ΣτΕ: Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς σε μέλος του Δ.Σ. της FOLLI FOLLIE

April 24, 2023: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ: Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς σε μέλος του Δ.Σ. της FOLLI FOLLIE

ΣτΕ Δ΄ 591/2023

Πρόεδρος: Ε. Αντωνόπουλος

Εισηγητής: Ε. Κουράκου

Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως που αφορά σε πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας “FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” λόγω χειραγώγησης της αγοράς.

Με την 591/2023 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αίτηση αναιρέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας “FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” που αφορούσε σε πρόστιμο που επιβλήθηκε σε βάρος της, ύψους 100.000 ευρώ, λόγω χειραγώγησης της αγοράς με τη διάδοση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών για τη μετοχή της εν λόγω εταιρίας μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2017.

Την προτεραία της συζήτησης της υπόθεσης υπεβλήθη από την αναιρεσείουσα αίτημα αναβολής επειδή κατά τον χρόνο εκείνο βρισκόταν σε εξέλιξη ποινική δίκη σε βάρος της για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, για τα οποία επεβλήθη η ένδικη κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η αναιρεσείουσα ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση πρέπει να αναβληθεί διότι μετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας θα μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμά της για κατάθεση πρόσθετου λόγου αναίρεσης επί τη βάση της αρχής ne bis in idem, η οποία απορρέει από το άρθρο 4 παρ. 1 του κυρωθέντος με το ν. 1705/1987 (Α΄ 89) του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου (Π.Π.) της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, απορριπτική προσφυγής κατά διοικητικής πράξεως επιβολής διοικητικής κυρώσεως, δεν μπορεί να ενέχει παραβίαση της αρχής «ne bis in idem» κατά το ενωσιακό δίκαιο και την ΕΣΔΑ, λόγω παραλλήλως βαίνουσας, σχετικής, ποινικής stricto sensu, διαδικασίας, η οποία περατώνεται αμετάκλητα μετά την δημοσίευση της αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου. Συνεπώς, κρίθηκε ότι σε τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί να θεμελιωθεί αντίστοιχο νομικό σφάλμα της αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου ούτε λόγος αναιρέσεώς της για παραβίαση της αρχής «ne bis in idem» (πρβλ. ΣτΕ 636/2021 7μ.) και, με το σκεπτικό αυτό, το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε. 

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι στην έννοια της χειραγώγησης της αγοράς μέσω διάδοσης ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την προσφορά, την ζήτηση ή την τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου που εισάγεται ή έχει εισαχθεί σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ή είναι πιθανόν να διαμορφώσουν την τιμή του σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο, η οποία απαγορεύεται με βάση το άρθρο 12 παρ. 1 (περ. γ’) του Κανονισμού 596/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ίδιου Κανονισμού, εμπίπτει και η υπογραφή ή έγκριση από τα φυσικά πρόσωπα, που είναι κατά νόμο επιφορτισμένα με την αρμοδιότητα αυτή, όπως η αναιρεσείουσα, που ήταν, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύθηκαν και περιέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, λαμβανομένου υπόψη ότι στις περιπτώσεις αυτές τα εν λόγω πρόσωπα όφειλαν εν πάση περιπτώσει, ως εκ της θεσμικής τους ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων τους, να γνωρίζουν ότι οι διαδοθείσες πληροφορίες ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές.

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom