ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

April 05, 2024: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες /ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟethemis

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, έχοντας υπόψη:

‒ τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (Α ́5), ως ισχύει,

‒ τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α ́ 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α ́214)

‒ την με αριθμό:15249οικ/29-3-2021 Κ.Υ.Α. ( Β ́ 1331) «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

στο Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο»

‒ την με αριθμό 272/34/22.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.

«Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της

άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο (στο

εξής «Φορέας»), να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που

επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την

επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Φορέα, ήτοι

μέχρι 17/04/2024

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκούμενων στον Φορέα ξεκινά την 13/05/2024 και

λήγει 12/05/2025. Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων ορίζονται σε έξι (6). Η μία από

τις έξι (6) θέσεις αυτές καταλαμβάνεται κατά προτεραιότητα από άτομο με αναπηρία

(ΑMEA), που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ο υποψήφιος δικηγόρος παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ώρες λειτουργίας του Φορέα.

Ο υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου

δικηγόρου, είναι ο Προϊστάμενος εκάστου Τμήματος της Νομικής Διεύθυνσης του Φορέα.

Η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ, ποσό που δεν

υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος

και θα καταβάλλεται κάθε ημερολογιακό μήνα με την έκδοση των σχετικών

παραστατικών (Τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Η αμοιβή του ασκούμενου

καταβάλλεται με βάση την μηνιαία έκθεση του Προϊσταμένου της Νομικής Διεύθυνσης

του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο

18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής τους στον Φορέα και

να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη

δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο,

ηλεκτρονική διεύθυνση),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκούμενου,

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας

της δωδεκάμηνης άσκησής τους στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος

που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό

των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση η οποία ορίζεται με την

παρούσα, στις 19/04/2024 και ώρα 13:00 στην είσοδο του Κεντρικού Κτιρίου του ν.π.δ.δ.

«Ελληνικό Κτηματολόγιο», Λ. Μεσογείων 288, και τα ονόματα των επιλεγέντων θα

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Φορέα. Εάν δεν κατατεθεί καμία αίτηση από άτομα με

αναπηρίες (ΑΜΕΑ), που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, τότε θα επιλεγούν όλοι

από τη γενική κατηγορία.

Όσοι επιλεγούν/κληρωθούν προσκομίζουν πριν από την υπογραφή της σύμβασης και το

αργότερο μέχρι τις 24/04/2024 πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει το χρονικό

διάστημα της άσκησης που έχει συμπληρωθεί, τα πλήρη ατομικά τους στοιχεία, καθώς

και αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Η διαδικασία της επιλογής θα ολοκληρωθεί στις 10/05/2024 οπότε και θα αναρτηθεί η

σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων

στο Φορέα, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο ψηφιακά, εντός της ανωτέρω

προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, προς arapti@ktimatologio.gr κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Με την αίτηση συνυποβάλλεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και προκειμένου για

άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) και σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ.

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων στο Φορέα, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο ψηφιακά, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, προς arapti@ktimatologio.grSource/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom