Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ April 10, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε απολογισμό των εντατικών προπαρασκευαστικών εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία και εξέδωσε πρακτικές οδηγίες για τα κράτη μέλη σε 5 τομείς.

Οι τομείς αυτοί είναι: διαμονή και δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών, προστασία δεδομένων, φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δικαστική συνεργασία, και αλιεία. Στόχος των σημερινών κατευθύνσεων είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή πρακτική εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία­ και να διασφαλιστεί συντονισμένη προσέγγιση καθόλη την ενδεχόμενη περίοδο απουσίας συμφωνίας. Μολονότι η αποχώρηση χωρίς συμφωνία θα προκαλέσει διαταράξεις και δεν είναι επιθυμητή, η ΕΕ είναι πλήρως προετοιμασμένη γι’ αυτό το σενάριο.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Απριλίου 2019, σε περίπτωση που επικρατήσει το σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρία βασικά ζητήματα σχετικά με την αποχώρηση ως προϋπόθεση για να εξετάσει η ΕΕ το ενδεχόμενο να ξεκινήσει τον διάλογο σχετικά με τη μελλοντική σχέση. Τα ζητήματα αυτά είναι τα εξής: 1) η προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας τους πριν από το Brexit, 2) η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το ΗΒ ως κράτος μέλος και 3) ο σεβασμός του γράμματος και του πνεύματος της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και η διαφύλαξη της ειρήνης στη νήσο της Ιρλανδίας, καθώς και της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς.

Καθοδήγηση σε 5 τομείς

1. Διαμονή και δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία αποτελεί προτεραιότητά της και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν γενναιόδωρη προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Το ΗΒ αναμένεται να εφαρμόσει την ίδια προσέγγιση. Τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 έχουν προβλέψει εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες του ΗΒ που διαμένουν νόμιμα στο έδαφός τους θα διατηρήσουν αυτό το δικαίωμα αμέσως μετά την αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Το σημερινό έγγραφο καθοδήγησης παρέχει μια επισκόπηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, και ιδίως του κανονισμού έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η Επιτροπή έχει προτείνει στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μονομερή συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό και, για να συμπληρωθεί αυτή η προσέγγιση, έχει προτείνει τομείς στους οποίους τα επιμέρους κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέψουν περαιτέρω προστασία με δικά τους, μονομερή μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

2. Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, η συνεργασία με το ΗΒ θα πρέπει να βασίζεται σε εναλλακτικά νομικά πλαίσια και μηχανισμούς συνεργασίας βάσει του διεθνούς και του εθνικού δικαίου. Το σημερινό έγγραφο καθοδήγησης περιγράφει τα σχετικά εφεδρικά μέσα στα οποία μπορούν να βασιστούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για να διασφαλίσουν τη διατήρηση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας , ώστε οι πολίτες να εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Παρέχει επίσης καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με την αποσύνδεση του ΗΒ από διάφορες βάσεις δεδομένων, δίκτυα και συστήματα πληροφοριών της ΕΕ.

3. Φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ο ιατρικός τομέας αναδείχθηκε εξαρχής ως προτεραιότητα των εργασιών ετοιμότητας της Επιτροπής με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ήδη τον Ιούλιο του 2017. Χάρη στα μέτρα ετοιμότητας, τα περισσότερα φάρμακα που επηρεάζονται από την αποχώρηση του ΗΒ θα πρέπει πλέον να έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ και εξής. Ωστόσο, είναι πιθανό, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ορισμένα φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα να μη συμμορφωθούν εγκαίρως με τη νομοθεσία. Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν ελλείψεις ορισμένων προϊόντων εάν οι οικονομικοί φορείς δεν ενεργήσουν γρήγορα για την επανόρθωση της κατάστασης. Το σημερινό έγγραφο καθοδήγησης αναδεικνύει τον μελλοντικό τρόπο συνεργασίας της Επιτροπής με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τα φάρμακα με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης εκ του σύνεγγυς και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Περιγράφει επίσης τις δυνατότητες χρήσης των διαθέσιμων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες κανόνες, ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

4. Προστασία δεδομένων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την προετοιμασία για το Brexit, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα υφιστάμενα εργαλεία που προβλέπονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων για την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτες χώρες επαρκούν για την κάλυψη των άμεσων αναγκών διαβιβάσεων δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Το σημερινό έγγραφο καθοδήγησης παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα εν λόγω εργαλεία, τις σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις για τη χρήση παρεκκλίσεων, καθώς και σχετικά με τα πρακτικά μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι εταιρείες και οι αρχές της ΕΕ για να διασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

5. Αλιεία

Η ΕΕ έχει εγκρίνει δύο μέτρα έκτακτης ανάγκης στον τομέα της αλιείας για να καλύψει όλα τα σενάρια της αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Αφενός, η ΕΕ έχει δημιουργήσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να επιτρέπει στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου την αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο παραχωρήσει στα σκάφη της ΕΕ την ίδια πρόσβαση στα ύδατά του. Αφετέρου, η ΕΕ έχει επίσης προσαρμόσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για να διασφαλίσει ότι οι αλιείς που θα χρειαστεί να παύσουν τις δραστηριότητές τους, εάν το ΗΒ δεν συνεχίσει να παραχωρεί πρόσβαση στα ύδατά του, μπορούν να λάβουν αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν συντονισμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των αλιέων της ΕΕ στα διάφορα κράτη μέλη και για την προστασία των θαλάσσιων πόρων. Το σημερινό έγγραφο καθοδήγησης παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συντονισμένη προσέγγιση. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο για να καταρτίσει ένα πλαίσιο παρακολούθησης των αλλαγών στις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της ΕΕ ώστε να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις.

Σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Εάν αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις. Από τη στιγμή εκείνη, όλο το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό θα προκαλέσει σημαντικές διαταραχές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το σενάριο, οι σχέσεις του ΗΒ με την ΕΕ θα διέπονται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει αμέσως τους κανόνες και τους δασμούς της στα σύνορά της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ελέγχει την τήρηση των τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και να επαληθεύει τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Παρά τα σημαντικά μέτρα προετοιμασίας που έχουν λάβει οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, οι έλεγχοι αυτοί ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στα σύνορα. Οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσουν επίσης να είναι επιλέξιμες για επιχορηγήσεις της ΕΕ και για συμμετοχή στις διαδικασίες προμηθειών της ΕΕ υπό τους τρέχοντες όρους.

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι πλέον πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υποβάλλονται σε συμπληρωματικούς ελέγχους κατά τη διέλευση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ’ αυτόν επίσης τον τομέα, παρά τα σημαντικά μέτρα προετοιμασίας που έχουν λάβει τα κράτη μέλη σε λιμένες και αερολιμένες για να διασφαλίσουν την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων, ενδέχεται να προκληθούν καθυστερήσεις. 

Οι εργασίες ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Από τον Δεκέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται για την περίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει υποβάλει 19 νομοθετικές προτάσεις, 18 από τις οποίες έχουν εγκριθεί ή συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Μόνο μία πρόταση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 μένει να οριστικοποιηθεί από τους δύο συννομοθέτες σε εύθετο χρόνο. Θα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία αποχώρησης, μόλις οριστικοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επίσης 92 τομεακές ανακοινώσεις ετοιμότητας, οι οποίες περιέχουν αναλυτική καθοδήγηση για τους διάφορους τομείς που επηρεάζονται από το Brexit.

Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την ετοιμότητα για το BrexitΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ δεν θα μετριάσουν –και δεν μπορούν να μετριάσουν– τον συνολικό αντίκτυπο του σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμφωνία, δεν αντισταθμίζουν κατά κανένα τρόπο την έλλειψη ετοιμότητας και δεν αναπαράγουν τα πλήρη οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ ούτε τους ευνοϊκούς όρους ενδεχόμενης μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Αυτές οι προτάσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα, περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και θα εγκριθούν μονομερώς από την ΕΕ. Δεν πρόκειται για «μικρές συμφωνίες» ούτε έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης εκτενείς τεχνικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ-27, με αντικείμενο τόσο γενικά θέματα ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης όσο και ειδικά τομεακά, νομικά και διοικητικά ζητήματα ετοιμότητας. Η Επιτροπή έχει επίσης ολοκληρώσει την περιοδεία της στις πρωτεύουσες των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν να δοθούν όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τις δράσεις ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής και να συζητηθούν τα εθνικά μέτρα προετοιμασίας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Το συμπέρασμα των επισκέψεων είναι ότι τα κράτη μέλη είναι καλά προετοιμασμένα για όλα τα σενάρια.

Τα κράτη μέλη έχουν επίσης πραγματοποιήσει εντατικές εργασίες προετοιμασίας σε εθνικό επίπεδο. Εδώ διατίθεται μια επισκόπηση των δικαιωμάτων διαμονής στα κράτη μέλη της ΕΕ-27, καθώς και απευθείας σύνδεσμοι προς τους εθνικούς ιστοτόπους για την ετοιμότητα.

Χρηματοδοτική στήριξη

Παρότι οι επιπτώσεις του σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμφωνία θα γίνουν αισθητές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές ότι ορισμένες περιφέρειες και ορισμένοι οικονομικοί τομείς θα επηρεαστούν πιο άμεσα. Η Επιτροπή έχει εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν τα τρέχοντα κονδύλια και προγράμματα της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, καθώς και στην περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν καταβάλει το ποσό που προβλέπεται στο πλαίσιο του κανονισμού έκτακτης ανάγκης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Με τον αναπρογραμματισμό ορισμένων διαρθρωτικών ταμείων, την ενεργοποίηση μέτρων κατά της διατάραξης των γεωργικών αγορών και τη χρήση ειδικών μέσων, όπως το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ταμείο Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), θα μπορούσε να διατεθεί πρόσθετη ειδική χρηματοδότηση.

Μπορεί επίσης να διατεθεί τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ σε ορισμένους τομείς, όπως η κατάρτιση τελωνειακών υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2020». Διάφορα άλλα προγράμματα μπορούν να συμβάλουν σε παρόμοιες ενέργειες κατάρτισης στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων. Όσον αφορά τη γεωργία, το δίκαιο της ΕΕ παρέχει ποικίλα μέσα για την αντιμετώπιση των πλέον άμεσων συνεπειών της αποχώρησης του ΗΒ, ιδίως στο πλαίσιο ενός σεναρίου μη επίτευξης συμφωνίας.

Για την παροχή αμεσότερης στήριξης στα ενδιαφερόμενα μέρη που θα επηρεαστούν, για παράδειγμα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σημαντικό άνοιγμα στο ΗΒ, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις προσφέρουν ευέλικτες λύσεις για εθνικά μέτρα στήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες: τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να προετοιμαστούν σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Europe Direct για να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Μπορείτε να καλείτε δωρεάν το 00 800 6 7 8 9 10 11 από οποιαδήποτε περιοχή της ΕΕ και σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. 

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Πολίτες της ΕΕ

Η σημερινή ανακοίνωση και τα παραρτήματά της

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετοιμότητα

Επισκόπηση των δικαιωμάτων διαμονής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ-27

Iστότοποι των κρατών μελών για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία

Ανακοίνωση για τα ταξίδια

Ενημερωτικά δελτία για τα ταξίδια, τα δικαιώματα των πολιτών, τις σπουδές και τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Erasmus

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία

Πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο(link is external)

Επιχειρήσεις της ΕΕ

Σειρά εγγράφων για τα τελωνεία και την έμμεση φορολογία (συμπεριλαμβανομένου ενός απλού καταλόγου ελέγχου 5 σημείων) για τις επιχειρήσεις

Πληροφορίες σχετικά με τη γεωργία

Επτά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Brexit

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

ΠρόγραμμαPEACE: συνέχιση του προγράμματος PEACE στην Ιρλανδία μέχρι το τέλος του 2020. Όσο για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τη συνέχιση και την ενίσχυση της διασυνοριακής στήριξης για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Προϋπολογισμός της ΕΕ (υπό τελική έγκριση): σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, η ΕΕ θα είναι σε θέση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να συνεχίσει τις πληρωμές το 2019 προς τους δικαιούχους του ΗΒ για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν από την αποχώρηση, υπό τον όρο ότι το ΗΒ θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019 και θα δεχτεί τους αναγκαίους ελέγχους.

Αλιευτικά δικαιώματα και αποζημιώσεις: τα μέτρα αυτά προβλέπουν τη δυνατότητα αποζημίωσης των αλιέων και των επιχειρήσεων των κρατών μελών της ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους. Εξασφαλίζουν, επίσης, ότι η ΕΕ θα μπορεί να παραχωρήσει στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ έως το τέλος του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη της ΕΕ θα έχουν και αυτά πρόσβαση στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: προσωρινά, περιορισμένα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει άμεση διαταραχή στην κεντρική εκκαθάριση των παραγώγων και στις υπηρεσίες κεντρικών αποθετηρίων για οικονομικούς φορείς της ΕΕ που επί του παρόντος χρησιμοποιούν οικονομικούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για να διευκολυνθεί η ανανέωση, για καθορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, ορισμένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, όταν η σύμβαση μεταφέρεται από αντισυμβαλλόμενο του Ηνωμένου Βασιλείου σε αντισυμβαλλόμενο της ΕΕ-27.

Αεροπορική συνδεσιμότητα και ασφάλεια: με αυτά τα δύο μέτρα θα διασφαλιστεί βασική αεροπορική συνδεσιμότητα, ώστε να αποφευχθεί η πλήρης διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στην περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. 

Οδική συνδεσιμότητα: επιτρέπει τη συνέχιση ασφαλούς βασικής οδικής συνδεσιμότητας μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι το ΗΒ θα παράσχει την ίδια μεταχείριση στις εταιρείες και επιχειρήσεις της ΕΕ.

Σιδηροδρομική συνδεσιμότητα: διασφαλίζει την εγκυρότητα των εγκρίσεων ασφάλειας για ορισμένα τμήματα της σιδηροδρομικής υποδομής για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα τριών μηνών, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μακρόπνοων λύσεων που θα συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό αφορά ιδίως τη σήραγγα της Μάγχης και θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση, από πλευράς του ΗΒ, προτύπων ασφάλειας πανομοιότυπων με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Επιθεωρήσεις πλοίων: αποσκοπεί να εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων στον ναυτιλιακό τομέα.

Εκ νέου χάραξη του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος: προστίθενται νέες θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, του Βελγίου και των Κάτω Χωρών στο κεντρικό δίκτυο και θεσπίζεται νέα χρηματοδοτική προτεραιότητα για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»: προσαρμογή των μεταφορικών υποδομών για τη διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας και ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.

Πολιτική για το κλίμα: αυτό το μέτρο διασφαλίζει ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς συμφωνία δεν θα επηρεάσει την ομαλή λειτουργία και την περιβαλλοντική ακεραιότητα του συστήματος εμπορίας εκπομπών.

Αμοιβαιότητα των θεωρήσεων: απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους του ΗΒ που ταξιδεύουν στην ΕΕ, υπό τον όρο ότι το ΗΒ θα παραχωρήσει επίσης αμοιβαία και χωρίς διακρίσεις απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης σε όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης: διαφυλάσσονται τα δικαιώματα (όπως οι περίοδοι ασφάλισης, μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας ή διαμονής στο ΗΒ πριν από την αποχώρηση) των προσώπων που άσκησαν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας πριν από την αποχώρηση του ΗΒ. 

ΠρόγραμμαErasmus +: οι φοιτητές και οι ασκούμενοι στο εξωτερικό που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ τη στιγμή της αποχώρησης του ΗΒ μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τις σχετικές χρηματοδοτήσεις ή υποτροφίες.

Οι τομείς αυτοί είναι: διαμονή και δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών, προστασία δεδομένων, φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δικαστική συνεργασία, και αλιεία.Source/ Author:Δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom