Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007- 2013. Ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ.

May 26, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007- 2013. Ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ.

ΔΠΑ 7018, 7021, 7022/2019, 29ο Τμήμα

Επειδή, με τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α΄ 267), σκοπήθηκε η οργάνωση των αναγκαίων διαδικασιών για την αποτελεσματική και σύμφωνη με τους κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχείριση των συγχρηματοδοτουμένων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία εκπονούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013, για την επίτευξη των καθοριζομένων στόχων αναπτυξιακής στρατηγικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Κανονισμών (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕ L 210) και 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (EE L 371). Όπως δε έχει κριθεί (βλ. ΣτΕ 3498/2017, 2206/2017, 1374/2016, 3932, 3458/2015, 3084, 2664/2014), οι πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων, οι οποίες σχετίζονται με την ένταξη ή την ανάκληση της ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης εκπονηθέν στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 διέπονται από νομοθεσία, η οποία αφορά, κατά το κύριο ρυθμιστικό της αντικείμενο, τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων εν γένει για την επίτευξη στόχων αναπτυξιακής στρατηγικής. Ως εκ τούτου, οι διαφορές που γεννώνται από την προσβολή των ανωτέρω πράξεων, ενόψει της κατά τα ως άνω ειδικής φύσης του νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει, δεν συνιστούν διαφορές περί την καταβολή κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων, επιδοτήσεων και λοιπών συναφών χρηματικών παροχών, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 περ. στ΄ του ν. 1406/1983 (…) και, συνεπώς, δεν υπάγονται, ως διαφορές ουσίας στην αρμοδιότητα των Διοικητικών Πρωτοδικείων, αλλά ανήκουν στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΔΠΑ 7018, 7021, 7022/2019, 29ο Τμήμα

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom