Απόφαση ΔΠΑ:Μέτρα Διασφάλισης. Άρθρο 46 του ν. 4174/2013. ΠΟΛ 1282/31.12.2013 (Β’ 54/16.1.2014). Αυτοδίκαιη Αναστολή των μέτρων μετά την κήρυξη της πτώχευσης

May 13, 2020: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Μέτρα Διασφάλισης. Άρθρο 46 του ν. 4174/2013. ΠΟΛ 1282/31.12.2013 (Β’ 54/16.1.2014). Αυτοδίκαιη Αναστολή των μέτρων μετά την κήρυξη της πτώχευσης

ΔΠΑ 10258/2019, 32ο Τμήμα

Στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 κατ’ ουσίαν επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α’ 179). Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 46 παρ. 5 και 6 του ν. 4174/2013 και 2 παρ. 1 περ. α΄ της ΠΟΛ 1282/31-12-2013, συνάγεται ότι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες έχουν υποπέσει στην παράβαση της λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφονται σε αυτά, κατά τον χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει αθροιστικά το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ν. 4174/2013, μπορούν να επιβληθούν τα ανωτέρω διασφαλιστικά μέτρα σωρευτικά και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την τέλεση της παράβασης φοροδιαφυγής της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, είχαν μια από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στην παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και στην παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1282/31-12-2013, δηλαδή είχαν την ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κ.τ.λ. του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά τον χρόνο τέλεσης της παράβασης του ΚΒΣ (χρόνος έκδοσης ή λήψης -καταχώρισης πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων), ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτής, εντεταλμένα στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας, είτε άμεσα από τον νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία (πρβλ. ΣτΕ 3334, 2326/2017, 1014/2017, 1188- 9/2015, 4389/2015, 2297/2015, 1198/2012, 2797/2009).

Μεταξύ των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεων, τα οποία κατά το άρθρο 25 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Φ. 153 Α΄) αναστέλλονται αυτοδικαίως μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως, περιλαμβάνονται και τα ανωτέρω διασφαλιστικά μέτρα, διότι τα μέτρα αυτά, ως εκ της φύσης τους, του ειδικότερου περιεχομένου τους και του σκοπού τους, αντιστρατεύονται ευθέως τη συλλογικότητα δράσεως που χαρακτηρίζει την πτώχευση, η οποία επιτάσσουσα την οργάνωση των πτωχευτικών πιστωτών σε κοινωνία ζημίας, αποκλείει την ελεύθερη δράση τους, ενώ περαιτέρω οδηγούν εξ ορισμού σε παρεμπόδιση του έργου και των αρμοδιοτήτων των οργάνων της πτωχευτικής διαδικασίας (πτωχευτική αυτοδιοίκηση ή αυτορρύθμιση), δυσχεραίνοντας έτσι ουσιωδώς την ολοκλήρωση των εργασιών της και την εκπλήρωση του σκοπού της, που είναι η κατά το δυνατόν σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη (πρβλ. ΣτΕ 1101/2017, 557/2016). Η αναστολή, όμως, αυτή των εν λόγω μέτρων ισχύει αποκλειστικά για τον πτωχό και όχι και για τυχόν τρίτους συνυπεύθυνους για τα χρέη του πτωχού, όπως είναι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και στην παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1282/31.12.2013 (πρβλ. ΣτΕ 1028/2013).

ΔΠΑ 10258/2019, 32ο ΤμήμαSource/ Author: adjustice.gr
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom