Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis


   

 • ethemis

  Δικαιώματα των κατηγορουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Οι Οδηγίες 2010/64 και 2012/13 για τα δικαιώματα διερμηνείας, μετάφρασης και ενημέρωσης υπόπτων και κατηγορουμένων στην ποινική διαδικασία αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της γοργά διαμορφούμενης ποινικής δικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • ethemis

  «Νομοθεσία για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή εγκληματικότητα»

  Επιστημονικό σύγγραμμα της επιστημονικής Σειράς Ποινικών Επιστημών «ΠΟΙΝΙΚΑ», για το Κυβερνοέγκλημα, από τον Γεώργιο Γερμανό και τον Αναστάσιο Παπαθανασίου, τα έσοδα από το οποίο θα διατεθούν στα ορφανά τέκνα αστυνομικών, πυροσβεστικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 • ethemis

  Η Δίκη της Πτώχευσης και των Προληπτικών Μέτρων της

  Του Βασιλείου Α. Χατζηιωάννου. Μια σύγχρονη μονογραφία σχετικά με τους ειδικούς δικονομικούς κανόνες των πτωχευτικών δικών. Πρόλογος: Μιχάλης Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ΠτΚ (ν. 3588/2007). Διεύθυνση σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας [Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ - τ. 3]

 • ethemis

  Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το Ν. 4335/2015

  Μία από τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4335/2015 ήταν η κατάργηση της διατάξεως του άρθ. 938 ΚΠολΔ για την αναστολή των πράξεων εκτελέσεως. Το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε ένα από τα ζητήματα ως προς τα οποία ασκήθηκε έντονη κριτική κατά των προσφάτων τροποποιήσεων του ΚΠολΔ. Του Γεώργιου Τσ. Ορφανίδη. Διεύθυνση σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας

 • ethemis

  Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπαγωγή σύμβασης παραχώρησης χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στον προσυμβατικό έλεγχο που αυτό ασκεί-Πρακτικά 16ης Γενικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Ερώτημα προς γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο , του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί του αν η σύμβαση μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» με διακριτικό τίτλο «DIGEA Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. υπάγεται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, αν διενεργήθηκε έλεγχος νομιμότητας από το αρμόδιο κλιμάκιο του δικαστηρίου πριν από τη σύναψή της.

 • ethemis

  Βάση επιβολής Φ.Π.Α. και μείωση σε περίπτωση λύσεως - Απόφαση C-404/16 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-404/16 το Δικαστήριο της ΕΕ, απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα, σχετικά με το αν ο όρος “λύση”, του άρθρου 90, της οδηγίας περί ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνει περίπτωση συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως με μεταβίβαση της κυριότητας στη λήξη της, στην οποία ο εκμισθωτής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον μισθωτή την καταβολή του μισθώματος, γιατί ο εκμισθωτής έχει ήδη υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω μη εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του μισθωτή. Επίσης, αν στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, δύναται ο εκμισθωτής, δυνάμει του ίδιου άρθρου, να μειώσει τη βάση επιβολής του φόρου, καίτοι ο εθνικός νομοθέτης, κάνοντας χρήση της ευχέρειας που του παρέχει το άρθρο, δεν επιτρέπει αυτή τη μείωση σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ - Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή απέλασης πρόσφυγα από Ελλάδα

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση (της 6ης Νοεμβρίου 2017) του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε, με νέα απόφασή του, ότι η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να μην επιστρέψει στην Τουρκία Πακιστανό πρόσφυγα, στον οποίο παρέχει νομική συνδρομή το ΕΣΠ. Εν προκειμένω, αναδεικνύεται η αναποτελεσματικότητα της ουσιαστικής ένδικης προστασίας στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης αιτημάτων ασύλου και στο πλαίσιο των διαδικασιών απέλασης/επανεισδοχής, γεγονός το οποίο επανειλημμένως διαπιστώνεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 • ethemis

  Η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Απόφαση 555/2017 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Συνταγματική και σύμφωνη προς την ΕΣΔΑ η καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υποχρέωση καταβολής παραβόλου βάσει του νόμου που ισχύει κατά το χρόνο άσκησης του οικείου ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

 • ethemis

  Έμμεσοι φόροι και συγκεντρώσεις κεφαλαίων - Απόφαση C-573/16 Δικαστηρίου ΕΕ

  Με την απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-573/16, το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με το αν αντίκειται η επιβολή από κράτος μέλος τέλους χαρτοσήμου 1,5 % επί της μεταβιβάσεως, σε μία ή περισσότερες από τις Οδηγίες της Ένωσης, ειδάλλως αν διαφέρει η απάντηση στο πρώτο ερώτημα αν η μεταβίβαση μετοχών στην υπηρεσία φυλάξεως και διαχειρίσεως ήταν αναγκαία για να διευκολυνθεί η εισαγωγή της οικείας εταιρίας σε χρηματιστήριο κράτους μέλους και αν διαφέρει η απάντηση σε κάποιο από τα ερωτήματα, αν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στον παρέχοντα υπηρεσίες φυλάξεως και διαχειρίσεως, να μην καταβάλει τέλος χαρτοσήμου κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, αλλά την επιβολή SDRT σε κάθε μετέπειτα πώληση των μετοχών στο πλαίσιο της υπηρεσίας φυλάξεως και διαχειρίσεως.