Υπερημερία οφειλέτη - υπ’ αριθμ. 266/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

November 09, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Υπερημερία οφειλέτη - υπ’ αριθμ. 266/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

Η ανεπάρκεια των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην αγωγή σε σχέση με αυτά που απαιτούνται από το νόμο για την θεμελίωσή της, χαρακτηρίζεται ως νομική αοριστία και ελέγχεται με τον αναιρετικό λόγο από τον αριθμό 1 του αρθρ. 559 ΚΠοΛΔ ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισμένη την αγωγή, αρκούμενο σε λιγότερα ή διαφορετικά στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο νόμος.

Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ., λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν στο αιτιολογικό της περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, περί συνδρομής των νομίμων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρμόσθηκε ή περί της μη συνδρομής τούτων, που αποκλείει την εφαρμογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νομικό χαρακτηρισμό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (Ολ. ΑΠ 30/1997).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 342 ΑΚ ο οφειλέτης δεν γίνεται υπερήμερος, αν η καθυστέρηση της παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη. Τέτοιο γεγονός είναι κάθε εύλογη αιτία εξαιτίας της οποίας δικαιολογείται η μη εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής του, εφόσον όμως δεν μπορεί να αποδοθεί σε δόλο ή αμέλειά του, όταν δηλαδή την ίδια καθυστέρηση θα επεδείκνυε κάθε επιμελής άνθρωπος ευρισκόμενος υπό τις ίδιες συνθήκες, καταβάλλοντας τη συνήθη προσπάθεια εκπλήρωσης (ΑΠ 754/2017, ΑΠ 672/2017, ΑΠ 521/2014, AΠ 269/12).

Στην υπό κρίση υπόθεση, προκειμένου να διενεργηθούν οι αναγκαίες εργασίες αποπεράτωσης του ημιτελούς διαμερίσματος της ενάγουσας, η ενάγουσα (αναιρεσείουσα) συνήψε με τον εναγόμενο την από 12 Ιουλίου 2001 έγγραφη συμφωνία δυνάμει της οποίας αυτή του ανέθεσε και ο τελευταίος ανέλαβε να εκτελέσει έναντι αμοιβής το έργο της αποπεράτωσης του παραπάνω διαμερίσματός της όπως επίσης τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους της πολυκατοικίας μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων  μηνών από το χρόνο σύναψης αυτού, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι μετά την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού ανέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης της εκδοθείσας για την εν λόγω πολυκατοικία Άδειας Οικοδομής, λόγω της παρόδου πολλών ετών από την έκδοσή της, της κατασκευής προ πολλών ετών του οικείου εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος σκελετού της άνω πολυκατοικίας και της διενεργείας των αναγκαίων ελέγχων. Έτσι, ο εναγόμενος προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προς αναθεώρηση της άδειας για παράταση της ισχύος της και αλλαγή επιβλέποντος και ιδιοκτήτη. Είναι δε σαφές ότι πριν την ως άνω αναθεώρηση δεν ήταν δυνατόν να συνεχισθούν και να εκτελεσθούν οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες στην ανωτέρω οικοδομή. Μετά την αναθεώρηση ο εναγόμενος εκτέλεσε τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες και μάλιστα κατά τα έτη 2004 και 2005, μεταβίβασε, αιτία πωλήσεως, τις περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες της ανωτέρω πολυκατοικίας. Όλες οι ως άνω πωληθείσες από τον εναγόμενο ιδιοκτησίες παραδόθηκαν στους αγοραστές περί τα τέλη Ιουλίου 2006, χρόνος κατά τον οποίο ήταν αποπερατωμένο και το διαμέρισμα της ενάγουσας.

Το Εφετείο, παρά την άρνηση της ενάγουσας να παραλάβει το διαμέρισμα, έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε υπαίτια καθυστέρηση στην έναρξη και εκτέλεση του έργου, αφού η μη παράδοση του διαμερίσματος της ενάγουσας εντός 24 μηνών από την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού, ήτοι έως 12/7/2003, οφειλόταν όχι σε υπαιτιότητα του εναγομένου αλλά στην ανάγκη αναθεωρήσεως της άδειας της οικοδομής, η οποία για γραφειοκρατικούς λόγους καθυστέρησε, αφότου δε αυτή αναθεωρήθηκε (30/3/2004) ο εναγόμενος άρχισε αμέσως να εκτελεί το αναληφθέν έργο και αποπεράτωσε όλες τις εργασίες της οικοδομής έως τον Ιούνιο 2006, ήτοι εντός του συμφωνηθέντος χρόνου. Έτσι που έκρινε όμως το Εφετείο υπέπεσε στις αποδιδόμενες με τους αναιρετικούς λόγους του άρθρου 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ πλημμέλειες καθόσον έκανε δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη την από τον αναιρεσίβλητο προβληθείσα και επί της διατάξεως ΑΚ 342 θεμελιωθείσα ένσταση άρσεως της υπερημερίας του περί την εμπρόθεσμη εκτέλεση και παράδοση του ανατεθέντος σ’ αυτόν από την ιδία έργου με την παραπάνω ελλιπή αιτιολογία. Η αιτιολογία αυτή κρίθηκε ανεπαρκής καθόσον ούτε αναφέρει σε τι συνίσταντο “οι γραφειοκρατικοί λόγοι” στους οποίους, κατ’ αυτή (απόφαση), οφείλεται η καθυστέρηση της αναθεωρήσεως ούτε προσδιορίζει τα αίτια που εμπόδισαν τον αναιρεσίβλητο να υποβάλλει εμπροθέσμως, ήτοι εντός της συμβατικής ορισθείσης διετίας την αίτηση για αναθεώρηση της άδειας ενόψει του ότι, κατά τη σχετική παραδοχή αυτής (αποφάσεως), η αίτηση προς την Πολεοδομική Αρχή υποβλήθηκε στις αρχές του 2004, δηλαδή μετά την πάροδο του χρόνου περατώσεως του έργου (12-7-2003) και περιελεύσεως του αναιρεσίβλητου - εργολάβου σε κατάσταση υπερημερίας χωρίς όμως περαιτέρω να προσδιορίζεται αν κατά το χρονικό διάστημα από την κατάρτιση της εργολαβικής συμβάσεως (12-7-2001) μέχρι τη συμβατικώς καθορισθείσα ημεροχρονολογία περατώσεως αυτού (12-7-2003) αλλά και μέχρι την υποβολή της σχετικής αιτήσεως αναθεωρήσεως στην αρμόδια Πολεοδομική αρχή (αρχές 2004), παρέστη ανάγκη ο αναιρεσίβλητος να προβεί σε ενέργειες απαραίτητες για τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως αναθεωρήσεως ή μεσολάβησαν γεγονότα που εμπόδισαν την τήρηση της συμβαστικά καθορισθείσης προθεσμίας περατώσεως του έργου και επέβαλαν την παράταση αυτής προκειμένου να κριθεί η συνδρομή ή όχι του από τον αναιρεσίβλητο - εργολάβο επικαλουμένου λόγου άρσεως της υπερημερίας του. Κατ’ ακολουθίαν αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση βάσει των αναιρετικών λόγων του άρθρου 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ.

Επιμέλεια: Βασιλική Γεωργίου / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Ο οφειλέτης δεν γίνεται υπερήμερος, αν η καθυστέρηση της παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη.Source/ Author:areiospagos.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom