Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19

January 18, 2021: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Θέμα: ‘‘Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19””.

Προς διευκόλυνσή σας και προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα, σας αποστέλλουμε τις κάτωθι παρατάσεις των εξαιρετικών ρυθμίσεων που εισήχθησαν μέσω των εννέα (9) Π.Ν.Π. που εκδόθηκαν κατά το 2020 προς αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Α. Ο ν. 4764/2020 “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’/256) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε παράταση μέχρι 31.03.2021 εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19. Ειδικότερα:

1. Το άρθρο 26 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» ορίζει:

«1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) και παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται έως την 31.3.2021. 2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 2 Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ως προς τα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται έως την 31.3.2021.»

2. Το άρθρο 27 «Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους» ορίζει:

«Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς την ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται έως την 31.3.2021».

3. Το άρθρο 28 «Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» ορίζει:

«Το άρθρο δέκατο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο δέκατο Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 1. Για το χρονικό διάστημα έως την 31.3.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και αντιδραστηρίων για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων […]»

4. Το άρθρο 29 «Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» ορίζει:

«Το άρθρο ενδέκατο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο ενδέκατο Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 Για το χρονικό διάστημα έως την 31.3.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της άμεσης κάλυψης των αναγκών σε τεστ/ιατροτεχνολογικά προϊόντα από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, συμβατών με μηχανήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 […]».

5. Το άρθρο 30 «Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β.» ορίζει:

«Το άρθρο πέμπτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο πέμπτο Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 3 έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.3.2021, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού […]».

6. Το άρθρο 94 «Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» ορίζει:

«1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) ως προς ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020 με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021. 2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020 με την παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021».

Επίσης, το άρθρο 183 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19» ορίζει: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, παρατείνεται έως την 28η.2.2021».

Περαιτέρω, οι ακόλουθες διατάξεις, αν και δεν αφορούν σε παράταση ρυθμίσεων Π.Ν.Π, ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19:

 Η διάταξη του άρθρου 31 «Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ορίζει: «1. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) για χρονικό διάστημα έως και την 31.03.2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προς τον σκοπό της άμεσης κάλυψης των αναγκών για την διενέργεια εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού προς διακρίβωση ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, δύνανται, για όλα τα επίπεδα των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), που ανήκουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, να συμβάλλονται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με ιδιωτικά εργαστήρια, που λειτουργούν νομίμως και διατηρούν σχετική υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, προκειμένου να διεξάγεται εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR). Ομοίως, δύνανται να συμβάλλονται με ιδιωτικές επιχειρήσειςεταιρείες μεταφοράς του ληφθέντος βιολογικού υλικού (δείγματος). […]»

 Η διάταξη του άρθρου 53 «Διαδικασία προμήθειας εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τις ανάγκες της Χώρας - Τριμελής Επιτροπή 4 Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» ορίζει: «1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.6.2021 και προς τον σκοπό του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το Υπουργείο Υγείας δύναται να προμηθεύεται τα εμβόλια που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, αποκλειστικά και μόνο: α) μέσω του ενιαίου μηχανισμού στήριξης έκτακτης ανάγκης με αντικείμενο την προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων με εφαρμογή του αλγορίθμου επιμερισμού ποσοτήτων μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλογικά προς τον πληθυσμό των πολιτών κάθε κράτους - μέλους (pro rata allocation) και β) με απευθείας προμήθεια κατά τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με παραγωγό φαρμακευτική εταιρεία ενόψει της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας προς αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. […].

 Η διάταξη του άρθρου 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού» ορίζει: «Για την εύρυθμη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την ακριβόχρονη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα Εμβολιαστικά Κέντρα, για το χρονικό διάστημα έως και την 30η.6.2021, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Α.Ε.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων περί σκοπού της ΙΦΕΤ Α.Ε., να διενεργεί διαγωνιστικές διαδικασίες κατά τους ορισμούς του παρόντος για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα […].»

Τέλος, τα άρθρα 105 (Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχειρησιακές διοικητικές μονάδες του e-EΦΚΑ), 127 (Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου), 136 (Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.) και 137 (Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)) επίσης προβλέπουν εξαιρετικές ρυθμίσεις που συνέχονται με την επιδημιολογική κρίση του κορωνοϊού COVID-19.

Β. Ο ν. 4763/2020 “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ Α’/254) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε παράταση μέχρι 31.03.2021 εξαιρετικών 5 ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19.

Ειδικότερα:

1. Το άρθρο 160 «Ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας - Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)» ορίζει: «Στο άρθρο 12 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, τροποποιούνται οι παρ. 2, 3 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 12 Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

[…] 2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/Ε.Ε., όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν.

[….] 3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/Ε.Ε., όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν. […]».

2. Το άρθρο 161 «Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» ορίζει: «Η ισχύς των άρθρων εξηκοστού πέμπτου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1-5- 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ως προς τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα για την 6 επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που έχει παραταθεί με το άρθρο 287 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), παρατείνεται έως τις 31-3-2021. Η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1-5- 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 ισχύει και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Γ. Ο ν. 4745/2020 “ Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις..” (ΦΕΚ Α’/214) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε παράταση μέχρι 28.02.2021 εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19.

Ειδικότερα: Άρθρο 74 «Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)» «1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021. […]»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καταπόδης

Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19Source/ Author:diavgeia.gov.gr
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom