Απόφαση ΔΠΑ:Άτυπη εταιρεία. Αγοραπωλησία με σκοπό την επίτευξη σημαντικού κέρδους.

March 03, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Άτυπη εταιρεία. Αγοραπωλησία με σκοπό την επίτευξη σημαντικού κέρδους.

Άτυπη εταιρεία. Αγοραπωλησία με σκοπό την επίτευξη σημαντικού κέρδους. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.. Παραγραφή. Αναδρομική εφαρμογή ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης.

Παρακάτω η απόφαση:

ΔΠΑ 19041/2019, 32ο τμήμα

Εν προκειμένω εφαρμοστέες τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 5 του Κ.Φ.Ε. περί δεκαπενταετούς παραγραφής, λόγω μη υποβολής δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος από την άτυπη εταιρεία, αναλόγως εφαρμοζόμενες τόσο επί των προστίμων της ιδίας φορολογίας (εισοδήματος) όσο και επί των προστίμων Κ.Β.Σ., κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997, καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 2 του ν. 3220/2004 περί δεκαετούς παραγραφής, λόγω μη υποβολής περιοδικής και εκκαθαριστικής δηλώσεως Φ.Π.Α. από την αυτή άτυπη εταιρεία, αναλόγως ομοίως εφαρμοζόμενες και επί των οικείων προστίμων Φ.Π.Α., κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997.

Ο σκοπός της επίδικης αγοραπωλησίας δεν ήταν η αξιοποίηση της περιουσίας των προσφευγόντων, αλλά η επίτευξη σημαντικού κέρδους, το οποίο, ανεξαρτήτως ελλείψεως συστηματικής οργάνωσης επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων, στην προκειμένη περίπτωση, εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις, όπως οριοθετείται εννοιολογικά στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994. Για την ενέργειά τους δε αυτή οι προσφεύγοντες λειτούργησαν εν τοις πράγμασι ως άτυπη εταιρεία και όχι στα πλαίσια κοινωνίας δικαιώματος, η οποία ουδόλως συνάπτεται με την επιδίωξη κοινού σκοπού, όπως η εκμετάλλευση του κοινού πράγματος και η απόληψη συναφών ωφελημάτων (κερδών).

Η επιβολή προσθέτου φόρου νομίμως επιστηρίζεται, εν προκειμένω, στην μη υποβολή δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος εκ μέρους της άτυπης αστικής εταιρείας - στην οποία συμμετέχουν οι προσφεύγοντες - ως αυτοτελές υποκείμενο φόρου, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 και άρθρο 64 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε.. Είναι δε αδιάφορο από της απόψεως αυτής η υποβολή εκ μέρους των προσφευγόντων κοινής (ατομικής) δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι ίδιοι, ως φυσικά πρόσωπα, κατά την αντίστοιχη χρήση.

Οι προσφεύγοντες, ενεργώντας εν τοις πράγμασι ως άτυπη αστική εταιρεία – ένωση προσώπων, που επιδιώκει κοινό σκοπό και αποτελεί αυτοτελές υποκείμενο φόρου και προστίμου, κατά την έννοια τόσο του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 όσο και του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, όφειλαν να υποβάλουν δήλωση έναρξης εργασιών για την άσκηση εμπορικής επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτου, καθώς και να τηρήσουν και θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

Οι προσφεύγοντες, άσκησαν, πάντως, κατά των επιμέρους από 27.12.2013 καταλογιστικών πράξεων φόρου και προστίμων την .. ενδικοφανή προσφυγή, η οποία, με βάση τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 7 της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 55/16.1.2014), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170/26.7.2013), είναι εξεταστέα σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 70Β του ν. 2238/1994. Με τις τελευταίες διατάξεις θεσμοθετήθηκε νέα διαδικασία για τη διοικητική επίλυση όλων των φορολογικών διαφορών, ανεξαρτήτως ποσού, για πράξεις της φορολογικής αρχής οι οποίες εκδόθηκαν, όπως εν προκειμένω, από 1.8.2013 έως και 31.12.2013, ρυθμιζομένου πλέον με ενιαίο τρόπο του ζητήματος της διοικητικής επίλυσης όλων των φορολογικών διαφορών.

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom