ΣτΕ-Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο (α.138 ν. 4782/2021)

March 24, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ-Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο (α.138 ν. 4782/2021)

ΣτΕ Στ´ 7μ 444/2022

Πρόεδρος: Ι. Γράβαρης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγήτρια: Ε. Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Επικρατείας

Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο (α.138 ν. 4782/2021)

Άρθρο 372 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 138 ν. 4782/2021 (Α΄ 36). Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο. Σύντομες προθεσμίες εκδίκασης του ενδίκου μέσου και έκδοσης διατακτικού, καθώς και για ενέργειες των διαδίκων. Δεν υπάρχει αντίθεση προς την Οδηγία 89/665/ΕΕ και το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος (μειοψ.). Παραπομπή στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου για το ζήτημα αυτό.

Σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Η Επιτροπή Αναστολών (Ε.Α.) δεν δύναται να προβεί πρωτογενώς στην εξέταση και πιθανολόγηση των αιτιάσεων της προδικαστικής προσφυγής, αλλά πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση στην Α.Ε.Π.Π. Όταν, όμως, τίθενται αμιγώς νομικά ζητήματα, η Ε.Α. έχει τη δυνατότητα να εξετάσει η ίδια τους σχετικούς λόγους της αίτησης αναστολής, ώστε να διασφαλίζεται και η κατά το δυνατόν ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας «προσφυγής» χωρίς να παρακωλύεται πέραν του αναγκαίου η πρόοδος του διαγωνισμού [βλ. ΣτΕ ΕΑ 275/2021, 293/2021 (Στ Τμήμ) και αντιθ. 194/2022 7μ, 570/2022 [Δ΄Τμήμ.)].

Παροχή διευκρινίσεων λόγω ασάφειας όρου της σύμβασης. Εκτελεστότητα. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), που είναι Ν.Π.Ι.Δ., αποτελεί οργανισμό δημοσίου δικαίου και αναθέτουσα αρχή, κατά το άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Δεν υπάρχει αντίθεση προς την Οδηγία 89/665/ΕΕ και το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος (μειοψ.). Παραπομπή στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου για το ζήτημα αυτό. Source/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom