Ν.4886/2022 Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή

January 27, 2022: Νομοθεσία

posts


ethemis

Ν.4886/2022 Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή

Ν.4886/2022

Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2019/1, για την ενίσχυση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας και των πόρων, καθώς και των εξουσιών εφαρμογής της νομοθεσίας και των προστίμων, ώστε οι αρχές ανταγωνισμού να επιβάλλουν αποτελεσματικά την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί ένας ενιαίος χώρος επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, σκοπός του παρόντος είναι η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, με την τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία για την προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων των μερών επί των διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικής δυνατότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού έναντι αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Άρθρο 2

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι ο εκσυγχρονισμός τόσο του ουσιαστικού δικαίου ανταγωνισμού όσο και των διαδικασιών εφαρμογής του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας και η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιβολή των εθνικών και ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού.

Άρθρο 3 

Ορισμοί 1.

Όπου στον παρόντα νόμο, καθώς και στον ν. 3959/ 2011 (Α΄ 93) γίνεται αναφορά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, νοείται η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2. Όπου στον παρόντα νόμο, καθώς και στον ν. 3959/ 2011, γίνεται αναφορά στα Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, νοούνται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Εισηγητές, τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2019/1, για την ενίσχυση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας και των πόρων,Source/ Author:Διαβάστε ολόκληρο το νομοθέτημα | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom