Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4722/2020.

September 16, 2020: Νομοθεσία

posts


ethemis

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4722/2020.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4722/2020.

Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης (Μέρος Θ, άρθρο 70-77).

Μέρος Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 70 - Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

Κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 71 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το  Συμβούλιο της Eπικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:

α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης,

γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

2. Οι δηλώσεις της παρ.  6 του άρθρου  33 του π.δ.  18/1989 (Α΄  8), της παρ.  2 του άρθρου  133 του ν. 2717/1999 και 231 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές

Άρθρο 72 Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων: α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης, γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

2. Οι δηλώσεις της παρ.  6 του άρθρου  33 του π.δ.  18/1989 (Α΄  8), της παρ.  2 του άρθρου  133 του ν. 2717/1999 και 231 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές

Άρθρο 73 Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων  

1. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορισθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.

2. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος διάδικος ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση με τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έως 31.12.2020.

Άρθρο 74 Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών 

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως έξης:

«4. Αίτηση για τη χορήγηση των πιο πάνω εγγράφων μπορεί να απευθύνει προς τα Δικαστήρια σε ηλεκτρονική μορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης σήμανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα επικολλάται ή επισυνάπτεται η σήμανση των προβλεπόμενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν έγγραφο.»

Άρθρο 75 Είσπραξη πόρων Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων 

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής: «Η είσπραξις των εις τα εδάφια α΄ έως η΄ της παρ. 1 στοιχείον Α΄ του άρθρου 10 αναφερομένων πόρων, ενεργείται διά καταβολής μετρητών ή δι΄ επικολλήσεως ή επισυνάψεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής ειδικού ενσήμου, ούτινος η διαχείρισις γίνεται διά των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), υπό των οποίων κατατίθεται εις το τέλος εκάστου μηνός και μέχρι της 5ης του επομένου μηνός το εκ της πωλήσεως του ενσήμου προϊόν διά λογαριασμόν του Ταμείου εις την Τράπεζαν Ελλάδος. Ειδικά για τους αναφερόμενους στα εδάφια ε΄ και ζ΄ του στοιχείου Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 πόρους που απορρέουν από αιτήσεις, αντίγραφα ή πιστοποιητικά που υποβάλλονται ή εκδίδονται, αντίστοιχα, από τα Υποθηκοφυλακεία, η είσπραξή τους μπορεί να ενεργείται από τους Αμίσθους και Εμμίσθους Υποθηκοφύλακες, οι δε εισπραττόμενοι πόροι αποδίδονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Ταμείου. Ο τρόπος της προμήθειας των ενσήμων, ο  τύπος, ο τρόπος χρήσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως αυτών, ο τρόπος της ακυρώσεως και εν γένει πάσα λεπτομέρεια, καθορίζονται διά πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενων διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης και δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 76 Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για το χρονικό διάστημα από 21.9.2020 έως 31.12.2020, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Άρθρο 77 Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι 31.12.2020, προς αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, να αναθέτει την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), σε ένα ή περισσότερους αναδόχους κατά περίπτωση, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον αυτές σχετίζονται με: α) την ομαλή διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού έτους 2020 και β) την ομαλή διεξαγωγή κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Σχολής. Η ανάθεση διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι. Εάν δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό της Σχολής ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι αποφάσεις οι οποίες κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) υπόκεινται στην υποχρεωτική έγκριση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών, εγκρίνονται εντός τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτά.

Δείτε ολόκληρο το νομοθέτημαSource/ Author: et.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom