ΔΕΕ - Η γνωστοποίηση από δημοσιογράφο προνομιακής πληροφορίας σχετικής με την επικείμενη δημοσίευση άρθρου το οποίο διαδίδει φήμες για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες είναι νόμιμη

March 16, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΔΕΕ - Η γνωστοποίηση από δημοσιογράφο προνομιακής πληροφορίας σχετικής με την επικείμενη δημοσίευση άρθρου το οποίο διαδίδει φήμες για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες είναι νόμιμη

Ελευθερία του Τύπου: η γνωστοποίηση από δημοσιογράφο προνομιακής πληροφορίας σχετικής με την επικείμενη δημοσίευση άρθρου το οποίο διαδίδει φήμες για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες είναι νόμιμη εφόσον είναι αναγκαία για την άσκηση δημοσιογραφικής δραστηριότητας και εφόσον συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας

Ένας δημοσιογράφος δημοσίευσε στον ιστότοπο της Daily Mail δύο άρθρα τα οποία διέδιδαν φήμες περί υποβολής δημόσιων προσφορών εξαγοράς των τίτλων της Hermès (από τη LVMH) και των τίτλων της Maurel & Prom. Οι τιμές που αναφέρονταν στο άρθρο ήταν σαφώς υψηλότερες από τις τιμές των ανωτέρω τίτλων στο Euronext. Η εν λόγω δημοσίευση οδήγησε σε σημαντική αύξηση των τιμών των τίτλων. Λίγο πριν από τη δημοσίευση των άρθρων, ορισμένα πρόσωπα, κάτοικοι Μεγάλης Βρετανίας, έδωσαν εντολές για αγορά των επίμαχων τίτλων, τους οποίους πώλησαν μόλις πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση. Η Autorité des marchés financiers française (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Γαλλία) επέβαλε στον δημοσιογράφο χρηματική ποινή ύψους 40 000 ευρώ για τον λόγο ότι είχε γνωστοποιήσει στα ως άνω πρόσωπα πληροφορία σχετική με την επικείμενη δημοσίευση των άρθρων του και είχε, επομένως, ανακοινώσει σε αυτούς «προνομιακές πληροφορίες».

Επιληφθέν της προσφυγής με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της Autorité des marchés financiers française, το cour d’appel de Paris (εφετείο Παρισίων, Γαλλία) υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης οι οποίες αφορούν την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Πρώτον, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί εάν πληροφορία σχετική με την επικείμενη δημοσίευση άρθρου στον Τύπο το οποίο διαδίδει φήμη της αγοράς μπορεί να θεωρηθεί ως προνομιακή πληροφορία της οποίας η γνωστοποίηση απαγορεύεται. Δεύτερον, το ανωτέρω δικαστήριο ζητεί από το Δικαστήριο να αποσαφηνίσει σε ποιες περιπτώσεις η γνωστοποίηση είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή στο συγκεκριμένο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δραστηριότητας.

Κατά το Δικαστήριο, πληροφορία σχετική με την επικείμενη δημοσίευση στον Τύπο άρθρου το οποίο διαδίδει φήμη της αγοράς σχετικά με εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων είναι δυνατόν να συνιστά «συγκεκριμένη» πληροφορία και, ως εκ τούτου, να εμπίπτει στην έννοια της «προνομιακής πληροφορίας», εάν αναφέρει, μεταξύ άλλων, την τιμή στην οποία θα εξαγοραστούν οι τίτλοι, το όνομα του δημοσιογράφου που υπογράφει το άρθρο, καθώς και τον δημοσιογραφικό οργανισμό που το δημοσιεύει.

Η ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών για δημοσιογραφικούς σκοπούς μπορεί να δικαιολογηθεί, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, βάσει της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας έκφρασης. Στους δημοσιογραφικούς σκοπούς είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές της δημοσίευσης ερευνητικές εργασίες τις οποίες πραγματοποιεί ένας δημοσιογράφος για να εξακριβώσει την εγκυρότητα φήμης.

Εντούτοις, η γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας από δημοσιογράφο είναι νόμιμη μόνον εφόσον είναι αναγκαία για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και εφόσον συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το αιτούν δικαστήριο οφείλει να εξετάσει τα ακόλουθα ζητήματα: αφενός, ήταν αναγκαίο ο δημοσιογράφος, ο οποίο προσπαθούσε να εξακριβώσει την εγκυρότητα φήμης της αγοράς, να γνωστοποιήσει σε τρίτον, πέραν του περιεχομένου της φήμης, το γεγονός ότι θα δημοσιευθεί προσεχώς άρθρο το οποίο θα διαδίδει την εν λόγω φήμη; Αφετέρου, μήπως ο ενδεχόμενος περιορισμός της ελευθερίας του Τύπου, τον οποίο θα συνεπαγόταν η απαγόρευση τέτοιας γνωστοποίησης, θα ήταν δυσανάλογος –λαμβανομένου υπόψη του δυνητικώς αποτρεπτικού αποτελέσματος όσον αφορά την άσκηση της δημοσιογραφικής δραστηριότητας, καθώς και λαμβανομένων υπόψη των κανόνων και των κωδίκων τους οποίους πρέπει να τηρούν οι δημοσιογράφοι– σε σχέση με τα ζημιογόνα αποτελέσματα τα οποία τέτοια γνωστοποίηση θα μπορούσε να έχει όχι μόνον για τα ιδιωτικά συμφέροντα ορισμένων επενδυτών, αλλά και για την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών;

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής ΈνωσηςSource/ Author:Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό και μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom