Σήματα. Δήλωση περιορισμού των διακρινομένων με το σήμα υπηρεσιών.(απόφαση ΔΠΑ 11185/2019)

December 16, 2019: Νομολογία


ethemis

Σήματα. Δήλωση περιορισμού των διακρινομένων με το σήμα υπηρεσιών.(απόφαση ΔΠΑ 11185/2019)

Σήματα. Δήλωση περιορισμού των διακρινομένων με το σήμα υπηρεσιών. Συναίνεση του δικαιούχου του προστατευομένου σήματος για καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος. Εφαρμογή του άρθρου 124 παρ. 4 του ν. 4072/2012 στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου διαφορές.

Παρακάτω η απόφαση 11185/2019 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών:

Μερική απόρριψη αίτησης της προσφεύγουσας για καταχώριση διεθνούς σήματος προς διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών των κλάσεων 9, 37, 39 και 42 λόγω της ομοιότητας αυτού (ως προς την ονομασία) με προγενέστερο κοινοτικό σήμα το οποίο διακρίνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες της κλάσης 42. Μεταγενέστεροι διαδοχικοί περιορισμοί των υπηρεσιών της κλάσης 42 που προορίζεται να διακρίνει το επίδικο σήμα. Κατάθεση ενώπιον του Δικαστηρίου (πριν από τη συζήτηση της υπό κρίση προσφυγής) επιστολής συναίνεσης της δικαιούχου του προγενέστερου κοινοτικού σήματος, από την οποία προκύπτει η συναίνεση της για την καταχώριση από την προσφεύγουσα του επίδικου διεθνούς σήματος προς διάκριση των υπηρεσιών της κλάσης 42, όπως αυτές έχουν ήδη περιοριστεί και διαμορφωθεί με τις προαναφερθείσες δηλώσεις περιορισμού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 4 του ν. 4072/2012 (οι οποίες τυγχάνουν, εν προκειμένω, εφαρμογής, δεδομένου ότι η επίδικη δήλωση κατάθεσης σήματος ήταν ήδη εκκρεμής ενώπιον της Δ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄ και Θ΄ του Μέρους Τρίτου του ν. 4072/2012), έγγραφη συναίνεση, με ή χωρίς όρους, του δικαιούχου προγενέστερου σήματος υποβληθείσα σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήματος από την Υπηρεσία Σημάτων, τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια αίρει το κώλυμα καταχώρισης αυτού. Το Δικαστήριο κρίνει ότι αίρεται το κώλυμα καταχώρισης του κρινόμενου σήματος για το σύνολο των δηλούμενων υπηρεσιών της κλάσης 42, όπως αυτές έχουν περιορισθεί με τις σχετικές δηλώσεις περιορισμού της προσφεύγουσας.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom