ΠΟΛ. 1209 / 12-11-2018

November 18, 2018: Νομοθεσία

posts


ethemis

ΠΟΛ. 1209 / 12-11-2018

Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ. 1209/2018 (ΦΕΚ Β΄5092/14.11.2018),Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία αποφασίστηκε  η λειτουργία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικού μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών με τίτλο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», εφεξής «e – Μητρώο Πλοίων», το οποίο προβλεπόταν από το ν.4256/2014. Στην ΠΟΛ. 1209/2018 ορίζονται οι διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του e- Mητρώου Πλοίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε.. η δημιουργία του «e-Μητρώου Πλοίων», έχει ως στόχο την καταχώριση όλων των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών σε μία ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι συναλλασσόμενοι αλλά και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου οι διαδικασίες που αφορούν την εγγραφή ή και εκμετάλλευση των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, να  πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISΝET που διαθέτουν.

Ως  ημερομηνία ολοκλήρωσης και μερικής  λειτουργίας του Μητρώου ορίστηκε η 15.11.2018 ενώ ως ημερομηνία ολικής  λειτουργίας αυτού, η 15.05.2022. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη μερική  λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων καταχωρίζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στις περιπτώσεις  α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4256/14, με μοναδικό αριθμό εγγραφής. Από το 2022, στην ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

i. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Mητρώο ή απενεργοποίησης από αυτό.

ii. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των ημερών ναύλωσης, ανά τριετία, μετά την καταχώριση στο eΜητρώο Πλοίων, καθώς και την τυχόν χορηγηθείσα παράταση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.4256/2014, όπως ισχύει.

iii. Την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού, την ημερομηνία εκούσιας άρσης ή αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού, καθώς και την πράξη για την αυτοδίκαιη άρση του παροπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4256/2014, όπως ισχύει.

iv. Την ημερομηνία επιβολής και άρσης της κατάσχεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4256/2014, όπως ισχύουν ή η θέση τους σε ακινησία.

v. Την ημερομηνία ή την περίοδο ιδιοχρησιμοποίησης από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4256/2014, όπως ισχύει.

vi. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβολής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί, o ΕΦΚ και οι λοιποί φόροι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.4256/2014, όπως ισχύει.

vii. Την ημερομηνία μεταβολής του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου σε ιδιωτικό ή αντίστροφα.

viii. Την μεταβολή του είδους δραστηριότητας του σκάφους/πλοίου, ως επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ιδιωτικού καθώς και του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού πλοίου.

ix. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

x. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου) συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης της κυριότητας σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία για κάθε ιδιοκτήτη τουριστικού πλοίου και μικρού σκάφους.

Ωστόσο, έως την ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες  κοινοποιούν άμεσα και εγγράφως τις εξής  πληροφορίες στην ΑΑΔΕ:

 i. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Mητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων ή απενεργοποίησης αυτών.

ii. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβολής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών 4 ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί και οι λοιποί φόροι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.4256/2014, όπως ισχύει.

iii. Την ημερομηνία μεταβολής του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο και αντίστροφα.

iv. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

v. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου).

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1209/2018 ορίζεται  αναλυτικά η διαδικασία καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων , των  ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία, των επαγγελματικών πλοίων  αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και των επαγγελματικών τουριστικών  ημερόπλοιων και τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται ανά  πλοίο, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή ιδιοκτήτη.  

Τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, καταχωρίζονται στο e-Μητρώο Πλοίων. Η αίτηση για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.5.2019.

Αναλυτικά ολόκληρη η ΠΟΛ.1209/2018 στο κάτωθι ηλεκτρονικό αρχείο.

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται με ευθύνη του πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή ιδιοκτήτη.Source/ Author:aade.gr|PDF download

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom