Απόφαση ΔΠΑ: Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατ’ άρθρο 19 του ν.4251/2014. Χωρισμός Δικογράφου λόγω έλλειψης ομοδικίας και συνάφειας κατά την παρ. 6 του άρθρου 45 του π. δ/τος 18/1989

February 05, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ: Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατ’ άρθρο 19 του ν.4251/2014. Χωρισμός Δικογράφου λόγω έλλειψης ομοδικίας και συνάφειας κατά την παρ. 6 του άρθρου 45 του π. δ/τος 18/1989

Παρακάτω η απόφαση:

ΔΠΑ 1048/2019, 10ο Τμήμα -Ακυρωτική Διαδικασία

Οι προσβαλλόμενες από τον πρώτο αιτούντα πράξεις δεν είναι συναφείς με τις προσβαλλόμενες από την δεύτερη αιτούσα πράξεις, εφόσον δεν στηρίζονται στην ίδια πραγματική βάση, ούτε, άλλωστε, η νομιμότητά τους ασκεί επιρροή στην νομιμότητα των προσβαλλόμενων από τη δεύτερη αιτούσα πράξεων. Αντιθέτως, οι πράξεις που προσβάλλει ο πρώτος αιτών αφορούν σε απόρριψη αυτοτελούς αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που αυτός υπέβαλε χωριστά από την δεύτερη αιτούσα, η δε έκδοσή τους χώρησε κατόπιν αξιολόγησης των περιστάσεων της προσωπικής του κατάστασης, οι οποίες είναι διακριτές από τις περιστάσεις της προσωπικής κατάστασης της δεύτερης αιτούσας, η οποία, επίσης, υπέβαλε αυτοτελή αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και όχι ως σύζυγος του πρώτου, χωρίς να ασκεί επιρροή, εν προκειμένω, το γεγονός ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν κατ’ επίκληση των ίδιων νομοθετικών διατάξεων. Ομοίως, οι αιτούντες δεν ομοδικούν, εφόσον οι προβαλλόμενοι με την αίτηση λόγοι δεν ερείδονται σε όμοια πραγματική βάση, αλλά ο καθένας απ’ αυτούς επιδιώκει την ακύρωση εκείνων των πράξεων, με τις οποίες απορρίπτεται το δικό του αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής, ήτοι ο μεν πρώτος την ακύρωση μόνον των αναφερόμενων στο υπό στοιχ. α’ πράξεων, η δε δεύτερη την ακύρωση των αναφερόμενων στο υπό στοιχ. β’ πράξεων. Συνεπώς, το Δικαστήριο ελλείψει ομοδικίας των αιτούντων και ελλείψει συνάφειας των προσβαλλόμενων πράξεων πρέπει να κρατήσει και να δικάσει την κρινόμενη αίτηση ως προς τον πρώτο αιτούντα και ως προς τις πράξεις που τον αφορούν, περαιτέρω δε να αναβάλει την εκδίκαση της αιτήσεως και να διατάξει το χωρισμό του δικογράφου αυτής ως προς την δεύτερη αιτούσα και τις λοιπές πράξεις, με την κατάθεση νομοτύπως αυτοτελούς και ιδιαιτέρου σχετικού δικογράφου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως.

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom