Απόφαση 343/2017 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

October 11, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 343/2017 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Στο άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. … 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 8. Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι προς τούτο προβαλλόμενοι ισχυρισμοί, ανεξαρτήτως της αοριστίας τους, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη άμεση και προσωπική βλάβη της από την εκτέλεση της επίδικης αναστολής της αποχής, η οποία να προκαλείται μάλιστα από την συμμετοχή της αιτούσας, ως δημοσίου λειτουργού, σε διενέργεια ορισμένου πλειστηριασμού, αλλά σε βλάβη τρίτων (άλλων συναδέλφων της και πολιτών). Εξ άλλου η, κατά τους ισχυρισμούς της , διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με αδιαφανή τρόπο, χωρίς δηλαδή να έχουν αντιμετωπισθεί τα αιτήματα της αποφασισθείσας αποχής, δεν στοιχειοθετεί λόγο αναστολής εκτελέσεως, αφού δεν προκύπτει ότι προκαλείται σ’ αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη ούτε, άλλωστε, δύναται να θεωρηθεί ότι στοιχειοθετείται τέτοιος λόγος από τη μελλοντική διενέργεια πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο, ενδεχομένως με παρουσία αστυνομικής δυνάμεως και με αποκλεισμό πολιτών ή δικηγόρων από την σχετική δημόσια διαδικασία. Κατόπιν των προηγουμένων, η Επιτροπή κρίνει, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην 3η σκέψη, ότι δεν συντρέχει περίπτωση χορηγήσεως της ζητουμένης αναστολής εκτελέσεως, λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι και η ηθική βλάβη (της οποίας, άλλωστε, αορίστως γίνεται επίκληση) δύναται να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, οι δε προβαλλόμενοι με την αίτηση ακυρώσεως λόγοι δεν είναι, πάντως, προδήλως βάσιμοι. Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Επιμέλεια: Ιωάννης Κοντούλης/ Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θεμις

Tα καθήκοντα των συμβολαιογράφων, ως υπαλλήλων των πλειστηριασμών, άπτονται της εξυπηρετούσης το δημόσιο συμφέρον αναγκαστικής εκτελέσεως η οποία τελεί υπό δικαστικές εγγυήσεις, που επιτρέπουν σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει την νομιμότητα συγκεκριμένου πλειστηριασμού ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.Source/ Author:ethemisgr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom