Αρχή της τυπικής ασφάλισης-Απόφαση 1371/2017 Β' Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

March 11, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Αρχή της τυπικής ασφάλισης-Απόφαση 1371/2017 Β' Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

O αναιρεσείων εσφαλμένως υπήχθη κατά το από 2.8.1989 έως και 24.11.1993 χρονικό διάστημα, ως Γενικός Διευθυντής της Ε.ΥΔ.Α.Π., στην ασφάλιση του Δημοσίου, πλην όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής η αρχή της τυπικής ασφάλισης, δοθέντος ότι πρόκειται για εσφαλμένη υπαγωγή σε ασφαλιστικό οργανισμό, ενώ δεν υφίσταται ρητή περί του αντιθέτου διάταξη που αποκλείει την αναγνώριση του επίμαχου χρόνου ως συντάξιμου. Συνακολούθως, ναι μεν μια εκ των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της τυπικής ασφάλισης είναι η διενέργεια των σχετικών κρατήσεων, πλην όμως εφόσον εν προκειμένω δεν προβλεπόταν, μέχρι 31-12-1992, η διενέργεια κρατήσεων για σύνταξη, δεν μπορεί να είναι προϋπόθεση και για την εφαρμογή της αρχής της τυπικής ασφάλισης. Τα αυτά ως άνω ισχύουν και ως προς το χρονικό διάστημα από 8.11.2004 έως και 30.6.2008, κατά το οποίο ο ανωτέρω διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος του «Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης» («Ο.Α.Ν.Μ.Α.») και επί των αποδοχών του διενεργούντο κρατήσεις για σύνταξη υπέρ του Δημοσίου.

Περαιτέρω, δοθέντος ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπηρέτησε στον Ο.Α.Ν.Μ.Α. προβλέπονταν κρατήσεις για σύνταξη στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 2084/1992) και ότι μια εκ των  προϋποθέσεων για την εφαρμογή της αρχής της τυπικής ασφάλισης είναι η διενέργεια των σχετικών κρατήσεων, εφόσον βέβαια προβλέπονται νομοθετικώς, το διάστημα από 1-7-2008 έως 26-2-2009 δεν δύναται να αναγνωρισθεί ως συντάξιμο, καθόσον, σύμφωνα με τα ανελέγκτως γενόμενα δεκτά από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κατά το διάστημα αυτό δεν διενεργήθηκαν κρατήσεις για σύνταξη επί των αποδοχών που ελάμβανε από τον ανωτέρω Οργανισμό.

Oρθώς έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι τα χρονικά διαστήματα που ο αναιρεσείων διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Ε.ΥΔ.Α.Π. (2.8.1989 έως και 24.11.1993) και Εντεταλμένος Σύμβουλος στον Ο.Α.Ν.Μ.Α. (από 8.11.2004 έως και 26.2.2009), δεν μπορεί να  συνυπολογισθούν για τη μισθολογική του εξέλιξη και την κατάταξή του στα μισθολογικά κλιμάκια, καθόσον ναι μεν σύμφωνα με την αρχή της τυπικής ασφάλισης ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος, πλην όμως κατά τον χρόνο αυτό δεν προσφέρθηκε υπηρεσία υπό οιανδήποτε νομική μορφή στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., αλλά σε ν.π.ι.δ. και μάλιστα υπό την ιδιότητα του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου. Το αυτό, επίσης, ισχύει και γιατο χρονικό διάστημα από 1.6.1994 έως 15.6.1995, κατά το οποίο ο ανωτέρω απείχε αδικαιολογήτως της εκτελέσεως των καθηκόντων του, δοθέντος ότι κατά τον χρόνο αυτό δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο και δεν μισθοδοτήθηκε.

Κατά την αρχή της τυπικής ασφάλισης, η οποία αποτελεί έκφανση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη στο χώρο του ασφαλιστικού δικαίου, θεμελιούμενη στη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, αν ο ασφαλισμένος κατέβαλε τακτικά τις εισφορές του προς τον ασφαλιστικό οργανισμό, θεωρώντας τον εαυτό του «καλή τη πίστει» ως υπαγόμενο στην ασφάλιση αυτού, ο δε οργανισμός εισέπραττε ανεπιφύλακτα τις εισφορές αυτές, η μετά πάροδο μακρού χρόνου - και μάλιστα κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου - αμφισβήτηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό της αναγνωρισθείσας ιδιότητας του ασφαλισμένου αντίκειται στην αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης. Κατά τις αρχές αυτές, είναι σεβαστές οι πραγματικές καταστάσεις που δημιουργούν δικαιώματα υπέρ των διοικουμένων και οι οποίες προκύπτουν με τη σύμπραξη ή την ανοχή της Διοίκησης, εφόσον δεν αντιβαίνουν στη δημόσια τάξη και δεν δημιουργήθηκαν με δόλια ενέργεια του διοικουμένου.Source/ Author:www.elsyn.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom