Προκήρυξη μια θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στον Δήμο Αλεξάνδρειας

January 20, 2022: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες /Προκήρυξη μια θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στον Δήμο Αλεξάνδρειαςethemis

Προκήρυξη μια θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στον Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Προκηρύσσει Την πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ Δικηγόρων Παρ΄Αρείω Πάγω στον Δήμο Αλεξάνδρειας, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Άρθρα 42 έως 45) «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α/2013), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του Ν. 4370/2016 Άρθρο 60 παρ. 7 (ΦΕΚ 37/Α/2016)και ο/η προσλαμβανόμενος/νη θα συνδέεται με τον Δήμο Αλεξάνδρειας με σχέση έμμισθης εντολής. Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα υπάγεται στην κείμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή του/της εξέλιξη.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της απασχόλησης του/της εν λόγω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων. Ειδικότερα:

- Η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών προσώπων του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων τους , ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους

- Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα της διοίκησης (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) του Δήμου για τη διασφάλιση του νομοτύπου των διοικητικών πράξεων.

- Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους

- Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν στο Δήμο. Σελίδα 4 από 13

- Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, μετά από σχετική εντολή της Δημοτικής Αρχής, η παροχή κάθε νομικής προστασίας στο Δήμο και η παράσταση στη διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του.

- Η παροχή υπηρεσιών νομικής επεξεργασίας και η διενέργεια προληπτικού ελέγχου των προγραμματικών συμβάσεων, των συμβολαίων, των συμβάσεων εργασίας και έργου, των δημοπρασιών, καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

- Η παροχή νομικής επεξεργασίας και γνωμοδοτήσεων για τις πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης, που αφορούν στο Δήμο.

- Η σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων συμφωνίας, που ενεργεί ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και ο έλεγχος, όπου απαιτείται για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας.

- Η διενέργεια ελέγχου τίτλων και η εκτέλεση των δεουσών διαδικαστικών ενεργειών στα υποθηκοφυλάκια και στα κτηματολογικά γραφεία

- Η παροχή γνωμοδοτήσεων - εισηγήσεων για πάσης φύσεως συμβιβασμούς ή κατάργηση δικών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους προβλέπεται αλυσιτελής ή και ασύμφορη για αυτούς, κατά τους όρους του Δημοτικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

- Η παραλαβή δικογράφων, που απευθύνονται στο Δήμο, όταν απουσιάζει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

- Η τήρηση ειδικού αρχείου όλων των εξώδικων και δικαστικών υποθέσεων, φροντίζοντας για την πληρότητα των φακέλων δικογραφίας που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο.

- Η παροχή νομικής υποστήριξης των υπαλλήλων του Δήμου καθώς και των αιρετών του για τις αστικές, πειθαρχικές και ποινικές τους υποθέσεις, που σχετίζονται καθαρά με τις ευθύνες τους ως υπάλληλοι ή αιρετοί του Δήμου Ο/Η δικηγόρος, που θα προσληφθεί, υποχρεούται να παρέχει όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Αλεξάνδρειας, το οποίο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 42 στην Αλεξάνδρεια, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Διοικητικών Αρχών για υποθέσεις του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Επίσης θα βρίσκεται σε άμεση σχέση διοικητικής εξάρτησης από το Δήμο Αλεξάνδρειας.

 

Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, μετά από σχετική εντολή της Δημοτικής ΑρχήςSource/ Author:Προκήρυξη - Δήμος Αλεξάνδρειας | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom