Απόφαση 45/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

September 21, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 45/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ που αφορούσε τα ζητήματα της αναστολής εκτελέσεως της συστάσεως του Ο.Σ.Ε.Θ, της λύσεως της σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ και Ελληνικού Δημοσίου, της διάλυσης και εξαγοράς του Ο.Α.Σ.Θ και θέσεως αυτού σε εκκαθάριση και της ανακλήσεως και αφαιρέσεως του προνομίου αποκλειστικής εκτελέσεως του αστικού συγκοινωνιακού έργου και παραχωρήσεως του στην Α.ΣΥ.Θ Α.Ε και της αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών .

Ειδικότερα, η αίτηση ακυρώσεως δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη. Εξ άλλου, κατά το μέρος που οι ανωτέρω τρεις αιτούντες, πρώην μέτοχοι και μέλη της τελευταίας πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4482/2017 διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ., ζητούν προσωρινή δικαστική προστασία από την, κατά τους ισχυρισμούς τους, πρόωρη και ανίσχυρη λόγω αντιθέσεως σε υπερκείμενους κανόνες δικαίου, ανάκληση του παραχωρηθέντος στον Οργανισμό προνομίου της αποκλειστικής εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου με λεωφορεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα διότι στην περίπτωση αυτή η προκαλούμενη ζημία, και αν ήθελε υποτεθεί ότι συνιστά ανεπανόρθωτη ή πάντως δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως, προέρχεται ευθέως από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, με τις οποίες ελύθη η από 30.4.2001 σύμβαση («οικονομική συμφωνία») μεταξύ του Ο.Α.Σ.Θ. και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ούτε από την διάταξη του άρθρου 52 του π.δ/τος 18/1989, ούτε από άλλη διάταξη παρέχεται στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας η εξουσία να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης πράξης της νομοθετικής λειτουργίας (βλ. Ε.Α. 242/2017, 181/2015 κ.ά.). Περαιτέρω, η εξαγορά του Ο.Α.Σ.Θ. από το Δημόσιο συντελέσθηκε και τελειώθηκε «από και διά [του ν. 4482/2017]», από τη θέση του οποίου σε ισχύ περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των μετοχών του Οργανισμού (άρθρο Ν45/31-1-2018- 12/13 -23 παρ. 3 του νόμου). Συνεπώς, προεχόντως για τον λόγο αυτό, δεν συντρέχει περίπτωση χορήγησης αναστολής της κατά το εν λόγω άρθρο 23 εξαγοράς του Ο.Α.Σ.Θ., δυνάμει της οποίας οι ανωτέρω τρεις αιτούντες απώλεσαν την ιδιότητα των μετόχων του Οργανισμού. Ούτε συντρέχει εξ άλλου λόγος αναστολής ή διαταγής άλλων μέτρων για την αποτροπή της πρωτίστως οικονομικής – και μάλιστα ενδεχόμενης και υποθετικής – ζημίας των αιτούντων από τις επί μέρους πράξεις της σχετικής διαδικασίας, η οποία, όπως αυτή διαγράφεται στο άρθρο 25 του νόμου, τελεί υπό τον έλεγχο των πολιτικών δικαστηρίων, εφ’ όσον μετά την ανάθεση της αποτίμησης της αξίας του Οργανισμού σε ελεγκτική εταιρεία, η οποία επιλέγεται με διεθνή διαγωνισμό, τον καθορισμό της αξίας του από την ελεγκτική εταιρεία και την υποβολή από το Δημόσιο στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών σχετικής αίτησης, στην οποία προσαρτάται η έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας, ο καθορισμός του τιμήματος εξαγοράς ανατίθεται από τον νόμο στο Εφετείο κατά την τακτική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε εκτέλεση της αποφάσεως του οποίου το Δημόσιο καταβάλλει το καθορισθέν τίμημα στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ., κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου.

Λαμβάνεται δε πρόνοια από τον νομοθέτη και για την προστασία με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των μετόχων εκείνων, οι οποίοι δεν διαθέτουν άλλα μέσα βιοπορισμού για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Αλλά και κατά το μέρος που ζητείται η αναστολή της εκτέλεσης ή η διαταγή άλλων καταλλήλων μέτρων για την προστασία των συμφερόντων των αιτούντων από τις εργασίες της εκκαθάρισης του Οργανισμού, στις οποίες δεν προβλέπεται από τον νόμο η συμμετοχή εκπροσώπων των πρώην μετόχων, η κρινόμενη αίτηση είναι, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, απορριπτέα. Και τούτο διότι και υπό την εκδοχή ότι οι αιτούντες παραδεκτώς προβάλλουν σχετικούς ισχυρισμούς μετά την εξαγορά του Ο.Α.Σ.Θ., από την συντέλεση και τελείωση της οποίας οι μετοχές τους περιήλθαν στο Δημόσιο, κατά τα προεκτεθέντα, η βλάβη τους, η οποία δεν προσδιορίζεται ειδικότερα, παρίσταται και στην περίπτωση αυτή ως υποθετική και ενδεχόμενη δοθέντος μάλιστα ότι το άρθρο 27 του ν. 4482/2017 ορίζει ότι η εκκαθάριση του Ο.Α.Σ.Θ. διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με την σύμπραξη της κατά τα ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας και του ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, εν πάση δε περιπτώσει αρμόδιο δικαστήριο για την προστασία των τυχόν θιγομένων από τις εργασίες της εκκαθάρισης κατέστη το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με το άρθρο 31 του ν. 4482/2017. Τέλος, και η τυχόν ηθική βλάβη των αιτούντων ως μελών της διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ., πριν από την εξαγορά του Οργανισμού από το Δημόσιο, δεν συνιστά λόγο χορήγησης αναστολής προεχόντως διότι είναι επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως.

Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Αναστολών η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα διότι δεν συντρέχουν οι κατά το άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) προϋποθέσεις για την χορήγηση αναστολής ή την διαταγή άλλων καταλλήλων μέτρων.Source/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom