ΔΠΑ:Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Συμπληρωματικά στοιχεία. Τεκμαρτή δαπάνη από αγορά ακινήτων. Προσδιορισμός ποσών που τη μειώνουν.

April 24, 2020: Νομολογία


ethemis

ΔΠΑ:Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Συμπληρωματικά στοιχεία. Τεκμαρτή δαπάνη από αγορά ακινήτων. Προσδιορισμός ποσών που τη μειώνουν.

ΔΠΑ 7548/2019, 32ο Τμήμα

Η προσφεύγουσα δεν είχε δηλώσει το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του ακινήτου σε πλειστηριασμό, ούτε είχε προσκομίσει στη φορολογική αρχή τη σχετική περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, ενώ εξάλλου, δεν είχε υποβληθεί εντός του ίδιου έτους δήλωση φόρου μεταβίβασης για το εν λόγω ακίνητο (φόρο τον οποίο κατέβαλε εντός του επόμενου έτους) και, επομένως, τα στοιχεία (αντίγραφα συμβολαίου, διπλότυπα είσπραξης ΦΜΑ, κ.λπ.), στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος για την έκδοση του ενδίκου φύλλου δεν βρίσκονταν στη διάθεσή του ούτε μπορούσε να έχει λάβει γνώση αυτών ανά πάση στιγμή. Συνεπώς, αυτά αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν στη διάθεση του ελέγχου το τελευταίο έτος της πενταετούς παραγραφής και είναι ικανά να δικαιολογήσουν την παράταση αυτής για ένα ακόμη έτος, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του ΚΦΕ.

Μη νομίμως συνυπολογίσθηκε κατά την ένδικη χρήση ως δαπάνη του άρθρου 17 παρ. 1 γ΄ του ΚΦΕ, το ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο μεταβίβασης του ακινήτου, που καταβλήθηκε το επόμενο έτος, καθόσον σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, μεταξύ άλλων, από την αγορά ακινήτων συνίσταται στο πράγματι καταβαλλόμενο για την αγορά χρηματικό ποσό.

Νομίμως ο έλεγχος δεν αναγνώρισε ποσό από υφιστάμενο κοινό λογαριασμό της προσφεύγουσας ως μειωτικό της τεκμαρτής δαπάνης της, δοθέντος ότι από τα στοιχεία του φακέλου ναι μεν προκύπτει η ύπαρξη και το υπόλοιπο το λογαριασμού αυτού, όχι όμως και η επίμαχη ανάληψη ποσού …. ευρώ από την προσφεύγουσα.

Ορθώς και νομίμως δεν λήφθηκε υπόψη από τη φορολογική αρχή ως ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών το ποσό που δηλώθηκε ως εισόδημα από τον εν διαστάσει σύζυγο της προσφεύγουσας, καθόσον, όπως συνάγεται από την αρχή της χωριστής φορολόγησης των εισοδημάτων των συζύγων (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2238/1994), καθένας από τους συζύγους μπορεί, προς κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης, να επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, το οποίο προέρχεται, κατ’ αρχήν, μόνον από τα δικά του ατομικά εισοδήματα και όχι από αυτά του συζύγου του. Τούτο δε ισχύει ιδίως όταν δεν έχει υποβληθεί κοινή αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος από αμφοτέρους τους συζύγους, οπότε δεν συντρέχει περίπτωση περιορισμού ή κάλυψης της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του ενός συζύγου με συμπληρωματική δήλωση χρηματικών ποσών προερχόμενων από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων του άλλου συζύγου (βλ. ΣτΕ 4969/2012, σκ. 5η, ΔΕφΑθ 1590/2012). Εξάλλου, όπου ο νομοθέτης θέλησε να μπορεί ο σύζυγος να επικαλείται, προς το σκοπό της κάλυψης τεκμαρτής δαπάνης, εισοδήματα του συζύγου του το όρισε ρητά, όπως έγινε στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 σχετικά με τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο (ΔΕφΑθ 1590/2012).

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom