Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis


   

 • ethemis

  Επιλεκτική διανομή καλλυντικών πολυτελείας - Απόφαση C‑230/16

  Στις 6 Δεκεμβρίου το Δικαστήριο της ΕΕ, κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα σχετικα με το αν μπορεί ένα επιλεκτικό σύστημα διανομής, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διανομή πολυτελών προϊόντων και προϊόντων γοήτρου και αποσκοπεί πρωτίστως στη διαφύλαξη της “εικόνας πολυτέλειας” των προϊόντων, να συνιστά στοιχείο ανταγωνισμού και αν σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, μπορεί να συνιστά στοιχείο ανταγωνισμού, μια γενική απαγόρευση προς τα μέλη ενός επιλεκτικού συστήματος διανομής που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο λιανικής πωλήσεως να χρησιμοποιούν, κατά τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω, τρίτες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσω διαδικτύου, χωρίς να έχει σημασία το αν στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει απόκλιση από τις θεμιτές απαιτήσεις του παραγωγού ως προς την ποιότητα. Ακόμα αν έχει το άρθρο 4, του κανονισμού 330/2010 την έννοια ότι η απαγόρευση προς τα μέλη ενός επιλεκτικού συστήματος διανομής που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο λιανικής πωλήσεως να χρησιμοποιούν, κατά τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω, τρίτες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσω διαδικτύου συνιστά περιορισμό λόγω αντικειμένου όσον αφορά τον κύκλο των πελατών του εμπόρου λιανικής;

 • ethemis

  Αρχή της τυπικής ασφάλισης-Απόφαση 1371/2017 Β' Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Η τακτική καταβολή των εισφορών εκ μέρους του ασφαλισμένου, που καλή τη πίστει θεωρεί εαυτόν ως υπαγόμενο στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό και η ανεπιφύλακτη είσπραξη αυτών από τον εν λόγω οργανισμό δεν συνάδουν με την μετά την πάροδο μακρού χρόνου αμφισβήτηση της ασφαλιστικής ιδιότητας. Η αντίθεση στη δημόσια τάξη και η δολίως δημιουργηθείσα από τον διοικούμενο κατάσταση ως αρνητικές προϋποθέσεις. Κάμψη της αρχής της τυπικής ασφάλισης σε περίπτωση ρητής ή σαφώς συναγόμενης εξ αυτής περί του αντιθέτου διάταξης. Δεν εμπίπτει η εσφαλμένη υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα στην έννοια της ρητής περί του αντιθέτου διάταξης.

 • ethemis

  Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων - Απόφαση C‑151/16

  Στις 13 Ιουλίου 2017, το δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με το αν το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/96 έχει την έννοια ότι απαλλαγή εφαρμόζεται στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται προκειμένου ένα πλοίο να πλεύσει χωρίς φορτίο από λιμένα κράτους μέλους, προς λιμένα άλλου, για να φορτώσει εμπορεύματα που θα μεταφερθούν σε λιμένα τρίτου κράτους μέλους και αν το προαναφερθέν άρθρο αντιτίθεται σε κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους, με την οποία αποκλείεται η εφαρμογή της απαλλαγής με την αιτιολογία ότι ο εφοδιασμός πλοίου με ενεργειακά προϊόντα πραγματοποιήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική ρύθμιση, παρότι ο εν λόγω εφοδιασμός είναι σύμφωνος προς όλες τις προϋποθέσεις εφαρμογής που προβλέπονται από την επίμαχη διάταξη.

 • ethemis

  Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεως παραχώρησης-Απόφαση 298/2018, VI Tμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Παραδεκτή η άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά θετικής πράξης του Κλιμακίου.Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ουσιωδών τροποποιήσεων όρων σύμβασης, ήδη υπαχθείσας στον έλεγχο αυτού. Εσφαλμένα επισημαίνεται στην προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου αφενός ότι σε περίπτωση «Μεροληπτικής Μεταβολής Νομοθεσίας» θα αποφανθεί κυριαρχικά το αρμόδιο δικαστήριο, αφετέρου δε ότι ο προβλεπόμενος στο σχέδιο σύμβασης όρος περί δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του παραχωρησιούχου, σε περίπτωση μονομερούς κατάργησης ή τροποποίησης της σύμβασης από το Δημόσιο, πρέπει να απαλειφθεί.

 • ethemis

  ΠΟΛ. 1049 /08-03-2018

  Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α΄ 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017)

 • ethemis

  ΠΟΛ. 1042 /06-03-2018

  Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016.