Προκήρυξη φοιτητικής κινητικότητας erasmus+/CIVIS για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ΕΚΠΑ)

November 13, 2019: Eκπαιδευτικά Προγράμματα για Νομικούς, Δικηγόρους, Ασκούμενους & Φοιτητές

Μεταπτυχιακά προγράμματα ethemis


posts  eΘέμις / Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Προκήρυξη φοιτητικής κινητικότητας erasmus+/CIVIS για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ΕΚΠΑ) postsethemis

Προκήρυξη φοιτητικής κινητικότητας erasmus+/CIVIS για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ΕΚΠΑ)

ΟΙ φοιτητές όλων των τμημάτων του ΕΚΠΑ καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του 2019-20. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν φοίτηση για σπουδές στα εξής Πανεπιστήμια-μέλη της CIVIS alliance: Το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, Université d’ Aix - Marseille (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Ισπανία), το SapienzaUniversitàdiRoma (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet(Σουηδία) και το Eberhard-Karls-UniversitätTübingen(Γερμανία). Τα Πανεπιστήμια αυτά καθώς και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βέλγιο) μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συναποτελούν το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην κινητικότητα αυτή θα γίνουν και οι πρώτοι “CIVISAmbassadors μεταφέροντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα την εμπειρία τους από τα άλλα Ιδρύματα-μέλη της συμμαχίας CIVIS.

Τα Παν/μια-μέλη του CIVIS συμφώνησαν να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες ERASMUS+ μεταξύ τους για κάθε τομέα και για κάθε κύκλο σπουδών και να δεχθούν επιπλέον φοιτητές ήδη από το τρέχον πρώτο έτος λειτουργίας του CIVIS. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές του ΕΚΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν το εαρινό εξάμηνο 2020 σε ένα από τα ανωτέρω Παν/μια (εκτός του Παν/μίου “Université Libre de Bruxelles” το οποίο δεν θα δεχτεί επιπλέον φοιτητές το εαρινό εξάμηνο) και να φοιτήσουν σε οποιοδήποτε κύκλο σποδών (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό) και σε οποιοδήποτε Τμήμα/Σχολή αντίστοιχο του ΕΚΠΑ. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο γι αυτό το έτος, το Παν/μιο της Στοκχόλμης θα δεχτεί φοιτητές μας στο εαρινό εξάμηνο μόνο από τα Τμήματα Μαθηματικών, Γεωλογίας και Χημείας με τα οποία προϋπήρχε διμερής συμφωνία.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ERASMUS+ η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση για κάθε χώρα υποδοχής έχει ως εξής:

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ERASMUS+ των φοιτητών που θα μετακινηθούν για σπουδές για το έτος 2019-20 καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδα.Χώρα,Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Σουηδία

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Ρουμανία

420

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες και τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

**Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές **

Στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α’ εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, επομένως να φοιτούν στο 3ο εξάμηνο του προγράμματος.
  • Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
  • Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας απαιτείται η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του). Για το λόγο αυτό ορίζεται από το Ίδρυμά μας ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.Για τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων που δεν κατέχουν τίτλο γλωσσομάθειας πρέπει να βεβαιώνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος η καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.

  • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμαErasmus+, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών.

 Διαδικασία επιλογής των φοιτητών                 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, στο link: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html όπου υπάρχουν πληροφορίες για τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων CIVIS και τα προγράμματα σπουδών τους καθώς και τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων για εισερχόμενους φοιτητές και να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονική αίτηση μετακίνησης στο πλαίσιο του ERASMUS+ (η αίτηση και οι πληροφορίες για τη συμπλήρωσή της και την κατάθεση δικαιολογητικών βρίσκονται στην αναγραφόμενη πιο πάνω ιστοσελίδα). Στη συνέχεια, για να καθοδηγηθούν ως προς το ακαδημαϊκό μέρος (επιλογή αντίστοιχων μαθημάτων, αναγνώριση κλπ.) πρέπει να απευθυνθούν στα μέλη ΔΕΠ που έχουν ορισθεί στα Τμήματα ως υπεύθυνοι για το CIVIS αλλά και στα μέλη ΔΕΠ (σε κάποια Τμήματα) που έχουν προϋπάρχουσες διμερείς συμφωνίες με ορισμένα από τα συνεργαζόμενα Παν/μια CIVIS, (ο σχετικός πίνακας βρίσκεται επίσης στην αναγραφόμενη ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αφού υποβάλουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων την ηλεκτρονική αίτηση μετακίνησης ERASMUS+ προς ένα από τα συνεργαζόμενα Παν/μια CIVIS και την εκτυπώσουν πρέπει να την καταθέσουν ως την 10η Δεκεμβρίου 2019 στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (υπεύθυνος Ηλίας Αντωνίου, τηλ. 210 3689748).

Η τελική επιλογή των φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αφού εξεταστούν τα δικαιολογητικά που θα έχουν προσκομίσει οι φοιτητές στο ΤΕΔΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού αποσταλεί από το ΤΕΔΣ «nomination» για κάθε φοιτητή προς τα Ιδρύματα υποδοχής και γίνουν αποδεκτοί από αυτά.

Οι επιλεχθέντες φοιτητές στη συνέχεια θα καταρτίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών υπεύθυνων οι οποίοι θα υπογράψουν τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) ώστε να σταλεί στο Ίδρυμα υποδοχής και να εξασφαλιστεί η αναγνώριση των αναγραφόμενων σ’ αυτήν μαθημάτων.

Τέλος οι φοιτητές   θα κληθούν να  υπογράψουν Σύμβαση ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας τους. Η λοιπή διαδικασία, οι απαιτούμενες ενέργειες και όλες οι πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ για το πρόγραμμα ERASMUS+: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Πλην των Τμημάτων του ΕΚΠΑ που άρχισαν να λειτουργούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, επειδή οι πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο ERASMUS+

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Αίτησης και δικαιολογητικών: 10/12/2019.Source/ Author:law.uoa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom