Ιδρυτικά Μέλη: Αναστασόπουλος Δημήτρης, Δικηγόρος Αθηνών Αντωνίου Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Αθηνών Αφράτη Αναστασία, Δικηγόρος Αθηνών Γεώργα Ανθή, Δικηγόρος Αθηνών Δήμα Μαριλένα, Δικηγόρος Αθηνών Δημητρακόπουλος Αλέξιος, Δικηγόρος Αθηνών Ελ Χούρι Μαρία, Δικηγόρος Αθηνών Κανδηλιεράκη Δήμητρα, Δικηγόρος Αθηνών Καραβά Ουρανία, Δικηγόρος Αθηνών Κορωναίος Αιμίλιος, Δικηγόρος Αθηνών Μελά Δήμητρα, Δικηγόρος Αθηνών Μυριούνης Κώστας, Δικηγόρος Αθηνών Παγώνας Ιωάννης, Δικηγόρος Αθηνών Ρούντας Γεώργιος, Δικηγόρος Αθηνών Σπηλιόπουλος Αναστάσιος, Δικηγόρος Πατρών Σπηλιοπούλου Αναστασία-Άννα, Δικηγόρος Αθηνών Σταυρόπουλος Ζώης, Δικηγόρος Αθηνών Φουσκίδου Άννα Μαρία, Δικηγόρος Αθηνών Φραδελάκη Ελένη, Δικηγόρος Αθηνών Χρόνη Αναστασία, Δικηγόρος Αθηνών Χρονοπούλου Κωνσταντίνα, Συμβολαιογράφος Τα ως άνω ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέρα, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Ταμία και πέντε μέλη. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κάτωθι: Τα ως άνω ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέρα, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Ταμία και πέντε μέλη. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κάτωθι: Πρόεδρος: Αναστασόπουλος Δημήτρης Αντιπρόεδρος: Σπηλιόπουλος Τάσος Γραμματέας: Ιωάννης Παγώνας Αναπληρωτής Γραμματέας: Αφράτη Αναστασία Ταμίας: Κανδηλιεράκη Δήμητρα Αναπληρωτής Ταμίας: Δημητρακόπουλος Αλέξηςethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom