Απόφαση ΔΠΑ αναφορικά με ανακοπή κατά της βεβαίωσης οφειλών του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

April 28, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ αναφορικά με ανακοπή κατά της βεβαίωσης οφειλών του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

Ανακοπή κατά της βεβαίωσης οφειλών του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας Περιφέρειας, ως διαδόχου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οφειλή προερχόμενη από εκχώρηση απαίτησης ιδιώτη κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς το ΤΣΜΕΔΕ και ήδη Ε.Τ.Α.Α. από την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης.

ΔΠΑ 11953/2019, 26ο Τμήμα

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.δ. 496/1974 υποχρέωση αναγγελίας της σύμβασης εκχώρησης σωρευτικά στην αρμόδια για την πληρωμή ταμειακή υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), στον οικείο Νομάρχη, κύριο διατάκτη, ήτοι αρμόδιο για την αναγνώριση της δαπάνης και τέλος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση της δαπάνης, σε αντιδιαστολή προς τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που δεν προβλέπουν πλέον της μίας αναγγελίας προκειμένου περί νομικού προσώπου, έχει θεσπιστεί για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα δημοσιονομικού συμφέροντος, συνισταμένου στην ανάγκη ελέγχου της διάθεσης του δημοσίου χρήματος και χρήματος των Ο.Τ.Α., ενόψει ιδίως του μεγάλου ύψους των αξιώσεων που είναι πιθανό να θεμελιωθούν βάσει συμβάσεων εκχώρησης απαίτησης, έτσι ώστε να είναι δυνατό το Κράτος να προγραμματίζει τα έσοδά του και τις δαπάνες του. Επομένως, η διάταξη του άρθρου 53 του ν.δ. 496/1974, με την οποία θεσπίζεται υποχρέωση αναγγελίας σωρευτικά στην αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία και στην αρμόδια για την αναγνώριση της δαπάνης υπηρεσία, δεν αντίκειται στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, εφόσον τούτη δεν έχει πεδίο εφαρμογής (πρβλ. Α.Ε.Δ. 25/2012, σκ. 10, 2/2012, σκ. 5, 9/2009, σκ. 8). Εφόσον, στην προκείμενη περίπτωση, έγινε η αναγγελία της σύμβασης εκχώρησης – προεξόφλησης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.δ. 496/1974, η οποία δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, σωρευτικά προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον οικείο Νομάρχη, δεν επήλθε το μεταβιβαστικό της απαίτησης αποτέλεσμα της σύμβασης εκχώρησης έναντι της οφειλέτριας και, συνεπώς, ελλείψει οφειλής της ανακόπτουσας, δεν επισπεύδεται νομίμως σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση με την προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης (πρβλ. Σ.τ.Ε.3344/2008, σκ. 2).

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom