Απόφαση ΔΠΑ:Ευθύνη Δήμου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, λόγω τραυματισμού νηπίου σε παιδική χαρά

May 05, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Ευθύνη Δήμου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, λόγω τραυματισμού νηπίου σε παιδική χαρά

ΔΠΑ 15033/2019, 19ο Τμήμα

Οι Δήμοι, όταν παραχωρούν στη δημόσια χρήση χώρους προοριζόμενους για τη ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών, οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των επισκεπτών τους (πρβλ. ΑΠ 1629/2010). Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά και της 28492/11-5-2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β΄ 931), η οποία εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), η μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών που βρίσκονται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας έχει ανατεθεί στους Δήμους ως μέρος της δημόσιας αποστολής τους, ενώ τυχόν πλημμελείς πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας γεννά ευθύνη αυτών κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ. Η σχετική υποχρέωση των Δήμων υφίσταται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις ειδικότερες απαιτήσεις που θέτει η 28492/11-5-2009 υπουργική απόφαση, για τη συμμόρφωση προς τις οποίες είχε τεθεί προθεσμία μέχρι τις 31.12.2014.

Η ανάρτηση από υπαλλήλους του Δήμου στην παιδική χαρά, όπου συνέβη ο τραυματισμός, ανακοίνωσης με την οποία καλούνταν οι γονείς να ελέγχουν τα όργανα των παιδικών χαρών πριν τη χρήση τους από τα παιδιά και να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο για οποιαδήποτε φθορά από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλειά τους δεν ασκεί καμία επιρροή όσον αφορά την ευθύνη του εναγόμενου Δήμου, καθώς, στο βαθμό που αυτός εξακολουθεί να διαθέτει την παιδική χαρά στη δημόσια χρήση, δεν δύναται να απεκδυθεί την ευθύνη του για λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών της δια της απλής προειδοποίησης προς τους επισκέπτες της ότι την χρησιμοποιούν ιδία ευθύνη.

Επί αγωγής αποζημίωσης του εποπτευόμενου δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά αυτού από τον εναγόμενο τρίτο τυχόν συντρέχον πταίσμα των ασκούντων την εποπτεία του, το οποίο ενδεχομένως συνέβαλε στην πρόκληση της ζημίας του (πρβλ. ΑΠ 48/2016, 532/2012, ΣτΕ 740/2001, σκέψη 9).

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom