Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»

November 19, 2019: Νομοθεσία

posts


ethemis

Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»

Τίθενται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών». Σημειώνεται, ότι οι προτεινόμενες διατάξεις πρόκειται να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Τροποποίηση Εκλογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την 4η.11.2019 έως την Παρασκευή 8.11.2019.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Παρακάτω η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου:

Άρθρο 1 Με τη συγκεκριμένη διάταξη επιδιώκεται, εν πρώτοις, η υποχρέωση του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να μετάσχουν στο ψηφιακό οργανόγραμμα χωρίς εξαιρέσεις, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το εν λόγω οργανόγραμμα αποτελεί, πλέον, τη ψηφιακή πλατφόρμα πάνω στην οποία οικοδομείται το νέο σχήμα της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών είτε μέσω ενδοδιοικητικής κινητικότητας (μετατάξεις-αποσπάσεις) είτε μέσω νέων προσλήψεων. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου οι φορείς να έχουν εύλογο χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα αλλά και να ολοκληρωθούν ήδη εκκρεμείς διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού και κινητικότητας, ως ημερομηνία έναρξης του νέου συστήματος στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2020.

Άρθρο 2 Με την εν λόγω διάταξη αντιμετωπίζονται λειτουργικές δυστοκίες των πρώτων εφαρμογών του συστήματος κινητικότητας του ν.4440/2016, όπως ισχύει, ιδίως αναφορικά με τη στελέχωση των Υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές. Επίσης, επιδιώκεται ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση του προβλήματος της προκαλούμενης υποστελέχωσης των Υπηρεσιών προέλευσης στις περιπτώσεις ολοκλήρωσης διαδικασιών μετάταξης για την πλειοψηφία ή και το σύνολο των υπαλλήλων σε συγκεκριμένους Κλάδους/ειδικότητες.

Άρθρο 3 Με το συγκεκριμένο άρθρο, εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου «στελέχωση» αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς η κινητικότητα συνδέεται ευθέως με τις διαδικασίες πρόσληψης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η σύντμηση των διαδικασιών κινητικότητας μέσω της υιοθέτησης δύο αντί για τρεις κύκλων κινητικότητας κατ’ έτος: ο πρώτος κύκλος κινητικότητας και η επιτυχής ή μη έκβαση αυτού για κάθε Υπηρεσία, μετεξελίσσεται σε προστάδιο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, στο πλαίσιο διασύνδεσης των δύο διοικητικών σχημάτων ως εργαλείων κάλυψης των λειτουργικών αναγκών κάθε Υπηρεσίας προς εκπλήρωση της Αποστολής της. Οι υπηρεσίες που για συγκεκριμένους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσουν νέους υπαλλήλους, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής σε έναν δεύτερο κύκλο κινητικότητας (περιορισμένου αναφορικά με τους φορείς υποδοχής) προς κάλυψη 2 των υπηρεσιακών αναγκών τους. Τελικό στόχο της παρέμβασης αποτελεί η εξοικείωση των φορέων με χρονικά αυστηρά προσδιορισμένες διαδικασίες προγραμματισμού με γνώμονα την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου.

Άρθρο 4 Η εμπειρία των πρώτων κύκλων κινητικότητας κατέδειξε δυσλειτουργίες που οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις καθιστώντας, πολλές φορές, τη διαδικασία κινητικότητας άνευ αντικειμένου. Συνεπεία αυτού, ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης γεγονός που δυσχεραίνει τον συντονιστικό/εποπτικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας αναφορικά με τον προγραμματισμό και τη βέλτιστη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Μέσω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων επιδιώκεται η διαμόρφωση ευέλικτων διαδικασιών χωρίς εκπτώσεις σε θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας με γνώμονα, κατά πρώτον, τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και τη βούληση του υπαλλήλου. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα σύντμησης του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον οι συμμετέχοντες φορείς επιδιώκουν την κάλυψη ουσιωδών αναγκών. Η συγκρότηση και ο ορισμός των αρμόδιων συλλογικών οργάνων απλουστεύεται αφού απαιτείται η ύπαρξη ενός κεντρικού συλλογικού οργάνου για κάθε φορέα αντί για πολλαπλά κατ΄ αντιστοιχία του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων με αναπόφευκτα προκαλούμενα διοικητικά βάρη. Επίσης, η συνέντευξη των υπαλλήλων που έχουν αρχικώς επιλεγεί, καθίσταται, πλέον, δυνητικό στοιχείο της διαδικασίας προκειμένου να μην αποτελεί, σε συνδυασμός με τα πολλαπλών συνθέσεων τριμελή όργανα, τροχοπέδη μιας διαδικασίας που οφείλει να είναι δυναμική.

Άρθρο 5 Με το συγκεκριμένο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση μικρών επιμέρους λειτουργικών θεμάτων που ανέκυψαν από τις προηγούμενες εφαρμογές του συστήματος κινητικότητας και τα οποία η Υπηρεσία μας είχε εντοπίσει σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Άρθρο 6 Με το άρθρο 6 του παρόντος επιχειρείται στοχευμένη παρέμβαση στο υφιστάμενο σύστημα επιλογής προϊσταμένων βάσει της σωρευμένης εμπειρίας από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ηγετικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων διοίκησης, οι παρεμβάσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν ιδίως την προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και την ικανότητα 3 διοίκησης των ανθρώπινων πόρων ως παράμετρο ανέλιξης των στελεχών του δημοσίου τομέα. Επίσης, αντιμετωπίζονται λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως ανέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής προϊσταμένων με επίκεντρο τη δομημένη συνέντευξη και τα συλλογικά όργανα διεξαγωγής αυτής, η σύνθεση δε αυτών προσαρμόζεται στις επιταγές τουν.4622/2019 με τη συμμετοχή των Υπηρεσιακών Γραμματέων εκάστου φορέα. Πιο συγκεκριμένα για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 86 του ΥΚ, υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) συστάθηκε με τον νόμο 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή που ως αποστολή έχει την ικανοποίηση του δικαιώματος των πολιτών να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα, στενότερο και ευρύτερο, μετέχοντας στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες ή στις διαδικασίες επιλογής. Στις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ εντάσσονται: 1. Η επιλογή του τακτικού προσωπικού στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ή προκειμένου περί του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με ειδική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. 2. Ο έλεγχος των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών ή εποχιακών αναγκών όλων των φορέων του δημοσίου τομέα και ο έλεγχος αυτός γίνεται τόσο επί των ανακοινώσεων όσο και επί των πινάκων προσληπτέων αυτεπάγγελτα ή κατ΄ ένσταση των υποψηφίων. 3. Η διενέργεια επιθεωρήσεων (αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών) ως προς τον έλεγχο της πραγματοποίησης αυθαίρετων διορισμών ή προσλήψεων προσωπικού που υπάγεται στον νόμο 2190/1994, τον έλεγχο τήρησης των περιορισμών του νόμου ως προς την επιτρεπόμενη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος. Λαμβανομένης υπόψη της υφιστάμενης εκκρεμότητας όσον αφορά: α) την κύρια αποστολή του ΑΣΕΠ (διαχείριση του συστήματος επιλογής/πρόσληψης προσωπικού) σύμφωνα με προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ ιδίως εκείνων που διακρίνονται για τον επείγοντα χαρακτήρα τους, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και β) τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων Διεύθυνσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, το μέγεθος των οποίων είναι μεγάλο, είναι αναγκαίο τα ΣΕΠ, τα οποία συγκροτούνται ανά Υπουργείο και στα οποία συμμετέχουν δύο μέλη ΑΣΕΠ με τους αναπληρωτές τους, να μην εμπλέκονται και στη διαδικασία διεξαγωγής των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των 4 προϊσταμένων Τμήματος των Υπουργείων και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών στην έδρα του ΑΣΕΠ, θα συμβάλει στην εξοικονόμηση του χρόνου για τα μέλη του ΑΣΕΠ προκειμένου να παραμένουν περισσότερο χρόνο απερίσπαστοι στα καθήκοντά τους. Αυτονόητο είναι ότι στη σχετική νομοθεσία θα προβλεφθεί το αρμόδιο όργανο στο οποίο θα ανατεθεί η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων για την επιλογή των προϊσταμένων Τμημάτων.

Άρθρο 7 Με την παρ. 1 αφενός προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα χορήγησης άδειας και στους δότες αιμοπεταλίων και αφετέρου προβλέπεται ανώτατο ετήσιο όριο χορήγησης της άδειας αυτής προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης του εν λόγω δικαιώματος διατηρώντας όμως παράλληλα την άδεια αυτή ως κίνητρο για τους υπαλλήλους. Με τη παρ.2 στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρόληψης και παροχής σχετικών διευκολύνσεων προβλέπεται η χορήγηση μίας ημέρας άδειας με αποδοχές στις γυναίκες υπαλλήλους προκειμένου να υποβληθούν στις εξετάσεις που συνιστούν τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Με την παρ.3 του παρόντος προτείνεται, για λόγους που ανάγονται στην υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας υιοθεσίας και αναδοχής, ρύθμιση για τους δημοσίους υπαλλήλους που υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης, επιπλέον της άδειας της παρ. 9 του ίδιου άρθρου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν.4590/2019, του συνόλου της άδειας των εννέα (9) μηνών μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, σε περίπτωση δε που μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα μικρότερο των εννέα (9) μηνών η χορήγηση άδειας για το διάστημα που υπολείπεται, θεωρώντας ως κρίσιμη ημερομηνία για τη χορήγηση της διευκόλυνσης την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας/αναδοχής και όχι την ημερομηνία γέννησης του τέκνου. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα με βάση τα οριζόμενα στην αριθ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008 εγκύκλιο οι υπάλληλοι που υιοθετούν τέκνο ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών δικαιούνται να λάβουν αναλογία της συνεχόμενης άδειας ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας/αναδοχής μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή. 5 Με την παρ. 4 του παρόντος καθίσταται σαφές αφενός ότι η ήδη υφιστάμενη διευκόλυνση της παράτασης του μειωμένου ωραρίου για δύο ακόμα έτη χορηγείται σε περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου αλλά και για κάθε επόμενο τέκνο και αφετέρου ότι η διευκόλυνση αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως της διευκόλυνσης που έχει προηγουμένως επιλέξει ο/η υπάλληλος (μειωμένο ωράριο ή συνεχόμενη άδεια). Με την παρ.5 προβλέπεται ότι σε περίπτωση υπαίτιας διακοπής της φοίτησης υπαλλήλου, στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προσκόμισης του τίτλου σπουδών ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης της διευκόλυνσης που χορηγείται για την υπηρεσιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων. Στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, με τη παρ. 6 προβλέπεται ότι στους υπαλλήλους με σχέση ΙΔΟΧ του Δημοσίου χορηγούνται οι άδειες παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και η άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα για τους μόνιμους υπαλλήλους σε αναλογία όμως με βάση τη διάρκεια της σύμβασής τους.

Άρθρο 8 Για την επιτάχυνση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και της λειτουργίας του ΑΣΕΠ με σκοπό την ταχύτερη έκδοση των προκηρύξεων και σε πιο εύληπτη και προσιτή στους πολίτες μορφή , επανεξετάστηκε η διάταξη του άρθρου 10 του ν.3051/2002 για την ολοκλήρωση των παγίων στοιχείων που αφορούν σε θέματα των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων που εκδίδει το ΑΣΕΠ, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνονται αυτά σε κάθε προκήρυξη χωριστά. Δεδομένου δε ότι στα πάγια μέρη καταγράφονται κατά τρόπο συστηματικό και για τεχνικούς λόγους τα μη μεταβαλλόμενα στοιχεία των προκηρύξεων, βάσει των εφαρμοζομένων διατάξεων, χωρίς να τίθενται νέοι κανόνες δικαίου, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν τα σταθερά μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., ώστε να διευκολύνεται η ενσωμάτωση τυχόν νεοτέρων νομοθετικών μεταβολών.

Άρθρο 9 Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που είναι και οι πλέον διαδεδομένες ξένες γλώσσες, είναι τυποποιημένα και από αυτά προκύπτουν, χωρίς δυσχέρεια, τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της γνώσης του επιπέδου της ξένης γλώσσας του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, ονομασία τίτλου, επίπεδο αυτού, κωδικός ταυτοποίησης 6 εξεταζομένου), ώστε να είναι ευχερής η επεξεργασία τους από το προσωπικό του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ των προκηρύξεων. Η ως άνω διάταξη προτείνεται τόσο για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών πρόσληψης καθόσον οι εν λόγω γλώσσες είναι οι συνήθως υποβαλλόμενες, όσο και για λόγους διευκόλυνσης του υποψηφίου γιατί απαλλάσσεται από πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό βάρος, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην επιτάχυνση της έκδοσης των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι ικανός αριθμός υποψηφίων με αυξημένα τυπικά προσόντα που λαμβάνει μέρος στις διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ απορρίπτεται τελικώς λόγω μη προσκόμισης της μετάφρασης του τίτλου γλωσσομάθειας.

Άρθρο 10 Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των αποτελεσμάτων στις περιπτώσεις που απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ) όπου συμμετέχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Για τον σκοπό αυτό δίδεται η δυνατότητα με την προσθήκη του κριτηρίου της ηλικίας να περιορίζεται ακόμα περισσότερο η διενέργεια των δημόσιων κληρώσεων οι οποίες τυγχάνουν χρονοβόρες. Εξάλλου για τις λοιπές κατηγορίες (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004) «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης» προβλέπεται ότι {5. Το εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/ 1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, που αναφέρεται στην κατάταξη μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στην ειδική γραπτή δοκιμασία, η οποία προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο. Και αν και αυτός συμπίπτει, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησης του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.»}

Άρθρο 11 Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των αποτελεσμάτων στις διαδικασίες προσλήψεως εποχικού προσωπικού όπου συμμετέχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Για τον σκοπό αυτό δίδεται η δυνατότητα με την προσθήκη του κριτηρίου της ηλικίας να περιορίζεται ακόμα περισσότερο η διενέργεια των δημόσιων κληρώσεων οι οποίες τυγχάνουν χρονοβόρες.

Άρθρο 12 Με τις προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στην εξαίρεση και τα προγράμματα που εκτελούνται με εθνικούς πόρους για να εξασφαλισθεί η εμπρόθεσμη εκτέλεση τους και ο μέγιστος βαθμός απορρόφησης, καθώς και οι συμβάσεις που εκτελούνται στα πλαίσια 7 τεχνικής/διοικητικής υποστήριξης των ΟΤΑ, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών δήμων και περιφερειών.

Άρθρο 13 Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση είναι αναγκαία, καθόσον : α) τα αιτήματα αναπληρώσεων που αφορούν σε παλαιές προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2009 είναι απρόθεσμα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εν αντιθέσει με τα αιτήματα αναπληρώσεων προκηρύξεων που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2013, για τα οποία, σύμφωνα με την παρ.ζ, υποπαρ.ζ5, περ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) ορίζεται προθεσμία τριών ετών από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, β) λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την έκδοση των, κατά τα ανωτέρω, παλαιών προκηρύξεων μέχρι την υποβολή των αιτημάτων αναπλήρωσης, σημαντικός αριθμός διατιθέμενων για διορισμό υποψηφίων δεν αποδέχεται το διορισμό, με αποτέλεσμα να ακολουθούν αλλεπάλληλα αιτήματα αναπληρώσεων για τις ίδιες θέσεις, γεγονός που δυσχεραίνει την διεκπεραίωση των νεωτέρων διαδικασιών και δεν επιτρέπει στο φορέα την κάλυψη των αναγκών του με νέα προκήρυξη.

Άρθρο 14 Με τις διατάξεις αυτές επαναφέρεται στις Υγειονομικές Επιτροπές η αρμοδιότητα κρίσης περί της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υπαλλήλων που διορίζονται με ειδικές διατάξεις και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ατόμων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 15 Η προτεινόμενη διάταξη δεν επιφέρει ουσιώδη μεταβολή στην υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 186 του ν.4635/2019 αλλά αποτελεί κατ’ ουσία νομοτεχνική βελτίωση αυτής, καθότι αφενός παραπέμπει στις αντίστοιχες διατάξεις για κάθε κατηγορία προσωπικού (στο άρθρο 209 ΚΚΔΥ για το έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, στο άρθρο 211 για τους υδρονομείς άρδευσης και στο άρθρο 206 παρ.1 για το έκτακτο προσωπικό διάρκειας σύμβασης δύο μηνών με τις κατ’ εξαίρεση προσαυξήσεις του διμήνου, στις περιπτώσεις του προσωπικού των δημοτικών κατασκηνώσεων, των ναυαγοσωστών και του προσωπικού πυροπροστασίας), προς αποφυγή παρερμηνειών. Αφετέρου, απεικονίζει την τροποποίηση του άρθρου 206 παρ.1 ΚΚΔΥ με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4547/2018 ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και προσωπικού 8 πυρασφάλειας, καθότι με τις εν λόγω διατάξεις η μέγιστη διάρκεια σύμβασης των εργαζομένων αυτών αυξήθηκε από τρεις σε τέσσερις μήνες. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω τροποποίηση πραγματοποιήθηκε σε εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του π.δ. 31/2018, περί υποχρεωτικής παροχής ναυαγοσωστικών υπηρεσιών διάρκειας τεσσάρων μηνών, ενώ και η αντιπυρική περίοδος στην Ελλάδα καλύπτει το διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 16 Η παρούσα διάταξη εισάγεται για να ρυθμίσει το ζήτημα της δημοσίευσης των πράξεων μετάταξης, ενιαία για όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων σε πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ, κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη σύσταση της υπηρεσίας του Επόπτη ΟΤΑ, ώστε αυτή να γίνεται με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρθρο 17 Με τη διάταξη του άρθρου 87 του ν.4604/2019, όπως ισχύει, προβλέπεται οι (πρώην) υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4172/2013, μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε Νοσοκομεία της Χώρας, να μπορούν, κατόπιν αίτησής τους να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στην υπηρεσία του Δήμου στην οποία απασχολούνταν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και στην ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, ή σε άλλον Δήμο με την ίδια ειδικότητα, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Δήμου. Στην 2η παράγραφο του άρθρου προβλέπεται ότι «οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιο ακριβώς είναι αυτό, εάν δηλαδή είναι εκείνο που είχαν όταν υπηρετούσαν στο δήμο ως ΔΕ Σχολικοί Φύλακες ή εκείνο που είχαν όταν υπηρετούσαν ως Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό στα Νοσοκομεία της Χώρας. Επειδή πράγματι δεν διευκρινίζεται το ζήτημα αυτό από την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 87 του ν.4604/19, ενώ είναι προφανές ότι, εργαζόμενοι εφεξής ως σχολικοί φύλακες, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς υγειονομικού προσωπικού, προτείνεται η εν λόγω ρύθμιση, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα που έχει προκύψει.

Άρθρο 18 Για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης κρίνεται σκόπιμη, με βάση την εμπειρία εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, η αύξηση του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης 9 από τέσσερις (4) σε έξι (6) μήνες με ρητό ορισμό του εξαμήνου ως χρόνου διενέργειας της αξιολόγησης στις πάγιες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 19 Με τις διατάξεις του άρθρου 19 ρυθμίζεται οριζοντίως για όλους τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που υπηρετούν στους φορείς τους, η νομική υποστήριξη ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 20 Με τις διατάξεις του άρθρου 20 εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών. Συγκεκριμένα καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017 που έθεταν τις εταιρείες αυτές εκτός του δημοσίου τομέα και ταυτοχρόνως παρέχεται η απαιτούμενη ευελιξία στις εταιρείες αυτές, οι οποίες αποτελούν τους μόνους μοχλούς τοπικής ανάπτυξης. Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των εταιρειών αυτών αποτυπώνεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο στους σκοπούς ίδρυσης και ρητά ορίζεται πως οι εταιρείες αυτές λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής εντός των περιοχών ευθύνης τους και έχουν ως αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των δήμων και των περιφερειών, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή πολιτικών σε δημοτικό, διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις. Άλλωστε εξαρχής με την ίδρυση των εταιρειών αυτών, σκοπός του νομοθέτη ήταν και παραμένει σταθερά οι εταιρείες αυτές με την άσκηση των ανωτέρων αυτοδιοικητικών δραστηριοτήτων, αφενός να επιτυγχάνουν αυτοδιοικητικό σκοπό, αφετέρου αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, υπό την έννοια ότι οι κύριοι σκοποί τους δεν σχετίζονται μόνο με συγκεκριμένο ΟΤΑ, αλλά στοχεύουν στην ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικώς, δηλαδή όλων των ΟΤΑ της Επικράτειας (ΝΣΚ 243/2012, 531/1999). Ασφαλιστική δικλείδα επίτευξης των σκοπών που κατατείνουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αποτελεί ο αποκλεισμός συμμετοχής ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο και ορίζεται ότι οι ΟΤΑ έχουν πάντοτε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. 10 Το προσωπικό των ΑΑΕ ΟΤΑ διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται –κατ’ ελάχιστον- η σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων με τακτικό προσωπικό γίνεται μέσω ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο υπάγεται στις διατάξεις στις διατάξεις περί απογραφής και ενιαίου μισθολογίου. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή για την εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης από την αρμόδια αρχή ή η σύμβαση. Οι αμοιβές και τα προσόντα του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται από τις ειδικότερες προβλέψεις του κάθε φορά εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια αρχή, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών. Για την αποτελεσματική λειτουργία των αναπτυξιακών εταιρειών προκρίνεται ως εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων, γενικοί διευθυντές, διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων των ΑΑΕ ΟΤΑ ορίζονται υποχρεωτικά άτομα με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην 11 επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Περαιτέρω, τα όργανα διοίκησης, ήτοι γενικοί διευθυντές και διευθυντές των αναπτυξιακών εταιρειών, ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι εταιρείες αυτές αποτελούν αναθέτουσες αρχές κατά τον ν. 4412/2016 και ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Θεωρείται δε, ότι οι εταιρείες αυτές κατέχουν τεχνική επάρκεια για τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον καλύπτεται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπομένων στον ΚΕΥ θέσεων της οικείας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται στο σύνολο του προσωπικού που έχει στη διάθεσή της η συγκεκριμένη Διεύθυνση. Στις ΑΑΕ ΟΤΑ ασκείται κρατική εποπτεία συνιστάμενη σε έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατ’ άρθρο 83 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και σε έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 57 του π. δ. 142/2017 (Α’ 181). Επίσης, ασκείται και αυτοδιοικητική εποπτεία, λόγω του διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου από την γενική συνέλευση των μετόχων (ΟΤΑ και φορείς αυτοδιοίκησης). Κατά τη διττή αυτή εποπτεία, εξασφαλίζεται ότι ο ορισμός της διοίκησης απηχεί την δημοτική βούληση και κατ’ επέκταση το δημόσιο συμφέρον.

Άρθρο 21 Με τις διατάξεις του άρθρου 21 δίδεται η δυνατότητα υποκατάστασης των τεχνικών υπηρεσιών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4412/2016 να συνάπτουν συμβάσεις οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών αρχών κατά το άρθρο 12 παρ. 4 του ίδιου νόμου. Επιπλέον, οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν καταρτισθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 3 έως 17 του ν. 4412/2016 και αφού έχει εξασφαλιστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων περί οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών αρχών που θέτει το άρθρο 12 του ίδιου νόμου. Τούτο δε, συνεπάγεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις περί της δυνατότητας σύναψης σύμβασης άνευ διαγωνιστικής διαδικασίας είναι σύμφωνες κατά το υπερέχον ενωσιακό δίκαιο (βλ. Πράξη 45/2018 ΕλΣυν, VII Τμήμα, σκ. 19, 20 και 21). Ειδικότερα ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων: α) η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακής εταιρείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς τη σύμπραξη ιδιώτη, οι οποίες αποτελούν αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 12 4412/2016, και έχουν ως στόχο την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών ευθύνης τους. Και τούτο διότι αφενός οι τεχνικές υπηρεσίες δήμων και περιφερειών έχουν βασική αρμοδιότητα την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή έργων και αφετέρου οι αναπτυξιακές εταιρείες, αν και δεν υλοποιούν οι ίδιες αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες, εντούτοις ως νπιδ ειδικού σκοπού και αναπτυξιακοί μηχανισμοί της αυτοδιοίκησης είναι άμεσα επιφορτισμένες με την δημόσια αποστολή της προώθησης της ανάπτυξης (πρβλ. ΔΕΕ απόφαση 8.5.2014, Hochhul Information Systems Gmbh, C-15/13, σκ. 16 και 35). Εκ τούτων παρέπεται ότι, με τις εν λόγω συμβάσεις, οι αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού συνεργατική εκτέλεση των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τον νόμο και τις καταστατικές του διατάξεις, να παρέχει, στο μέτρο που του αναλογεί. Η δε παροχή, δυνάμει της συνεργασίας αυτής, τεχνικής υποστήριξης στους ΟΤΑ από τις αναπτυξιακές εταιρείες τους, δεν συνιστά παρά το μέσο, που οι τελευταίες θέτουν σε εφαρμογή, για την επίτευξη της κοινής θεσμικής αποστολής τους (βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 9.6.2009, Επιτροπή κατά Γερμανίας, C-480/06, σκ. 37, απόφαση της 19.12.2012, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, C-159/11, σκ. 34). β) Η υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης, ενόψει του αντικειμένου της, εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, στο μέτρο που επιδιώκεται η βελτίωση και επιτάχυνση του έργου των τεχνικών υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση η επιτυχέστερη διεκδίκηση πόρων για την ανάπτυξη των υποδομών του με την τεχνική συνδρομή των αναπτυξιακών εταιρειών, στο μετοχικό κεφάλαιο, άλλωστε, των οποίων δεν συμμετέχει κανένας ιδιώτης. γ) Περαιτέρω, οι αναπτυξιακές εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εκτελούν τις κρίσιμες δραστηριότητες (εκτέλεση έργων και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών) στην ελεύθερη αγορά, τουλάχιστον σε ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (βλ. Πράξη 45/2018 ΕλΣυν, VII Τμήμα, σκέψη 14.1.Β.). δ) Τέλος, με τη σύναψη της σύμβασης αυτής κανένας ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών δεν περιέρχεται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών του (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016, άρθρο 12, Δ.Ε.Ε. απόφαση της 9.6.2009, Επιτροπή κατά Γερμανίας, C-480/06, σκ. 44 και 47, απόφαση της 19.12.2012, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, C-159/11, σκ. 35 και 38), δεδομένου ότι οι ως άνω αναπτυξιακές επιχείρηση, ως αναθέτουσες αρχές, κατά τους όρους του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οφείλουν, κατά τις συναλλαγές της με τρίτους, οι οποίες είναι, ενδεχομένως, αναγκαίες για την επιτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν με τις εν λόγω συμβάσεις, να τηρούν τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 13 Εν κατακλείδι, με την παρούσα ρύθμιση ανατίθεται η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της στους προτεινόμενους φορείς και επιλύεται το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης με ειδικό εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απορρόφηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και λοιπών επενδυτικών εργαλείων, μέσω των οποίων εκτελούνται άκρως απαραίτητα έργα τοπικής ανάπτυξης επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Σημειώνεται δε, πως το Υπουργείο μας ήδη προωθεί στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων (άρθρα 1 και 3 ν. 4590/2019) την πλήρωση χιλίων εξακοσίων είκοσι εννέα (1.629) θέσεων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων στους ΟΤΑ, πλην όμως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προκηρύξεων αυτών έχει ορίζοντα έως το τέλος του 2023. Σε αντίθετη περίπτωση, ο βαθμός απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων παραμένει αδικαιολόγητα χαμηλός, γεγονός που υποδηλοί αδιαφορία εκ μέρους της χώρας μας για τα προσφερόμενα προγράμματα, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την αναπτυξιακή προοπτική, όσο και για την εικόνα της χώρας μας προς τους ευρωπαίους εταίρους, ως προς την τήρηση των αναληφθεισών υποχρεώσεων. Άλλωστε για τις προτεινόμενες διατάξεις, δε χωρεί ουδεμία αμφιβολία ότι κατατείνουν αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, πλην κακόπιστης κριτικής, η οποία ωστόσο, πέραν όλων των άλλων, δεν αντέχει ούτε στη λογική, αλλά ούτε και στην ίδια την πραγματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΟΤΑ της χώρας. Παρέλκει δε να αναφερθεί, πως λόγω της περιορισμένης δυνατότητας προσλήψεων για την επαρκή τους στελέχωση, η υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών από το προτεινόμενο σχήμα είναι η μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λύση για τη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, που εν προκειμένω εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των δημοσίων υποδομών στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ. Ταυτόχρονα δίνεται ένα τέλος στον αποτυχημένο μηχανισμό της διοικητικής υποστήριξης, ο οποίος αν και προβλέφθηκε ως ένα μεταβατικό στάδιο το 2011, απέκτησε χαρακτηριστικά μόνιμης λύσης, η οποία ωστόσο όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως δημιούργησε πλείστες όσες παθογένειες και φαινόμενα κακοδιοίκησης.

Άρθρο 22 Με το άρθρο 22 ορίζεται ότι δήμοι που κατά τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου ασκούν τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης μέσω διοικητικής υποστήριξης από άλλο δήμο, μπορούν να αναθέτουν τη διοικητική υποστήριξη έως τη στελέχωση τους, στην ΕΕΤΑΑ και τις αναπτυξιακές τους εταιρείες, με 14 σύμβαση κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016. Επιλύεται έτσι οριστικώς ένα χρόνιο πρόβλημα κακοδιοίκησης, το οποίο συνιστά καταστρατήγηση των αρχών της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης. Και τούτο διότι οι διαρκείς –επί σχεδόν 9 χρόνια- παρατάσεις δεν θεραπεύουν τις παθογένειες της διοίκησης, με αποτέλεσμα η οργανωτική δυσλειτουργία που έχει παρατηρηθεί στις ΥΔΟΜ να συνιστά παραβίαση των άρθρων 10 και 24 παρ. 2 του Συντάγματος. Συνεπώς, η άμεση επίλυση του εν λόγω ζητήματος αποτελεί επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, τόσο από πλευράς προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών, όσο και από πλευράς δημοσιονομικής ωφέλειας. Περαιτέρω, η αδειοδότηση και ο έλεγχος των δομικών κατασκευών είναι αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας υποδομής και conditio sine qua non για την αναπτυξιακή προοπτική ενός δήμου. Ως προς τον τύπο της σύμβασης, επιλέγεται η σύναψη συμβάσεων οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών αρχών κατά το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4412/2016, με τα αναπτυξιακά σχήματα της ΕΕΤΑΑ και των Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ, υπό το δεδομένο ότι πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις «οριζόντιας συνεργασίας», όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη του άρθρου 1. Σε κάθε περίπτωση, μέσω της προτεινόμενης σύμβασης παρέχεται διοικητική υποστήριξη, δηλαδή προετοιμασία φακέλων και εν γένει τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό. Επειδή δε, το Σύνταγμα αναθέτει την άσκηση της πολεοδομικής αρμοδιότητας στο Κράτος (αρθ. 24 παρ. 2Σ), η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ανήκει στον δήμαρχο και ασκείται από αυτόν στα πλαίσια της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

Άρθρο 23 Με το άρθρο 23 ρυθμίζονται τα θέματα λήξης της διοικητικής υποστήριξης και ορίζεται η μεταβατική περίοδος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων από τους δήμους.

Άρθρο 24 Με το άρθρο 24 συστήνεται και λειτουργεί διαδικτυακή εφαρμογή «Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν την οικονομική λειτουργία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα νομικά τους πρόσωπα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός και να εξασφαλισθεί ότι η καταχώριση θα ολοκληρωθεί άμεσα, ορίζεται ότι η καταχώριση έκαστου στοιχείου ενεργητικού αποδίδει έναν μοναδικό αριθμό μητρώου. Από 01.3.2020, αποφάσεις που αφορούν τα εν λόγω στοιχεία και 15 εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010 (Α’ 112), δεν αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια και δεν εκτελούνται, αν δεν συνοδεύονται από τον αριθμό μητρώου του προηγούμενου εδαφίου. Στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στα μητρώα και τις βάσεις δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 του ν. 4257/2014 και στο άρθρο 194 του ν. 4555/2018 μεταπίπτουν στο Μητρώο και καθίστανται διαθέσιμα μέσω αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, καθορίζονται η διαδικασία τήρησης του Μητρώου, τα στοιχεία που καταχωρούνται, τα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 25 Με το άρθρο 25 επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη, ανάλογα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητα του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον έναν (1) ανά δήμαρχο και τους δύο (2) ανά περιφερειάρχη.

Άρθρα 26 έως 28 Με τα άρθρα 26, 27 και 28 ρυθμίζονται θέματα Ιθαγένειας και συγκεκριμένα: Επανέρχεται η εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας στην αρμοδιότητα των τριμελών διοικητικών εφετείων, στα οποία είχε μεταφερθεί ήδη από το 2010 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.3900/2010. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία δεδομένου ότι τα ζητήματα ιθαγένειας ρυθμίζονται από κανόνες δικαίου αυξημένης πολυπλοκότητας και άπτονται ζητημάτων ιδιαιτέρως σημαντικών που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον συναρτώνται δε άμεσα με σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη. Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα εκδίκασης των υποθέσεων αυτών που 16 αφορούν στη κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας δεν είναι θεμιτό να μεταφέρεται στην ίδια βαθμίδα δικαστικής δικαιοδοσίας και να εξομοιώνεται η εξέταση ζητημάτων μείζονος σημασίας με την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν στην εφαρμογή εν γένει της νομοθεσίας περί αλλοδαπών που άπτονται της νομιμότητας διαμονής στη χώρα. Επανέρχεται η υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων που διαπιστώνουν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, με οποιαδήποτε νομική βάση κτήσης, στο πλαίσιο διασφάλισης της απαιτούμενης διαφάνειας λόγω της δημοσιότητας αυτών όπως ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Με τη παράγραφο 3 επαναδιατυπώνεται η πρόβλεψη για αποστολή στατιστικών στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας και προβλέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης από το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας του ΟΠΣ «Ιθαγένεια» από τους πιστοποιημένους χρήστες αυτού. Παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση στο προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διενέργειας της ορκωμοσίας των αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια στους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται στη Διεύθυνση του. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ορκωμοσία των ενδιαφερομένων και επιταχύνεται συνολικά η διαδικασία ολοκλήρωσης της κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Προσδιορίζεται ως τυπική προϋπόθεση υποβολής αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αυτή την κατηγορία των αιτούντων η νόμιμη διαμονή στη χώρα, όπως άλλωστε προβλέπεται και για όλους τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια με τις λοιπές διατάξεις περί πολιτογράφησης ανεξαρτήτως της ελληνικής ή μη καταγωγής τους. Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα διαμονής για τη συγκεκριμένη αυτή κατηγορία δικαιούχων που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και καταθέτουν σχετικό αίτημα έχει από το έτος 2001 διασφαλιστεί με ρητή διάταξη νόμου (άρθρο 76 παρ. 6 ν. 2910/2001) με βάση την οποία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής βεβαίωσης εξάμηνης διάρκειας η οποία επέχει θέση άδειας διαμονής και εργασίας και ανανεώνεται για ισόχρονα διαστήματα έως την έκδοση της σχετικής απόφασης. Για όσους δεν είναι κάτοχοι της προαναφερόμενης βεβαίωσης η νομιμότητα διαμονής αποδεικνύεται από την κατοχή οποιουδήποτε έγκυρου τίτλου διαμονής με βάση τον οποίο τακτοποιείται το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα. 17 Τέλος, με το προτεινόμενο για κατάργηση άρθρο 31 του ν.4604/2019 o νομοθέτης παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα με βαριά αναπηρία τέκνα στα οποία έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας εντάσσοντας τα τέκνα αυτά στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν.4332/2015 για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, με βάση τις ισχύουσες, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, προϋποθέσεις. Όμως στη προκειμένη περίπτωση οι υπηρεσίες εξειδικευμένης περίθαλψης και οι παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στη σχετική διάταξη δεν συνιστούν εκπαιδευτικές υπηρεσίες μόνιμου και σταθερού χαρακτήρα που παρέχονται από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα κατά την έννοια που ο νομοθέτης τις έχει προσδιορίσει στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και κατά συνέπεια είναι ασύμβατες με το περιεχόμενο του νόμου αυτού στον οποίο και έχει προστεθεί, η προτεινόμενη προς κατάργηση, διάταξη, βασική προϋπόθεση εφαρμογής του οποίου αποτελεί η έννοια της συνεχούς και επιτυχούς φοίτησης. Εξάλλου σημειώνεται ότι για τα ανήλικα τέκνα με αναπηρία που έχουν διαπιστωθεί οι ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες υφίσταται δυνατότητα ένταξης τους στις πιστοποιημένες σχολικές δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια ένταξης τους στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4332/2015. Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι υφίσταται δυνατότητα αυτοδίκαιης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα αυτά τέκνα μέσω της πολιτογράφησης τουλάχιστον του ενός γονέα τους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

 

Υπουργείο ΕσωτερικώνSource/ Author:opengov.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom