Απόφαση 60/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

October 05, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 60/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Όπως απεφάνθη η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η αναστολή είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος .

Σύμφωνα με την Επιτροπή καμία διάταξη δεν προβλέπει την έκδοση αυτοτελούς και διακριτής από την προκήρυξη, εκτελεστής πράξης του Ε.Σ.Ρ., με την οποία να αποφασίζεται η εφαρμογή και εκτέλεση του ν. 4339/2015 και των υπουργικών αποφάσεων περί του καθορισμού του αριθμού και της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Κατά συνέπεια, από την έκδοση της Προκήρυξης 1/2017 δεν συνάγεται πράξη με το κατά τα προεκτεθέντα περιεχόμενο, όπως αβασίμως προβάλλεται.

Επομένως, κατά το μέρος που στρέφεται κατά των εν λόγω «συναγομένων από την έκδοση της Προκήρυξης 1/2017  μονομερούς πράξης και παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας» του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η από 25.1.2018 αίτηση ακυρώσεως είναι απορριπτέα ως προδήλως απαράδεκτη διότι στρέφεται κατά ανυπάρκτων πράξεων. Είναι δε η ασκηθείσα στις 25.1.2018 αίτηση ακυρώσεως προδήλως απαράδεκτη (ως προδήλως εκπρόθεσμη) και αν θεωρηθεί ότι στρέφεται κατά των αποφάσεων 1830/7.7.2017 του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  και 2178/28.7.2017 του ιδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών .Κατόπιν τούτων, λόγω του προδήλως απαραδέκτου της αιτήσεως ακυρώσεως, αποβαίνει απορριπτέα και η κρινόμενη αίτηση αναστολής.

Η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη.Source/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom