Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών

April 09, 2019: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


ethemis

Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ1 ΤΜΗΜΑ A4 Ταχ. Δ/vση : Λ. Μεσογείων 96 Ταχ. Κώδικας : 115 27. Πληροφορίες : Bλ.Ρηγόπουλος. Τηλέφωνο : 213.1307230-236. Fax : 213.1307450. Αθήνα, 29.3.2019. Αριθ.πρωτ: 23959 οικ.

ΘΕΜΑ:Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών 

Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις α) των άρθρων: 3- όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 9,10 και 12 του άρθρου 326 του ν.4072/2012- έως και 14 του ν.2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄126),
β) του άρθρου 7 παρ.2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει και
γ) της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ του ν.4336/2015 (Α΄ 94) 2) Τη με αριθ.22631 οικ./17.4.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου, …» (Β΄ 1450)
3) Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ: α) 11664/27.2.1996 «Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών» (Β΄155), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.17822/21.3.2008 όμοια απόφαση (Β΄ 558) και, β) 39782/23.4.1997 «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 358)
4) Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας..» (Α΄ 45), όπως ισχύει
5) Τη με αριθ..1943/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις αυτές είναι ανά Εφετείο οι εξής: Εφετείο Αθηνών 19 Εφετείο Πειραιώς 6 Εφετείο Ευβοίας 3 Εφετείο Αιγαίου 3 Εφετείο Βορείου Αιγαίου 2 Εφετείο Δωδεκανήσου 1 Εφετείο Λαμίας 1 Εφετείο Θεσσαλονίκης 13 Εφετείο Λάρισας 3 Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 3 Εφετείο Θράκης 9 Εφετείο Κέρκυρας 4 Εφετείο Πατρών 4 Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 4 Εφετείο Ναυπλίου 2 Εφετείο Καλαμάτας 1 Εφετείο Κρήτης 1 Εφετείο Ανατολικής Κρήτης 5

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1979 έως και 1997.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Εφετείου της έδρας του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών στον οποίο έχουν εγγραφεί ως ασκούμενοι, το αργότερο μέχρι και τις 6 Mαϊου τ.ε.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα εξής:
α. Πιστοποιητικό θεωρητικής και πρακτικής άσκησης του οικείου Συλλόγου
β. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου ).
 γ. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στις εξετάσεις όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
 δ. Απόδειξη καταβολής ποσού πενήντα ( 50) ευρώ ως εξέταστρα.
- Η εξέταση είναι γραπτή και περιλαμβάνει: α) Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό Κώδικα και Ποινική Δικονομία, γ) Αστικό Κώδικα και
Εμπορικό Δίκαιο.
 

 Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Xώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επιτυχόντες θεωρούνται κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση κενές οργανικές θέσεις, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν.2318/1995. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων διενεργείται από την οικεία εξεταστική επιτροπή, κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση.

Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων).

Για το σκοπό αυτό, οι ανωτέρω θα πρέπει να απευθύνονται στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ10437 Αθήνα, τηλ. 210-3307127/
FAX 210-3306109), η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών και του τόπου όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω επιμορφωτικές διαδικασίες.
- Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν με σειρά προτίμησης την έδρα του Εφετείου στην οποία επιθυμούν να διοριστούν και επισυνάπτουν τα εξής δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
β. Πιστοποιητικό υγείας, που θα προκύπτει από γνωμάτευση παθολόγου και ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη και
γ. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι: αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (προκειμένου για άνδρες), αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.


Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας-Γεώργιος Σάρλης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1979 έως και 1997.Source/ Author:Δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom