Σχέδιο Νόμου:Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας,εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ,ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ

November 07, 2019: Νομοθεσία

posts


ethemis

Σχέδιο Νόμου:Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας,εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ,ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον τίτλο: «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 23.00.

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παρακάτω η αιτιολογική έκθεση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Θέματα Οργάνωσης και Εποπτείας των Αγορών Ενέργειας

Βασικός σκοπός της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 1 αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δεσμευτικού χάρτη ενεργειών και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτών για την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας σε εφαρμογή του υποδείγματος – στόχου (Target Model) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είχε αρχικά επιδιωχθεί κυρίως με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη το νομοθετικό πλαίσιο της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης. Στη συνέχεια, με το Ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως τροποποιήθηκε με το Ν. 4512/2018 (Α’ 5), προβλέφθηκε η λειτουργία διακριτών Αγορών Ενέργειας, ήτοι των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικών Αγορών, καθώς και της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.

Οι Αγορές δε Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η Αγορά Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά και η Αγορά Εξισορρόπησης που λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), δηλαδή του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ενώ το ΕΧΕ ΑΕ αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση των λοιπών Αγορών.

Δεδομένου ότι η επείγουσα ολοκλήρωση μιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την ενεργειακή πολιτική της χώρας, η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην ενίσχυση της παρακολούθησης υλοποίησης των υποχρεώσεων των εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε., για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του Ν. 4425/2016, ως ισχύει, με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το χρονοδιάγραμμα δράσεων.

Επίσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4001/2011, σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι εν γένει αρμόδιοι για την εποπτεία των Επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ειδικά η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος.

Ενόψει της υλοποίησης των Αγορών Ενέργειας, προκειμένου να είναι ασφαλές το περιβάλλον της αγοράς και οι δραστηριοποιούμενοι σε αυτήν να είναι ενήμεροι από τώρα για τις υποχρεώσεις τους, με το άρθρο 2 εναρμονίζεται το εθνικό πλαίσιο με 2 τον Κανονισμό 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (“Κανονισμό REMIT”). Ο Κανονισμός αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ορθή λειτουργία αυτών των χονδρικών αγορών ενέργειας και με την απαγόρευση των καταχρηστικών πρακτικών που επηρεάζουν τις χονδρικές αγορές ενέργειας, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοοικονομικές αγορές, λαμβάνοντας όμως ταυτόχρονα υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των αγορών ενέργειας.

Πράγματι, ενόψει της αναδιάρθρωσης της Ελληνικής αγοράς ενέργειας με την επικείμενη υιοθέτηση του Μοντέλου Στόχου (Target Model) και τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπου η χονδρική αγορά ενέργειας θα περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής (αγορές βασικών προϊόντων και αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων), η αποτροπή κάθε απόπειρας χειραγώγησης της αγοράς ενέργειας αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Για το λόγο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η εισαγωγή στο άρθρο 3 του ν. 4001/2011 ρητής αρμοδιότητας της ΡΑΕ περί διασφάλισης ακεραιότητας και της διαφάνειας στη χονδρική αγορά ενέργειας, η οποία να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων και εισάγεται εκ παραλλήλου ρητή υποχρέωση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη χονδρική αγορά να προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Περαιτέρω, εισάγεται ρητή αρμοδιότητα της ΡΑΕ στο άρθρο 22 του ν. 4001/2011 να παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής, και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, καθώς επίσης και κάθε προσώπου ή οργανωμένης αγοράς της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού.

Επιπροσθέτως, εισάγεται στο άρθρο 36 του νόμου 4001/2011 ειδική ρύθμιση: α) για διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες αφορούν παραβάσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού REMIT, οι οποίες αφορούν και φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου θα πρέπει ως προς αυτά τα πρόστιμα να αποσυνδεθούν από τον κύκλο εργασιών των νομικών προσώπων, β) για διοικητικά μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει η Αρχή ανεξαρτήτως επιβολής ή μη προστίμου, γ) ώστε να εξειδικεύεται έτι περαιτέρω η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου ως προς τα κριτήρια ως προς τον προσδιορισμό και την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται από την Αρχή. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό και σε εφαρμογή του άρθρου 13 του Κανονισμού, ενισχύεται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016, ώστε η ΡΑΕ απευθείας ή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, δικαστικές ή άλλες αρχές μπορεί να λαμβάνει σειρά μέτρων προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων της και διαπίστωσης παραβάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού. 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ

Στο Κεφάλαιο Β΄ περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, με δύο πυλώνες: πρώτον, ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και, δεύτερον, απελευθέρωση από εμπόδια στην αποτελεσματική της λειτουργία. Τελικός στόχος η μείωση του κόστους και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, ενόψει του συστημικού κινδύνου που συνιστά η διακινδύνευσή της για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα για την εθνική οικονομία και κοινωνία.

Ήδη, η οργάνωση και λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ διέπεται, από της μετατροπής της δυνάμει του ΠΔ 333/2000 (Α’ 278) σε ανώνυμη εταιρεία και την μετέπειτα εισαγωγή μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά βάση από τη νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών που είναι συγχρόνως δημόσιες επιχειρήσεις, υπαγόμενη στις εταιρείες του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005 (Α’ 314), ως ισχύει. Σε συνέχεια της απόσχισης, δυνάμει του Ν. 4001/2011 (Α’179) των Κλάδων Δικτύου Μεταφοράς (νυν ΑΔΜΗΕ) και Διανομής (νυν ΔΕΔΔΗΕ) της, οι δραστηριότητές της πλέον στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας διακρίνονται αποκλειστικώς και μόνον σε δύο μερικότερες σχετικές αγορές, πλήρως εκτεθειμένες στον ελεύθερο ανταγωνισμό, στην (ανάντη) αγορά Παραγωγής και στην (κατάντη) αγορά Προμήθειας.

Επιπλέον, από την ολοκλήρωση των μετοχοποιήσεων της ΔΕΗ, κατά το έτος 2003, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (ποσοστό 51,12%) της ΔΕΗ Α.Ε. ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο. Από το ως άνω ποσοστό, 17 % των μετοχών της ΔΕΗ μεταβιβάστηκε στις 11.4.2014 στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (ΤΑΙΠΕΔ), το δε υπόλοιπο 34,12% των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου μεταβιβάστηκε στις 20.3.2028 στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ), σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5). Κατά συνέπεια, η ΕΕΣΥΠ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Ακόμη, σημειώνεται πως τόσο η ΔΕΗ ΑΕ όσο και οι θυγατρικές της, κατά την πάγια βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε επιχορηγούνται από αυτόν.

Κατά συνέπεια, προκρίνεται η αποδέσμευση της ΔΕΗ από τους ασφυκτικούς περιορισμούς που ενισχύθηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και απηχούσαν διατάξεις εφαρμοζόμενες στο στενό Δημόσιο Τομέα, καθότι επιβάλλεται εκ των πραγμάτων και λαμβάνοντας υπόψιν την παρούσα οικονομική της κατάσταση, κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί στην εταιρεία η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων ως βέλτιστων αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και να ενδυναμωθούν τα εταιρικά της όργανα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία και οργάνωσή της.

Συγκεκριμένα, για την ανανέωση του προσωπικού, προβλέπεται νέα διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων αορίστου χρόνου (άρθρο 3) με εκ των υστέρων έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ και μη εφαρμογή σε αυτούς του προστατευτικού πλαισίου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ και των επιχειρησιακών πρακτικών, που συνιστούσαν πλαίσιο μονιμότητας. Ο δε αριθμός των προσλήψεων θα ανάγεται στη πολιτική προσλήψεων που καταρτίζεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πλάνο της εταιρείας από την Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών (εκ μελών ΔΣ) και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πράγματι, σε ό,τι αφορά ειδικά την υφιστάμενη κατάσταση του προσωπικού της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, οι διαμορφωμένες εργασιακές σχέσεις, η χρονοβόρα διαδικασία πρόσληψης καθώς και η αδυναμία στελέχωσης της επιχείρησης με εξειδικευμένο προσωπικό εξαιτίας των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, προξενούν δομικά και ουσιαστικά προβλήματα στην οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ο μέσος όρος ηλικίας αγγίζει κατά προσέγγιση τα 52 έτη, ενώ υφίσταται σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων. Το δε χρονικό διάστημα που de facto μεσολαβεί από την προκήρυξη της ΔΕΗ για προσλήψεις μέχρι και την κύρωση των οριστικών πινάκων των επιτυχόντων και μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα τρία (3) έτη, κάτι που οδηγεί εν τέλει στη σημαντική διαφοροποίηση των αναγκών της Επιχείρησης.

Για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω και με σκοπό την ανανέωση του προσωπικού και την ενίσχυση της ΔΕΗ με νέο και κατά τεκμήριο εκπαιδευμένο σύμφωνα με τα πλέον επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα δυναμικό, με ταυτόχρονη μείωση του μισθολογικού κόστους, θεσπίζεται η νέα διαδικασία επιλογής προσωπικού. Αυτή θα συνεχίσει να διεξάγεται με όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας βάσει δημόσιας προκήρυξης, όμως με εκ των υστέρων έλεγχο και επικύρωση του ΑΣΕΠ και χωρίς το ασφυκτικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αλλά πάντα με εφαρμογή της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών ΣΣΕ.

Παράλληλα, στις παρούσες συνθήκες, η εταιρεία (και οι θυγατρικές της) καλείται προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον της ενέργειας με την καλύτερη λειτουργία των υποδομών της, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αλλά και μετασχηματίζοντας δράσεις, αναλαμβάνοντας νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αναζητώντας νέες αγορές. Έτσι, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη έχουν την ευθύνη μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες απασχολούν πλήθος εργαζομένων, διαχειρίζονται πάγια μεγάλης αξίας, παίρνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου και καλούνται να επιλύσουν συχνά προβλήματα υψηλού κόστους. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η ευελιξία τα στελέχη αυτά να αντλούνται και από την αγορά, όπως και μέσα από την εταιρεία, να λογοδοτούν αλλά και να κινητροδοτούνται επαρκώς για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αναφέρθηκαν.

Για το λόγο αυτό και για την επίτευξη του στόχου λειτουργίας της ΔΕΗ με πιο αποδοτικό τρόπο, προβλέπεται η πρόσληψη των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών (των τελευταίων έως το 20% των προβλεπόμενων θέσεων) της εταιρείας με τριετείς συμβάσεις, κατόπιν προκήρυξης (άρθρο 4). Περαιτέρω, ακριβώς για την προσέλκυση 5 στελεχών με εμπειρία από την αγορά, προβλέπεται ότι εξαιρούνται του πλαφόν των αποδοχών του αρ. 28 ν. 4354/2015 οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της εταιρείας (σήμερα 47 άτομα) και ότι τόσο τα κριτήρια πρόσληψης, όσο και οι λοιποί όροι των συμβάσεών τους θα ορίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το νέο πλαίσιο συμπληρώνεται με την ενδυνάμωση της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών της εταιρείας, η οποία μετασχηματίζεται σε Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών και αποκτά νέες αρμοδιότητες, προκειμένου να οριοθετήσει τις ευχέρειες που δίνονται με τις λοιπές διατάξεις του σχεδίου νόμου (άρθρο 5). Η νέα Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών θα αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και θα έχει λόγο αφενός στην κατάστρωση της πολιτικής προσλήψεων για το προσωπικό αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πλάνο της εταιρείας, και αφετέρου στη διαδικασία για την πρόσληψη των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών καθώς και τις αμοιβές τους.

Στη συνέχεια, περιγράφεται το πλαίσιο για τριών ειδών συστήματα κινητικότητας του προσωπικού (εθελούσιες εξόδους με επιβάρυνση της ΔΕΗ – άρθρο 6, κινητικότητα εντός Ομίλου με ειδική διαδικασία βάσει αναγκών – άρθρο 7- και εθελούσια μεταφορά στο Δημόσιο – άρθρο 8).

Με τη ρύθμιση για τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου του προσωπικού (άρθρο 6) τίθεται το πλαίσιο για στοχευμένες εθελούσιες εξόδους, με στόχο την ανανέωση, τη μείωση των δαπανών και ενόψει της απολιγνιτοποίησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ θα μπορούν να εφαρμόζονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες.

Ρητά δε προβλέπεται ότι η επιβάρυνση από τα προγράμματα αυτά θα ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ και οριοθετείται το ύψος του οικονομικού κινήρου που μπορεί να δίνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως ενδεικτικά: η οικονομική κατάσταση της εταιρίας, τα χαρακτηριστικά των προς έξοδο κατηγοριών προσωπικού και το πλήθος των ωφελουμένων.

Περαιτέρω, για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση του προσωπικού, με το σχέδιο νόμου (άρθρο 7) προβλέπεται σύστημα εσωτερικής κινητικότητας εντός του ομίλου, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινηθούν προς τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.

Ειδικότερα, το προσωπικό της ΔΕΗ θα μπορεί να μεταφέρεται ή να αποσπάται στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτήν που ανήκει ο εργαζόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει.

Οι μετακινήσεις αυτές θα διενεργούνται βάσει ενός εσωτερικού Συστήματος Κινητικότητας, στο πλαίσιο του οποίου θα έχει προηγηθεί η καταγραφή σε ανάγκες προσωπικού συγκεκριμένων κατηγοριών/ειδικοτήτων από τις εταιρίες-υποδοχείς του αποχωρούντος προσωπικού και θα ακολουθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΔΕΗ προς το προσωπικό της, για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων.

Τέλος, με το άρθρο 8 προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού της ΔΕΗ, με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες και φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι μεταφορές αυτές θα γίνονται σε εθελοντική βάση και θα καλύπτουν τις ανάγκες σε κατηγορίες προσωπικού και ειδικότητες, όπως οι ανάγκες αυτές έχουν κοινοποιηθεί από υπηρεσίες-υποδοχείς στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας, χωρίς να διατηρείται διαφορά αποδοχών, και δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες.

Περαιτέρω, για την ενίσχυση της ευελιξίας της, προβλέπεται η εξαίρεση της ΔΕΗ από τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα και η ανάθεση των σχετικών συμβάσεων βάσει του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας (άρθρο 9), πάντα με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας και χωρίς να θίγεται ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ήδη, με ρητή διατύπωση του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα, με την πρόβλεψη του άρθρου 222, παρ. 7, η ΔΕΗ είχε εξαιρεθεί από την εφαρμογή μεγάλου μέρους των εθνικών διατάξεων για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, καθώς και από το σύνολο των διατάξεων της εκτέλεσης, ως εταιρεία του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 δραστηριοποιούμενη στον τομέα της ενέργειας.

Δεδομένων των ανωτέρω και σταθμίζοντας την ανάγκη αφενός διασφάλισης της εφαρμογής οικείου ενωσιακού νομικού πλαισίου και αφετέρου επίτευξης ευελιξίας και ταχύτητας κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, που κατά τεκμήριο, εξαιτίας του ύψους τους, δεν είναι ικανές να προκαλούσαν αισθητά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι στο εξής η ΔΕΗ θα διενεργεί τις Προμήθειές της (Procurement), δηλαδή θα αναθέτει τις συμβάσεις έργων, αγαθών, υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011), τηρώντας όμως τις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (L. 94/243).

Ως αντίβαρο ενισχύεται η Επιτροπή Ελέγχου που ήδη υφίσταται, με αρμοδιότητες θεματοφύλακα αφενός της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου Προμηθειών (Procurement) της εταιρείας και αφετέρου της αποδοτικότητας της λειτουργίας Προμηθειών, δηλαδή της ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ήδη ασκεί η Επιτροπή Ελέγχου, προτείνεται να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας και να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτόν και βελτιώσεις στην λειτουργία των Προμηθειών (Procurement) και, επιπροσθέτως, να συντάσσει ετήσια αναφορά προς το ΔΣ σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας των Προμηθειών με συγκεκριμένους δείκτες (πχ χρόνοι ολοκλήρωσης, χρήση ανοιχτών διαδικασιών, ύψος και είδος συμβάσεων κοκ), προκειμένου να μειωθούν οι συναφείς κίνδυνοι για την εταιρεία.

Τέλος, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στις θυγατρικές της ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ (άρθρο 10), προς τον ίδιο σκοπό του εκσυγχρονισμού τους, επομένως και οι εταιρείες αυτές πρέπει να 7 ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα όργανα και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να υπαχθούν στο πιο ευέλικτο πλαίσιο ρυθμίσεων που προβλέπεται με τον παρόντα νόμο.

Στο τέλος του Κεφαλαίου τίθεται η πρόβλεψη για τη μείωση της έκπτωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είχε θεσπισθεί υπέρ του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, για λόγους περιορισμού του κόστους της εταιρείας (άρθρο 11).

Πράγματι, με την ΠΥΣ 127 της 07/15.11.1990 καθορίσθηκε το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε., μέχρι του οποίου θα ισχύει ειδικό μειωμένο τιμολόγιο προσωπικού. Περαιτέρω, με την εν λόγω ΠΥΣ ορίζεται ότι με το ειδικό μειωμένο τιμολόγιο προσωπικού, όπως είχε διαμορφωθεί με την απόφαση 219/80 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ θα τιμολογούνται οι καταναλώσεις μέχρι των ανώτατων ορίων που προβλέπονται σε αυτήν.

Ωστόσο, κατά το χρόνο θέσπισης της εν λόγω ρύθμισης η ΔΕΗ Α.Ε. λειτουργούσε ως Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση και κατά συνέπεια η επιβαλλόμενες χρεώσεις εκ μέρους της ενσωμάτωναν το αντάλλαγμα για το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε. Ήδη με την ενσωμάτωση του δεύτερου και του τρίτου ευρωπαϊκού Ενεργειακού Πακέτου, πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Συνακολούθως, διακρίθηκαν και οι χρεώσεις προμήθειας από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Ωστόσο, το ειδικό τιμολόγιο των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ -και των θυγατρικών της πλέον- συνέχισε να εφαρμόζεται στο σύνολο των καταναλώσεων χωρίς να γίνεται διάκριση των χρεώσεων σε χρεώσεις προμήθειας και μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η προσαρμογή της έκπτωσης γίνεται σε εύλογο ύψος, που εφαρμόζεται ευρέως μεταξύ των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι μέχρι 30% (από 75% που ήταν μέχρι σήμερα) και δικαιολογείται από την προσπάθεια οικονομικής ανάταξης και διατήρησης της βιωσιμότητάς της. Διευκρινίζεται δε ρητώς ότι η έκπτωση δεν καταλαμβάνει το ρυθμιζόμενο σκέλος του λογαριασμού, το οποίο υποχρεωτικά αποδίδει η ΔΕΗ, αλλά μόνο τις καταναλώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Θέματα Βελτίωσης Εισπραξιμότητας Οφειλών

Παράλληλα με τη νομοθετική πρωτοβουλία για την αλλαγή στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, επισπεύδονται μια δέσμη μέτρων, νομοθετικών και άλλων, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς της. Στην κατεύθυνση αυτή, με το άρθρο 12 εντάσσονται και οι απαιτήσεις εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο διαχείρισης και μεταβίβασης απαιτήσεων του ν. 4354/2015, όπως οι απαιτήσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, προκειμένου αφενός να μπορούν να τιτλοποιήσουν τις 8 απαιτήσεις τους και αφετέρου κατά τη διαχείρισή τους να υφίστανται όλα τα εχέγγυα της σχετικής νομοθεσίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13 σκοπείται η αναμόρφωση των διατάξεων για την παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ελεύθερης λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού. Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4001/2011 (Α’ 179) και ιδίως κατόπιν των Ν. 4389/2016 (Α’ 94) και Ν. 4425/2011 (Α’ 185) για την θέσπιση των ρυθμιζόμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής και την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, αντίστοιχα, είναι διαρκώς αυξανόμενος ο αριθμός των Πελατών που ασκούν το δικαίωµά τους να επιλέξουν εναλλακτικούς Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι της δεσπόζουσας επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι αντίστοιχα αυξάνουν τα μερίδιά τους στη αγορά αυτή. Υπό το πρίσμα αυτό, η αποκλειστική παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, ως υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, από τη ΔΕΗ Α.Ε., σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά, είναι παρωχημένη και αντικαθίσταται με το παρόν με τον ορισμό με ΥΑ εκ περιτροπής και διαδοχικά των τριών (3) μεγαλύτερων παρόχων ως Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς τους.

Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι μεταξύ των οφειλετών της ΔΕΗ είναι και οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α που έχουν ιδρυθεί από τους Δήμους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων του 252 επ. του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), με αποτέλεσμα να αυξάνεται το συνολικώς οφειλόμενο ποσό προς την εταιρεία και να επηρεάζεται σημαντικά η οικονομική της κατάσταση. Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή περαιτέρω διόγκωσης των οφειλών των ως άνω επιχειρήσεων ΟΤΑ προς τη ΔΕΗ, κρίνεται σκόπιμο να ευθύνονται εφεξής και οι Δήμοι από κοινού με τις δημοτικές επιχειρήσεις για τις οφειλές αυτές. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 14 προβλέπεται ο εκάστοτε Δήμος να προσχωρεί ως εγγυητής στη σχετική σύμβαση προμήθειας που συνάπτεται με την αντίστοιχη δημοτική επιχείρηση.

Τέλος, με το άρθρο 15 αναπροσαρμόζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.), όσον αφορά τη νυχτερινή κατανάλωση. Ειδικότερα, μειώνεται η χρέωση της νυχτερινής κατανάλωσης για τους πελάτες οικιακής χρήσης ΧΤ (κυρίως νοικοκυριά) ως προς τη 2η και 3η κλίμακα κατανάλωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας (κατά 35 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα), μείωση η οποία ευνοεί περισσότερο καταναλωτές που χρησιμοποιούν ως βασικό μέσο θέρμανσης τους ηλεκτρικούς θερμοσυσσωρευτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Ρυθμίσεις για την Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ ΑΕ και λοιπές διατάξεις αγοράς Φυσικού Αερίου

Στο Κεφάλαιο Δ΄ εντάσσεται η τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α 179), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρο 53 του ν. 4602/2019 (Α 9 45), οι οποίες αφορούν τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται τα άρθρα 80 ΙΑ- 80ΙΔ του ν. 4001/2011 και τροποποιούνται τα άρθρα 80Ε, 80ΣΤ, 80Ζ και 80Ι. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αποσκοπούν στον αποτελεσματικότερο εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Α.Ε ώστε αφενός να επιτευχθεί ουσιαστική μεταρρύθμιση της αγοράς αερίου στη χώρα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην προμήθεια, και καθιστώντας την αξιοποίηση των δικτύων διανομής αποδοτικότερη, με την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών σε διαγωνισμό που θα διεξάγει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και αφετέρου να διασφαλισθεί η σχεδίαση και υλοποίηση των διεθνών έργων, τα οποία έχει αναπτύξει με κοινοπρακτικά σχήματα η ΔΕΠΑ. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα λογιστικής, μετοχικής, φορολογικής και συμβολαιογραφικής φύσης της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, με σκοπό τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσής του. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 16 η ΔΕΠΑ προβαίνει σε μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών και διεθνών έργων και ιδρύονται δύο (2) νέες εταιρείες, η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ως κλάδος υποδομών νοούνται (και πλέον στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ εντάσσονται) οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.), η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των Δικτύων Διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ. Εξαιρούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη. Το 65% των μετοχών της νέας εταιρίας περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο τις πωλεί και τις μεταβιβάζει στο σύνολό τους, ενώ το υπόλοιπο 35 % των μετοχών συνεχίζει να κατέχεται από την ΕΛΠΕ Α.Ε, η οποία συμμετέχει με το ποσοστό αυτό στη μετοχική σύνθεση της ΔΕΠΑ. Ο άλλος κλάδος που διασπάται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι αυτός των διεθνών έργων. Ως κλάδος διεθνών έργων νοείται (και πλέον στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ εντάσσονται) το σύνολο των δραστηριοτήτων διεθνών έργων που διατηρεί η υφιστάμενη ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα διεθνή έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E. και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (East Med), τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD όπου συμμετέχει έμμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε. δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E. και 10 περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες. Επιπλέον στον εν λόγω κλάδο περιλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρούπολη. Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε παραμένει σε πρώτο χρόνο θυγατρική της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και οι μετοχές της διανέμονται pro rata κατά 65% στο ΤΑΙΠΕΔ και 35% στην ΕΛΠΕ Α.Ε. Το Ταμείο, μετά την παράδοση σε αυτό των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., μεταβιβάζει άνευ ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορέα που θα υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο, μετοχές που αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διάσπασης, η σημερινή ΔΕΠΑ ΑΕ μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον κλάδο προμήθειας. Στον κλάδο περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, η εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς ή Διανομής Φυσικού Αερίου, η εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON», η προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς, η προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη. Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί και μεταβιβάζει μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ. Ειδικότερα, επί των άρθρων του ν. 4001/2011 που τροποποιούνται:

Άρθρο 80 Ε 11 Η παράγραφος 3 διαγράφεται καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις δεν υφίσταται πλέον η περίπτωση όπου το Ελληνικό Δημόσιο ή κρατικός λειτουργός του δημοσίου τομέα να ασκεί έλεγχο σε Διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή να έχει την κυριότητα ή τον έλεγχο δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται.

Άρθρο 80 ΣΤ Τροποποιείται η παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕ δύναται πλέον να εναντιωθεί στην πιστοποίηση Διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου ή αύξησης συμμετοχής σε Διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου εφόσον κρίνεται ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 80 Ζ Προστίθεται νέα παράγραφος 2 μετά το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι. Προβλέπεται ότι η εξαίρεση από τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό για τα πρόσωπα που κατά την έναρξη των σχετικών διατάξεων κατέχουν ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, δεν ισχύει στην περίπτωση που προβούν σε απόκτηση άλλων μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σε εταιρίες των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Παράλληλα διαγράφεται η πρόβλεψη ότι, οι εξαιρούμενοι από την υποχρέωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού δεν έχουν υποχρέωση διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, καθώς αυτονοήτως τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται, εκ του λόγου της εξαίρεσής τους. Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι διατάξεις εξαίρεσης από τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό εφαρμόζονται και στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά με τις μετοχές που θα αποκτήσουν στις επωφελούμενες εταιρίες του κλάδου υποδομών και διεθνών έργων, συνεπεία της ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 80Ι.

Άρθρο 80 Ι Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων από την ΔΕΠΑ Α.Ε στη βάση του νομικού πλαισίου που διέπει το ζήτημα. Στην παράγραφο 2 αποτυπώνεται ο κλάδος των υποδομών όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. 12 Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στην οποία, περιγράφεται ο κλάδος των διεθνών έργων. Από τον κλάδο διεθνών έργων διαγράφεται το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. καθώς και τα υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ. αντίστοιχα όπως αυτοί νοούνται για τους σκοπούς του νόμου. Οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται. Στην παράγραφο 4 διαγράφεται η αναφορά «στο νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς» και αναφέρεται ο ισχύων νόμος 4601/2019 που τους διέπει. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 και αναριθμούνται οι επόμενες, στην οποία αναφέρεται ότι η ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, μεταβιβάζει τον κλάδο διεθνών έργων σε νέα εταιρία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε Στην παράγραφο 6 αναφέρεται ότι η ΔΕΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε και περιγράφονται οι δραστηριότητας που υπάγονται στο κλάδο της εμπορίας. Διαγράφεται η αρχική παράγραφος 5 η οποία ανέφερε ότι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ A.E. μπορεί να ασκεί και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μεταβιβάζεται στον κλάδο υποδομών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με το σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο, για λόγους ασφάλειας δικαίου. Συγκεκριμένα η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην προμήθειας φυσικού αερίου και δεν ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μεταβιβάζεται στον κλάδο υποδομών. Στην παράγραφο 7 διαγράφεται η αναφορά «στο νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς» και αναφέρεται ο ισχύων νόμος 4601/2019 που τους διέπει. Στις παραγράφους 8 έως 11 εισάγονται λεκτικές βελτιώσεις ως προς την λογιστική, μετοχική, φορολογική και συμβολαιογραφική φύση της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, ο οποίος πλέον αναφέρεται στην διάσπαση του κλάδου τόσο των υποδομών όσο και των διεθνών έργων από την ΔΕΠΑ. Παράλληλα εισάγονται λεκτικές βελτιώσεις ως προς την μεταβίβαση λοιπών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων εταιριών. Εξειδικεύεται ότι, οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, με τη σύστασή της παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. παραμένουν στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και παραδίδονται στους μετόχους της εταιρείας κατ’ απώτατο όριο εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Επίσης αντικαθίσταται η αναφορά «στο νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς» με τον ισχύων νόμο 4601/2019 που τους διέπει. 13 Προστίθεται παράγραφος 12 στις οποίες αποτυπώνεται ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), ως υφιστάμενος μέτοχος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, θα προβεί στην πώληση και μεταβίβαση των μετοχών που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, καθώς και μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Εξειδικεύεται περαιτέρω ότι ο χρόνος διάθεσης των μετοχών, κάθε μίας από τις επωφελούμενες εταιρείες, προσδιορίζεται από το ΤΑΙΠΕΔ κατά την κρίση του. Προστίθεται παράγραφος 13 με την οποία ορίζεται ότι η διαδικασία διάθεσης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης ολοκλήρωσης της διάσπασης του άρθρου 80Ι. Προστίθεται παράγραφος 14 στην οποία αναφέρεται ότι οι όροι συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία των υποψήφιων επενδυτών, τους οποίος θα καθορίσει το ΤΑΙΠΕΔ, πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστίθεται παράγραφος 15, σύμφωνα με την οποία ειδικά στην περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε θα πρέπει να συμμορφώνεται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του ΤΑΙΠΕΔ να θέσει όρο σχετικά με την δέσμευση του υποψηφίου περί μη μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Τέλος προστίθεται παράγραφος 16, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο, μετά την παράδοση σε αυτό των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος, μεταβιβάζει άνευ ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που θα υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο, μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 80ΙΑ Το άρθρο διαγράφεται καθώς μεταβάλλεται η διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού, ο οποίος περιγράφεται στο άρθρο 80 Ι.

Άρθρο 80 ΙΒ Το άρθρο διαγράφεται ώστε να εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο η νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις.

 Άρθρο 80 ΙΓ Το άρθρο διαγράφεται καθώς η μεταβίβαση των μετοχών στους μετόχους ενσωματώθηκε στην τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 80Ι

Άρθρο 80 ΙΔ Το άρθρο διαγράφεται καθώς το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ θα διαθέσει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας το σύνολο των μετοχών του στις ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ.

Ως προς το άρθρο 17, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80Δ του ν. 4001/2011, όπως προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (Α 45) «κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ασκεί τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Ως εκ τούτου, οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη Δικτύου Διανομής και του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα οριζόμενα, ωστόσο, στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 συνεπάγονται δυνατότητα χορήγησης Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής. Κατά συνέπεια, οι δύο υφιστάμενες ρυθμίσεις έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους και με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η άρση αυτής της αντίφασης.

Ως προς το άρθρο 18, η διάταξη της παρ. 1 κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση από τον ΔΕΣΦΑ σημείων εξόδου του ΕΣΦΑ που θα τροφοδοτούνται άλλα Συστήματα Μεταφοράς, όπως από τον αγωγό ΤΑΡ. Σημειώνεται ότι σε εφαρμογή του άρθρου 7.2 (b) της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελλάδος και της εταιρείας ΤΑΡ AG της 26ης Ιουνίου 2013 (Α 267), η τελευταία θα κατασκευάσει μέχρι τρεις (3) αναμονές για τροφοδότηση της Δυτικής Μακεδονίας με φυσικό αέριο. Η δε προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη της εγχώριας και περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διαδικασία της συμπίεσης, σε σχέση με τη σύνδεση αντίστοιχων διατάξεων σε συστήματα διανομής φυσικού αερίου, εφόσον πλέον δεν θα δαπανάται ενέργεια για την αποσυμπίεση του φυσικού αερίου στο επίπεδο πίεσης λειτουργίας των δικτύων διανομής ( 250 MW. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θα συμβάλει στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων αυτών και στην επίτευξη των Εθνικών στόχων της Ελλάδας για διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα για το 2030 και κινείται σε ευθυγράμμιση με το ανωτέρω ευρωπαϊκό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις εν δυνάμει στρεβλώσεις από τη συμμετοχή των μεγάλων αυτών έργων σε ανταγωνιστική διαδικασία. Η κοινοποίηση θα αφορά ένα ενιαίο έργο το οποίο θα δύναται να αποτελείται από περισσότερες της μίας άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική αναφορά στην οικεία άδεια παραγωγής και ότι το συνολικό έργο θα συνδέεται σε ένα σημείο στο Σύστημα ή το Δίκτυο. Με την ίδια διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής, ιδίως στην περίπτωση ήδη καταρτισθεισών συμβάσεων ενίσχυσης.

Άρθρο 22 Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Με το ν. 3468/2006 προβλέφθηκαν για πρώτη φορά οι υβριδικοί σταθμοί, αποτελούμενοι από σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες ΑΠΕ, οι οποίοι συνιστούν επί του παρόντος τη βέλτιστη λύση για την επίτευξη της περαιτέρω διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα. Πράγματι, με την υπ’ αριθ. 96/2007 Απόφαση της ΡΑΕ, τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) της χώρας, έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένες περιοχές για τις τεχνολογίες αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών (δηλαδή μη ελεγχόμενων σταθμών) και, συνεπώς, για λόγους ευστάθειας δικτύου και ασφαλούς ηλεκτροδότησης των νησιών, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω εγκατάσταση τέτοιων σταθμών στα νησιά αυτά. Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα συστήματα αυτά, θεωρείται σκόπιμη η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αποθηκεύουν την πλεονάζουσα παραγωγή ΑΠΕ, που σε άλλη περίπτωση θα απορριπτόταν, και την εγχέουν στο τοπικό δίκτυο του νησιού τις ώρες που αυτό είναι δυνατό, χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του αυτόνομου συστήματος. Ωστόσο, κρίσιμο για την ευόδωση του ανωτέρω σκοπού της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στα ΜΔΝ, είναι η έγκριση του καθεστώτος αποζημίωσης των υβριδικών σταθμών, το οποίο (καθεστώς) θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το σκοπό αυτό προτείνεται η παρούσα διάταξη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα με παράλληλη μείωση της λειτουργίας των θερμικών μονάδων και κατ΄επέκταση μείωση της επιβάρυνσης τω καταναλωτών μέσω των ΥΚΩ. Σύμφωνα με αυτήν, ο Υπουργός θα καθορίσει το καθεστώς στήριξης Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ενώ οι τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ή απορροφώμενης από το δίκτυο ενέργειας ή της τιμής αποζημίωσης για την παροχή διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού Α.Π.Ε. δεν απαιτείται να αναγράφονται στις άδειες παραγωγής. Περαιτέρω, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής, αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, καθώς και η μεταχείριση των εκκρεμών αιτημάτων ενώπιον ΡΑΕ. 

Άρθρο 23 Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθμών ΣΗΘΥΑ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων - Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (ΦΟΔΣΑ) Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α., των οποίων η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, στους οποίους αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τους σταθμούς από δεκαοχτώ (18) σε τριάντα (30) μήνες, κατά αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων για τους σταθμούς με τεχνολογίες βιομάζας, βιοαερίου ή και βιορευστών. Πράγματι, στην περίπτωση των ως άνω σταθμών, όπως και στην περίπτωση των σταθμών βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών, δεν είναι δυνατή η κατασκευή και σύνδεσή τους εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαοκτώ μηνών, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με απώλεια των οριστικών όρων σύνδεσης που έχουν λάβει και έχουν διάρκεια δεκαοχτώ (18) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3468/2006, και ουσιαστικά με ακύρωση τη όλης επένδυσης. Με την παρ. 2 εισάγονται ρυθμίσεις για την προώθηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το έσοδο που θα απολάβουν οι φορείς αυτοί από την παραγωγή και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από το συνοδό σταθμό βιοαερίου. Ειδικότερα, οι παραπάνω σταθμοί βιοαερίου είναι κατά κύριο λόγο της τάξεως του 1 MW (κατά προσέγγιση, μεγίστως 4 MW). Εξαιτίας, όμως, της έντονης διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα (ιδίως, των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών) καθώς και της αδειοδότησης ή της χορήγησης προσφορών όρων σύνδεσης στο Δίκτυο στη βάση σειράς προτεραιότητας, καθίσταται αβέβαιη η διασφάλιση της προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς βιοαερίου από Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Παράλληλα δε, η μεγάλη καθυστέρηση στην αδειοδότηση και υλοποίησή τους καθυστερεί και τα σχέδια επεξεργασίας των αποβλήτων. Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται ειδικό, διακριτό πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη των ΦΟΔΣΑ, Δήμων, Περιφερειών, Συνδέσμων Δήμων, Δικτύων Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101 του ν. 3852/2010 ως ισχύει, Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Ένωσης Περιφερειών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τα οποία συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συστήνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι οι σταθμοί αυτοί: εξαιρούνται από τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Παραγωγής, καθώς παρέλκει η αξιολόγηση των κριτηρίων χορήγησης άδειας παραγωγής αφού η ηλεκτροπαραγωγή από το παραγόμενο βιοαέριο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, - λαμβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης (χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η περιβαλλοντική αδειοδότηση) και εξαιρούνται από την καταβολή εγγυοδοσίας στο πλαίσιο της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, καθόσον δεσμεύονται ως προς την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης, - η Προσφορά Σύνδεσης έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος για όλες τις επιμέρους αναγκαίες πράξεις υλοποίησης των εν λόγω έργων (μελέτες, διαγωνισμός, εκτέλεση έργου, κλπ.), - αδειοδοτούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτημάτων ακόμα και Ενεργειακών Κοινοτήτων του νόμου 4513/2018, καθώς και έργων που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν.3775/2009 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.4608/2019 (για τα οποία σημειώνεται πως η προσφορά χορηγείται εντός ενός μηνός) και - χορηγείται Προσφορά σύνδεσης, ακόμα και σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα (Πελοπόννησος, Εύβοια, ΜΔΝ) κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Το προτεινόμενο πλαίσιο κρίνεται απολύτως αναγκαίο και ορθολογικό, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αδειοδοτηθούν, και κατά κύριο λόγο, ότι θα λάβουν Προσφορά Σύνδεσης κατά προτεραιότητα, οι σταθμοί βιοαερίου που συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων, ακόμα και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα κορεσμένα δίκτυα, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενους στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Άρθρο 24 Πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης) Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) καθίσταται πλέον ιδιαίτερα φιλόδοξο και αποσκοπεί στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε συμμόρφωση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, κύριο πυλώνα του νέου ΕΣΕΚ αποτελεί η αύξηση της διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα στο 35% της τελικής ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή να προέρχεται τουλάχιστον κατά 60% από σταθμούς ΑΠΕ. Η παρούσα ρύθμιση αποτελεί μέρος των διατάξεων που στόχο έχουν να συμβάλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου θα εγκατασταθούν νέοι σταθμοί ΑΠΕ, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την ελεγχόμενη και αποτρέπουν την αλόγιστη εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις του άρθρου αυτού καθίσταται πλέον εφαρμόσιμη η προηγούμενη κατ’ ουσίαν ανενεργή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, επιτρέποντας την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος έως 1 MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με βάση την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, προβλέπονται οι προϋποθέσεις αξιοποίησης της ευχέρειας αυτής όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και παρέχονται τα εργαλεία μέσω της έκδοσης ΚΥΑ για τον έλεγχο και την και τη διαφύλαξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε περιφερειακής ενότητας και ως εκ τούτου της άμεσης και ορθολογικής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Άρθρο 25 Ετήσια δήλωση κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ΑΠΕ Με την περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων των κατ΄επάγγελμα αγροτών – παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, περί της διατήρησης ή μη της ιδιότητας τους ως κατ΄επάγγελμα αγροτών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης έτους 2018 εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, προκειμένου να διασφαλισθεί η υποβολή της εν λόγω δήλωσης από σημαντικό αριθμό κατ’ επάγγελμα αγροτών, που μολονότι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης του ν. 4254/2014, δεν έχουν ακόμη προβεί στην υποβολή της.

Επειδή δε το συγκεκριμένο πρόβλημα επανεμφανίζεται κάθε έτος ύστερα από τη θέση σε ισχύ της εν λόγω υποχρέωσης με τον ν. 4254/2014 και επιλέγεται ως λύση η εισαγωγή ειδικής νομοθετικής διάταξης, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται λύση και για τα επόμενα χρόνια, με αναδρομικό επανακαθορισμό της τιμής αποζημίωσης από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση στον πίνακα Α΄ της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 για όλες τις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης μετά την παρέλευση του επιπρόσθετου διαστήματος των δύο (2) μηνών και εντός του έτους υποβολής της δήλωσης. Επιπλέον, προτείνεται η επιβολή στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτησης ίσης με το 50% της αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο χρονικά ενημερωτικό σημείωμα που εκδίδεται μετά τον επανυπολογισμό της τιμής αποζημίωσης, ως αντικίνητρο για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ριζικά το φαινόμενο υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων. Άρθρο 26 Εναρμόνιση με Κανονισμό για ευθύνη εξισορρόπησης σταθμών ΑΠΕ

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής (ο «Κανονισμός»), όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι οικονομικά υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που προκαλούν στο σύστημα («ευθύνη εξισορρόπησης») και καταβάλλουν προσπάθειες να μην προκαλούν ανισορροπία ή να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, ο Κανονισμός παρέχει ευχέρεια παρέκκλισης από την ευθύνη εξισορρόπησης, μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις έργων επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 400 kW αλλά και σταθμών που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019. Σύμφωνα δε με το άρθρο 71 του Κανονισμού, οι εν λόγω διατάξεις τίθενται σε ισχύ από την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση του Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από την 4η Ιουλίου 2019 και εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2020. Συνεπώς, από την 1η Ιανουαρίου 2020, όλοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. με ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 400 kW που θα έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την 4η Ιουλίου 2019 έχουν ευθύνη εξισορρόπησης. Ενόψει των ανωτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής ίσης ή μεγαλύτερης των 400 kW υποχρεούνται εφεξής σε σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 9 του ν. 4414/2016, δηλαδή υπόκεινται και σε υποχρέωση εξισορρόπησης. Επίσης, προβλέπεται για σταθμούς άνω των 100kW με δικαίωμα σύναψης Σ.Ε.Σ.Τ., η προαιρετική υπαγωγή τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με τη σύναψη Σ.Ε.Δ.Π.. Παρέχεται επίσης εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταβολής του ορίου των 400kW.

Επίσης ορίζεται, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον Κανονισμό, ότι το όριο αυτό από 1.1.2026 δεν μπορεί να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 200kW. Με την παρ. 2 προβλέπεται η προαιρετική μετάπτωση των σταθμών ισχύος άνω των 100 kW, (δηλ. με σύνδεση στην μέση τάση) με Σ.Ε.Σ.Τ. σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης με διαφορική προσαύξηση με την υπογραφή Σ.Ε.Δ.Π., για την ταχύτερη αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ σε εβδομαδιαία βάση μέσω της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προβλέπεται η εξουσιοδότηση μεταβολής του ως άνω ορίου με υπουργική Απόφαση. Με την παρ. 3 εισάγεται το άρθρο 5Α στο ν.4414/2016 για τον ορισμό των περιπτώσεων σταθμών που εξαιρούνται από την ευθύνη εξισορρόπησης. Με την παρ.4 εισάγεται προτεραιότητα έγχυσης των μονάδων ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 23 Με την παρ.5 ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η παρ. 5(α) του άρ.70 της Οδηγίας 2019/944 (L 158) σε συμφωνία με στον Κανονισμό 943/2019 (L 158) και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση απόφασης που καθορίζει τους κανόνες κατάταξης των διαφόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης και κατανομής φορτίων στα συστήματα ηλεκτρισμού, καθώς και τις διαβαθμίσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

Άρθρο 27 Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης Στη χώρα μας η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ΗΟ έχει καθυστερήσει σημαντικά, με άμεση επίπτωσή στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης συνολικά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο διακηρυγμένος στόχος της Πολιτείας για ταχεία ανάπτυξη καθαρών μεταφορών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων απανθρακοποίησης του ενεργειακού μείγματος της χώρας, είναι απολύτως αναγκαίο να θεσμοθετηθεί το ταχύτερο δυνατό ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και διαφανές πλαίσιο αρχών που θα αφορά την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης, τη διαχείρισή τους και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών στους χρήστες Η/Ο, όπως επίσης και να καθοριστεί η ευρύτερη οργάνωση της αγοράς υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και της διεπαφής της με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πράγματι, η έγκαιρη και επαρκής ανάπτυξη, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία των υποδομών επαναφόρτισης Hλεκτρικών Oχημάτων (ΗΟ), και δη των δημοσίως προσβάσιμων, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον εξηλεκτρισμό και την απανθρακοποίηση των μεταφορών, γεγονός που αναγνωρίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με προεξάρχουσα την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία έχει πλέον ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν.4439/2016. Η ανάπτυξη και διαχείριση των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης σήμερα είναι αποδεκτό ότι οφείλει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς, όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2014/94/ΕΕ και πλέον ρητώς προβλέπεται στην Οδηγία 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δε υποδομές επαναφόρτισης και οι φορείς ανάπτυξης, διαχείρισης και παροχής των σχετικών υπηρεσιών δεν πρέπει να συγχέονται με τους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους συμμετέχοντες σε αυτή.

Ο ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4277/2014, προβλέπει ως μόνη διακριτή οντότητα της νέας αυτής αγοράς τους Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο (ΦΕΥΦΗΟ), εξουσιοδοτώντας για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από Γνώμη της ΡΑΕ, η οποία θα καθορίζει τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και λοιπά  θέματα που τους αφορούν, χωρίς όμως να προσδιορίζει τον τρόπο ανάπτυξης των υποδομών και τις αρχές παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Με την παρούσα διάταξη η ανωτέρω εξουσιοδότηση επεκτείνεται, προκειμένου η προβλεπόμενη ΚΥΑ να καλύψει το εύρος των συναφών ζητημάτων οργάνωσης της αγοράς ηλεκτροκίνησης, ορισμού των φορέων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής, οριοθέτησης των ρόλων αυτών και της συσχέτισής τους με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς αυτής.

Η συντεταγμένη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων θα επιτρέψει την άμεση και υγιή επιχειρηματική δραστηριοποίηση φορέων για την ταχεία ανάπτυξη υποδομών, όπως και τον καθορισμό του ρόλου της Πολιτείας στην ενίσχυση και υποστήριξη των δράσεων αυτών, ώστε να υλοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες επενδύσεις. Άρθρο 28 Χρηματοδότηση Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ Με την παρούσα τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, προβλέπεται η προσθήκη τόσο του είδους των παρεμβάσεων όσο και του ελάχιστου επιπέδου εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ των θεμάτων θα ρυθμίζει η κατ’ εξουσιοδότηση ΚΥΑ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ενεργειακός χαρακτήρας των σχετικών επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Επίσης, με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρου 37 του ν. 4608/2019, εισάγεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια, εν μέρει ή στο σύνολό τους, από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), προκειμένου θα διευρυνθεί το πλήθος των διαθέσιμων εργαλείων για την επίτευξη των εθνικών στόχων ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας. Άρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4342/2015

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2019 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρεται ότι η Ελλάδα διέρχεται ένα στάδιο αναδιάρθρωσης του ενεργειακού τομέα, προσβλέποντας στην ανάπτυξη και λειτουργία ανταγωνιστικών και οικονομικά βιώσιμων αγορών ενέργειας, οι οποίες οφείλουν να λειτουργούν με τρόπο ώστε να προσφέρουν ανταγωνιστικές και διαφανείς τιμές ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο σχεδιασμός αποδοτικών μέτρων από πλευράς κόστους και αποτελέσματος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων από εμπλεκόμενους στην αγορά ενέργειας φορείς, την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή/και των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και στην ελάττωση του κόστους επίτευξης μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας.

 Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια προς τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 30 Τροποποίηση του ν. 4123/2013 (Άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2018/1581/ΕΕ) για αποθέματα πετρελαίου Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς την Εκτελεστική Οδηγία 2018/1581/ΕΚ, η οποία αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση της λειτουργίας και της εφαρμογής της, η οποία κατέδειξε την ανάγκη προσθήκης μιας σειράς τεχνικών αλλαγών στην οδηγία, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της.

Πρώτον, η προβλεπόμενη αναβολή της έναρξης της ετήσιας υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων δυνάμει της οδηγίας 2009/119/ΕΚ κατά τρεις μήνες αναμένεται να δώσει στα κράτη μέλη πρόσθετο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες και να διευκολύνει τη συμμόρφωση εντός της προθεσμίας. Επιπροσθέτως, λόγω των συνεχών τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι παραπομπές της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ σε συγκεκριμένες διατάξεις του κανονισμού αυτού προκαλούν σύγχυση λόγω αναντιστοιχίας και ως εκ τούτου χρήζουν προσαρμογής ώστε να υπάρχει η κατάλληλη παραπομπή σε διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.

Τέλος, η εφαρμογή δύο διαφορετικών τύπων για τον υπολογισμό των ποσοτήτων της νάφθας, ανάλογα με το αν η απόδοση νάφθας κατά το προηγούμενο έτος ήταν μικρότερη ή μεγαλύτερη του 7 %, είχε οδηγήσει στην πράξη σε διακυμάνσεις των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων για ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν σημαντική οικονομική επιβάρυνση και πιθανόν έλλειψη συμμόρφωσης, χωρίς απαραίτητα να εξυπηρετούν τους σκοπούς της οδηγίας. Με την άρση του ορίου του 7% και την παροχή των ίδιων επιλογών σε όλα τα κράτη μέλη, αναμένεται να εξαλειφθούν οι ανισότητες και οι αδικαιολόγητες διακυμάνσεις.

Άρθρο 31 Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4602/2019 - ΕΑΓΜΕ

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος (μέχρι τις 31.12.2020) η λογιστική διαχείριση του ΕΑΓΜΕ σύμφωνα με τις αναλόγως προς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ισχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 περί Ν.Π.Ι.Δ. και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού για Ν.Π.Δ.Δ., ώστε να δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα για τη δημιουργία νέων και τη μετάβαση των υφιστάμενων εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης, καθώς και για την εξοικείωση του υφιστάμενου προσωπικού με το νέο σύστημα Ν.Π.Δ.Δ..

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


LATEST POSTS
  • ethemis

    «Ο Δικηγόρος» στον ΔΣΑ

    Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζουμε συνοπτικά κάποιες από τις θέσεις και δράσεις του Συνδυασμού μας, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, από τον Επικεφαλής του Συνδυασμού Δημήτρη Αναστασόπουλο και τον Σύμβουλο Ζώη Σταυρόπουλο. Αναλυτικότερα μπορείτε να τις παρακολουθείτε στο metodikigoro.gr.

  • ethemis

    The Art of Crime (7o τεύχος)

    Κυκλοφόρησε το 7ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού The Art of Crime (https://theartofcrime.gr/nov-2019/) που εκδίδεται από το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more