Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τμημάτων του Ειρηνοδικείου Αθηνών - Ενημέρωση για την χορήγηση επισήμων αντιγράφων αποφάσεων

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / June 01, 2020: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τμημάτων του Ειρηνοδικείου Αθηνών - Ενημέρωση για την χορήγηση επισήμων αντιγράφων αποφάσεων

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με έγγραφο του, ενημερώνει για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τεσσάρων τμημάτων του, μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία των δικηγόρων και πληροφορίες για την χορήγηση επισήμων αντιγράφων αποφάσεων.

Παρακάτω η ανακοίνωση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των τμημάτων του Ειρηνοδικείου:

       

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τεσσάρων (4) τμημάτων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στις οποίες θα αποστέλλονται:

α) οι κοινές ανέκκλητες δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων **για αναβολή **

β) δήλωση όλων των διαδίκων μιας υπόθεσης ότι δεν επιθυμούν να εξετάσουν  μάρτυρα κατά τη συζήτηση της υποθέσεώς τους είναι οι παρακάτω:

1) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) γραμματείας Εδρών: edres@eirinodikeioathinon.gr

2) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) γραμματείας Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων:  ro3869-10@eirinodikeioathinon.gr

3) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) γραμματείας Ασφαλιστικών Μέτρων: asfalistika@eirinodikeioathinon.gr

4) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) γραμματείας Εκουσίας Δικαιοδοσίας: ekousia@eirinodikeioathinon.gr

Παρακάτω η ανακοίνωση σχετικά με την χορήγηση επισήμων αντιγράφων αποφάσεων:

**Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του **

    Ειρηνοδικείου Αθηνών         

  

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την από 01-05-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ‘‘Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.’’ (ΦΕΚ Α΄ 90/01-05-2020).
 2. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Ε.Π. 16/16-5-2020 πράξη ανακοίνωσή μας.
 3. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 1957/19-5-2020 πράξη-ανακοίνωσή μας.
 4. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 1997/22-5-2020 πράξη-ανακοίνωσή μας.
 5. Το άρθρο 304 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4055/2012 ΦΕΚ Α 51/12.3.2012 και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.
 6. Το άρθρο 4 της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28-5-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2033/28-5-2020) Κ.Υ.Α. σύμφωνα με το οποίο από τα όργανα διοίκησης του δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ΄ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 7. Το ΠΔ 40/2013 ‘‘Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια’’, όπως σήμερα τροποποιημένο ισχύει.
 8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.
 9.  Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ Β΄ 781/23-3-2016), όπως τροποποιημένος ισχύει.
 10. Το άρθρο 10 του Ν.Δ. 1017/1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (περί ΤΑΧΔΙΚ).
 11. Τον Ν. 4446/2016, ‘‘Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.’’
 12. Τον Ν. 4194/2013 ‘‘Κώδικας Δικηγόρων’’ (ΦΕΚ Α΄ 208), όπως τροποποιημένος ισχύει.
 13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ).
 14. Τον Ν. 4624/2019 «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679», (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019)

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     ΄Οτι, λόγω της συσσώρευσης 4.500 και πλέον δημοσιευμένων αποφάσεων, από τις οποίες δεν έχουν ληφθεί επικυρωμένα αντίγραφα από τους παρασταθέντες πληρεξούσιους δικηγόρους, εξαιτίας της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, από 13-3-2020 μέχρι και 31-5-2020, με διαδοχικές Κ.Υ.Α., αλλά και της ειδικότερης αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών λόγω της πυρκαγιάς, από 9-3-2020 μέχρι 25-4-2020, που ήρθη μερικώς η αναστολή των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών (υπ΄ αριθμ. 19160 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ΦΕΚ Β΄ 1582/25-4-2020), καθώς και της λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, βάσει των διαδοχικών εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τη λήψη των κατωτέρω μέτρων:

Τη χορήγηση επισήμων αντιγράφων των αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί στους παραστάντες πληρεξούσιους δικηγόρους, όλων των διαδικασιών, σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου pdf, που θα φέρει ηλεκτρονική επισημείωση θεώρησης από τον εκάστοτε αρμόδιο, όπως αυτός αναφέρεται κατωτέρω, που ειδικά θα εντέλλεται προς τούτο κατά την παρούσα.

Η θεώρηση του ηλεκτρονικού αντιγράφου θα λαμβάνει χώρα με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού ΕΕ 910/2014 [elDAS].

Για την έκδοση των επισήμων αντιγράφων των αποφάσεων θα καταβάλλεται η αξία του αναλογούντος ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ με ηλεκτρονικό τρόπο (αποϋλοποιημένο ένσημο), μέσω της εφαρμογής έκδοσης αποϋλοποιημένων ενσήμων του portal  της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Για τη λήψη του ηλεκτρονικού επισήμου αντιγράφου ο παραστάς πληρεξούσιος δικηγόρος θα αιτείται αποκλειστικά μέσω εφαρμογής τουportal **της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την διασταύρωση – εξακρίβωση της ιδιότητάς του και την πληρωμή του τέλους ΤΑΧΔΙΚ. **

Το αίτημα θα διαβιβάζεται αρμοδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω διευθύνσεις του Ειρηνοδικείου και θα εκδίδεται το επίσημο ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης σε μορφή pdf, που θα φέρει απλή χρονοσήμανση και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά τον elDAS Κανονισμό.

Διευθύνσεις:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

apofaseis.asfalistika@eirinodikeioathinon.gr

2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

apofaseis.autokinita@eirinodikeioathinon.gr

3. ΕΡΓΑΤΙΚΑ

apofaseis.ergatika.misthoseis.eirinodikeioathinon.gr

4. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

apofaseis.ergatika.misthoseis.eirinodikeioathinon.gr

5. ΕΚΟΥΣΙΑ

apofaseis.ekousia@eirinodikeioathinon.gr

6. ΕΚΟΥΣΙΑ (N. 3869/2020 και 4605/2019)

apofaseis.yperxreomena@eirinodikeioathinon.gr

7. ΤΑΚΤΙΚΗ

apofaseis.takt.mikrod.anakopes@eirinodikeioathinon.gr

 

Οι αιτούντες  πληρεξούσιοι δικηγόροι και ο φορέας διαχείρισης του portal  της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων οφείλουν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, κατά την κρίση τους, να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019.

Το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο θα αποστέλλεται απευθείας από την αρμόδια Γραμματεία στον παραστάντα πληρεξούσιο δικηγόρο δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αφού διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα η παράσταση του αιτούντος πληρεξούσιου δικηγόρου στη συζήτηση της υπόθεσης.

Η εκτύπωση του εγγράφου σε έντυπη μορφή, αποτελεί έγχαρτο αντίγραφο εκ του ηλεκτρονικού επισήμου και για κάθε νόμιμη χρήση οφείλει να φέρει θεώρηση του άρθρου 36§2β του Κώδικα περί Δικηγόρων (επικύρωση αντιγράφων).

Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα πρακτικών ή προτάσεων με την ως άνω διαδικασία.

   Για την εφαρμογή των ανωτέρω χορηγούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές στους κάτωθι Γραμματείς του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης ermis.gov.gr, οι οποίοι εντέλλονται να εκδίδουν τα ηλεκτρονικά επίσημα αντίγραφα των δημοσιευμένων αποφάσεων κατά τα ανωτέρω:

-Κυριακή Πλαβούκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εδρών

-Βασιλική Ζαχαρή-Ιωσηφίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Δημοσίευσης Αποφάσεων

-Ασημάκη Δαββέτα, εκτελούντα χρέη Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάθεσης Δικογράφων Τακτικής-Μικροδιαφορών-Περιουσιακών Διαφορών και Πολιτικών Ένδίκων Μέσων

-Ανδριανοπούλου Σταυρούλα, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων

-Παναγιώτα Γούβαλη, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Διαθηκών

-Νικολέττα Παπαπαύλου, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Α΄ Δημοσίευσης Αποφάσεων

-Χρυσούλα Κονιαρέλλη, δικαστική υπάλληλο του Τμήματος Α΄ Δημοσίευσης Αποφάσεων

-Μαρία Κορμικιάρη, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

-Μαριγώ Μάρκου, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχείου και Ποινικών Ενδίκων Μέσων

-Μαρία Μπαλάσκα, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας

 

 LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom