ΑΠΔΠΧ: Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης καταγγελίας

July 20, 2021: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΑΠΔΠΧ: Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης καταγγελίας

Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά πράξεως αρχειοθέτησης καταγγελίας που εξεδόθη αρμοδίως.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 2 παρ. 8 του ν. 3051/2002 και 24 παρ. 1 του ν. 2690/1999, η Αρχή απέρριψε την αίτηση θεραπείας καθώς, αφενός, με αυτήν εισήχθησαν κατ’ ουσίαν ακυρωτικοί ισχυρισμοί, αφετέρου, δεν υποβλήθηκε κανένα νεότερο στοιχείο από τον προσφεύγοντα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2021 

(Τμήμα)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος μέσω τηλεδιάσκεψης την 17-02-2021 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Κωνσταντίνου Μενουδάκου, το αναπληρωματικό μέλος Γρηγόριος Τσόλιας, ως εισηγητής, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Χαράλαμπου Ανθόπουλου, ο οποίος, αν και εκλήθη νομίμως εγγράφως, δεν παρέστη λόγω κωλύματος και το αναπληρωματικό μέλος Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, ο οποίος, αν και εκλήθη νομίμως εγγράφως δεν παρέστη λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, με εντολή του Προέδρου, η Κυριακή Καρακάση, νομική ελέγκτρια – δικηγόρος, ως βοηθός εισηγητή και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων της Αρχής, ως γραμματέας.

Η Αρχή έλαβε υπ’ όψιν της τα παρακάτω:

Υποβλήθηκε στην Αρχή η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/476/19-01-2021 ένσταση – αίτημα επανεξέτασης του Α, που επέχει θέση αιτήσεως θεραπείας, μετά των επισυναπτόμενων σχετικών εγγράφων, κατά της από 04.01.2021 πράξης αρχειοθέτησης της με αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6482/2020 καταγγελίας του τελευταίου, 2 κοινοποιηθείσας σε αυτόν με το με αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/81/05.01.2021 διαβιβαστικό έγγραφο της Αρχής.

Ειδικότερα, υποβλήθηκε στην Αρχή η με αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6482/2020 καταγγελία του Α κατά του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας [περιοχής] Χ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω καταγγελίας αναφέρεται ότι ο ήδη αιτών απευθύνθηκε στο ως άνω Τμήμα ενόψει του από … προσκομισθέντος Δελτίου Τύπου σχετικά με τη σύλληψή του από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές και το σχηματισμό σε βάρος του δικογραφίας με βάση τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην καταγγελία επισημαίνεται ότι υπήρξε σειρά δημοσιευμάτων στον Τύπο από τα οποία προέκυπταν περισσότερα στοιχεία ταυτοποίησης του καταγγέλλοντος σε σχέση με αυτά που περιελάμβανε το ανωτέρω Δελτίο Τύπου, με αναφορά ιδίως στο επάγγελμα του τελευταίου ενώ, επιπλέον, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι κοινοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τμήμα της απολογίας του προτού αυτή ολοκληρωθεί. Ο δε καταγγέλλων κοινοποίησε στην Αρχή ως σχετικά έγγραφα μετά της καταγγελίας του τόσο την από 12/08/2020 αίτησή του στο προαναφερόμενο Τμήμα της Διεύθυνσης Ασφαλείας [περιοχής] Χ και την επ’ αυτής με αριθ. Πρωτ. …21.08.2020 απάντηση, από την οποία προκύπτει ότι η επίμαχη Υπηρεσία ενημερώνει μόνο το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης [περιοχής] Χ και όχι τα ΜΜΕ τονίζοντας ότι το Δελτίο Τύπου σε ό,τι αφορά τον καταγγέλλοντα είναι ανωνυμοποιημένο, όσο και το επίμαχο Δελτίο Τύπου με πέντε επίμαχα άρθρα του ηλεκτρονικού τύπου με ημερομηνία δημοσίευσης επίσης την … . Επιπλέον, υπέβαλε στην Αρχή συμπληρωματικά και το με αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7106/2020 έγγραφο κοινοποιώντας την από 14.10.2020 έγκληση-μηνυτήρια αναφορά του, στις 16.10.2020, οπότε ολοκληρώθηκε ο υποβαλλόμενος ενώπιον της Αρχής φάκελος της καταγγελίας προκειμένου να εκκινήσει η επεξεργασία του.

Ακολούθως η Αρχή κατόπιν εξέτασης της ως άνω καταγγελίας και αφού έλαβε υπόψη της το σύνολο των εγγράφων που προσκομίστηκαν από τον καταγγέλλοντα καθώς και κάθε σχετική πληροφορία εξέδωσε την προαναφερόμενη από 04.01.2021 πράξη αρχειοθέτησης στο μέτρο που η πρώτη αξιολογήθηκε ως προφανώς αβάσιμη, 3 καθ’ όσον στηρίχθηκε σε εσφαλμένη βάση ως προς τα πραγματικά περιστατικά, ενόψει του ότι το επίμαχο Δελτίο Τύπου ήταν ανωνυμοποιημένο χωρίς κάποια αναφορά στην επαγγελματική ιδιότητα του τότε καταγγέλλοντος, όπως ο ίδιος υποστήριζε.

Ο έτερος δε λόγος αρχειοθέτησης της εν λόγω καταγγελίας ήταν η μη υπαγωγή της διαφοράς στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και στην αρμοδιότητα της Αρχής για τους εκεί αναφερόμενους αναλυτικά λόγους.

Η ανωτέρω πράξη αρχειοθέτησης κοινοποιήθηκε στον καταγγέλλοντα και ήδη αιτούντα με το με αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/81/05.01.2021 διαβιβαστικό της Αρχής. Ακολούθως, ο καταγγέλλων υπέβαλε κατά της ανωτέρω πράξεως το υπό κρίση με αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΙΣ/476/19.01.2021 αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσής του, κατά τα προδιαλαμβανόμενα, το οποίο επέχει θέση αιτήσεως θεραπείας και με το οποίο αναπτύσσει συνοπτικώς, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1) Ο αιτών αφού επαναλαμβάνει τον πρώτο λόγο της πράξης αρχειοθετήσεως περί της προφανούς αβασιμότητας της καταγγελίας, αναφέρει ότι το με αριθ. Πρωτ. …21.08.2020 προαναφερόμενο έγγραφο του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων δεν αναιρεί πάντως το γεγονός ότι έλαβε χώρα παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων, καθώς μετακύλισε το κέντρο βάρους από το ανωνυμοποιημένο ως προς τα στοιχεία του καταγγέλλοντος Δελτίο Τύπου στα επίμαχα δημοσιεύματα του Τύπου και στον τρόπο συλλογής των επί μέρους στοιχείων από τους δημοσιογράφους.

2) Ακολούθως, ο αιτών ισχυρίζεται τα εξής: «Αν το αίτημά μου ήταν προδήλως αβάσιμο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα είχε τη δυνατότητα να μου επιβάλει ένα εύλογο τέλος. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός που πρέπει να αποδείξει ότι το αίτημά μου είναι αβάσιμο ή υπερβολικό».

3) Επιπλέον, ο αιτών αναφέρει ότι «..η Αρχή είναι εκείνη που πρέπει να αποδείξει ότι το αίτημα είναι αβάσιμο».

4) Ο αιτών ισχυρίζεται, επίσης, ότι ουδεμία ενημέρωση είχε από την Αρχή περί της προόδου της καταγγελίας του. 

5) Επαναφέρει δε ο αιτών ισχυρισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο από 16/10/2020 συμπληρωματικό έγγραφο που υπέβαλε στην Αρχή τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα περισσότερα δημοσιεύματα που περιελάμβαναν προσωπικά του δεδομένα έλαβαν χώρα πριν την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας που τον αφορούσε.

6) Προβάλλεται, επιπλέον, ο ισχυρισμός περί του ότι η προσβαλλόμενη πράξη αρχειοθέτησης είναι δεσμευτική της κρίσεως ανεξάρτητου δικαστικού λειτουργού, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η από 14.10.2020 Έγκληση του αιτούντος περί της σε βάρος του παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7) Επικαλείται, ακόμη, ο αιτών το δικαίωμα προσφυγής του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δια της υποβολής αίτησης ακύρωσης κατά πράξεως απορριπτικής επί ενδικοφανούς προσφυγής ενώ κάνει αναφορά και στις περί αναιρέσεως διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

8) Τέλος, ο αιτών ισχυρίζεται ότι δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν από την Αρχή τα πραγματικά στοιχεία της αρχειοθετηθείσας καταγγελίας. Στη συνέχεια, η Αρχή μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου και αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγητή, η οποία αποχώρησε πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης, μετά από διεξοδική συζήτηση,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

1. Επειδή, το άρ 2 παρ. 8 του Ν.3051/2002 για τις «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις» που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 101 Α του Συντάγµατος ορίζει ότι «8. Κατά των εκτελεστών αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών µπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόµενες στο Σύνταγµα και τη νοµοθεσία διοικητικές προσφυγές. Ένδικα βοηθήµατα κατά των αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών µπορεί να ασκεί και ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός».

2. Το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (Κ∆∆ιαδ.) ορίζει ότι «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόµενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόµενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόµων συµφερόντων του που προκαλείται από ατοµική διοικητική πράξη µπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, µε αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)». Κατά την αληθή έννοια της διάταξης, η αίτηση θεραπείας αποσκοπεί στην ανάκληση ή τροποποίηση της προσβαλλόµενης ατοµικής διοικητικής πράξης για νοµικά ή πραγµατικά ελαττώµατα αυτής που ανάγονται στο καθεστώς υπό το οποίο εκδόθηκε.

3. Επειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 24 Κ∆∆ιαδ. θεσπίζεται δικαίωµα κάθε «ενδιαφερόµενου» διοικούµενου, ο οποίος έχει υποστεί υλική ή ηθική βλάβη από ατοµική διοικητική πράξη, να απευθυνθεί προς την αρχή που εξέδωσε την εν λόγω πράξη πριν καταφύγει στη δικαστική του προστασία (απλή διοικητική προσφυγή, άλλως αίτηση θεραπείας). Πρόκειται για «άτυπη» διοικητική προσφυγή σε αντιδιαστολή µε τις τυπικές «ειδικές» και «ενδικοφανείς» προσφυγές του άρθρου 25 Κ.∆.∆ιαδ. Η εν λόγω προσφυγή έχει ως αίτηµα την ανάκληση ή την τροποποίηση της ως άνω αναφερόµενης ατοµικής διοικητικής πράξης προκειµένου να αποκατασταθεί η υλική ή ηθική βλάβη των εννόµων συµφερόντων του προσφεύγοντος που η διοικητική πράξη προκάλεσε, στις περιπτώσεις εκείνες που ο νόµος δεν προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης των παραπάνω προσφυγών του άρθρου 25 ΚΔ∆ιαδ1.

4. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της υπό κρίση αίτησης, ο αιτών αφενός παραπονείται για τη νομική ορθότητα της πράξεως αρχειοθέτησης και κατά τούτο κατ’ ουσία εισάγει ακυρωτικούς ισχυρισμούς, αφετέρου είτε επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας του, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη αρχειοθέτησης, είτε προτείνει νέους ισχυρισμούς χωρίς 1 Βλ. ενδεικτικά τη με αριθ. 73/2018 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. να τεκμηριώνονται από νέα στοιχεία. Επομένως, ο αιτών επιδιώκει την επανεξέταση της νομικής ορθότητας της προσβαλλόμενης πράξης αρχειοθέτησης, επιπλέον δε, χωρίς να επικαλείται ούτε να προσκομίζει νέα στοιχεία, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση.

5. Ως εκ τούτου, η Αρχή εμμένει στην ως άνω από 04.01.2021 και διαβιβασθείσα προς τον αιτούντα με το με υπ’ αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/81/05.01.2021 έγγραφο της Αρχής πράξη αρχειοθέτησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/476/19-01-2021 αίτηση θεραπείας και εμμένει στην ανωτέρω από 04.01.2021 πράξη αρχειοθέτησης της υπόθεσης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γεώργιος Μπατζαλέξης

Η Γραμματέας

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου

Ο έτερος δε λόγος αρχειοθέτησης της εν λόγω καταγγελίας ήταν η μη υπαγωγή της διαφοράς στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και στην αρμοδιότητα της Αρχής για τους εκεί αναφερόμενους αναλυτικά λόγους.Source/ Author:Απόφαση ΑΠΔΠΧ | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom