Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέως — Λουξεμβούργο

November 20, 2018: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες /Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέως — Λουξεμβούργοethemis

Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέως — Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέως — Λουξεμβούργο

Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 15

(2018/C 418 A/01)

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών αξιόποινων πράξεων καθώς και των συνεργών σε αξιόποινες πράξεις οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (1) άρχισε να ισχύει στις 20 Νοεμβρίου 2017. Σύμφωνα με το άρθρο 120 του εν λόγω κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφού πρώτα συσταθεί, θα αρχίσει τις δραστηριότητές της σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση της Επιτροπής, αλλά όχι νωρίτερα από 3 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το διάστημα μεταξύ της έναρξης ισχύος του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της ημερομηνίας κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει τις δραστηριότητές της θα αφιερωθεί στη σύσταση του νέου οργάνου της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και την αρχική διοικητική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μέχρις ότου η τελευταία αποκτήσει την ικανότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο/ή Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας διορίζεται για μη ανανεώσιμη θητεία επτά ετών.

Η θέση του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέως

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας είναι ο/η προϊστάμενος/-η της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

—οργανώνει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διευθύνει τις δραστηριότητές της και λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον κανονισμό διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

—εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έναντι των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιουδήποτε τρίτου.

Επιπλέον, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

—υποβάλλει πρόταση στο συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας («συλλογικό όργανο») ως προς τους διορισμούς στις θέσεις των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων και του/της διοικητικού/-ής διευθυντή/-ύντριας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

—καταρτίζει πρόταση κανονισμού διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

—υποβάλλει πρόταση στο συλλογικό όργανο για τη σύσταση μόνιμων τμημάτων·

—συμμετέχει στις συνεδριάσεις των μόνιμων τμημάτων και προεδρεύει αυτών, σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

—προετοιμάζει τις τακτικές συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου και προεδρεύει αυτών·

—καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία διορισμού του/της, πρόταση για λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 109 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (κανόνες διαφάνειας)·

—καταρτίζει το σχέδιο των δημοσιονομικών κανόνων στους οποίους υπόκειται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βάσει πρότασης του/της διοικητικού/-ής διευθυντή/-ύντριας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

—καταρτίζει για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, προβλέψεις των εσόδων και των δαπανών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βάσει πρότασης του/της διοικητικού/-ής διευθυντή/-ύντριας·

—υποβάλλει προτάσεις για εκτελεστικούς κανόνες και έγγραφα προγραμματισμού προς έγκριση από το συλλογικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 114 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

—συνέρχεται σε τακτική βάση με τον πρόεδρο της Eurojust για να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και, όπου απαιτείται, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου της Eurojust·

—συνέρχεται σε τακτική βάση με τους επικεφαλής άλλων αρμόδιων οργάνων της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ και η OLAF, και των σχετικών δικτύων οργανισμών της Ένωσης (ΔΕΥ)·

—εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον, όπως προβλέπεται στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να συμμετάσχουν στο στάδιο της επιλογής, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Ιθαγένεια: να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επαγγελματική εμπειρία: να είναι ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος και να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στο ύπατο εισαγγελικό ή δικαστικό αξίωμα στο αντίστοιχο κράτος μέλος τους, να παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και να διαθέτουν τη σχετική πρακτική πείρα στα εθνικά νομικά συστήματα, στις έρευνες στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η οποία να έχει αποκτηθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Γλώσσες: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν σε βάθος γνώση μίας από τις γλώσσες της Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας της Ένωσης, όπως απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού (2).

Ηλικία: σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας διορίζεται για μη ανανεώσιμη θητεία 7 ετών. Εφαρμόζονται επίσης το άρθρο 47 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού και το άρθρο 52 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του/της για 7 έτη και να συνταξιοδοτηθεί το αργότερο στην ηλικία των 70 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι εάν απαιτηθεί παράταση πέραν της ηλικίας των 66 ετών, η παράταση θα χορηγείται αυτοδικαίως από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι/-ες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 63ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο διορισμού, η ημερομηνία του οποίου αναμένεται να είναι η 1η Μαρτίου 2019.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά κατά τη νομοθεσία περί στρατολογίας που εφαρμόζεται για την περίπτωσή τους, να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και να πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο/Η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί θα πρέπει να κατέχει ή να είναι σε θέση να αποκτήσει έγκυρη πιστοποίηση διαβάθμισης ασφαλείας σε επίπεδο EU Secret από την εθνική αρχή ασφαλείας της χώρας του/της.

Η προσωπική διαβάθμιση ασφαλείας είναι διοικητική απόφαση η οποία εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση σχετικού ελέγχου ασφαλείας που διενεργείται από την αρμόδια εθνική αρχή ασφαλείας του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και κανονισμούς, και πιστοποιεί ότι ένα πρόσωπο μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες έως ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγκαία διαδικασία για την απόκτηση διαβάθμισης ασφαλείας μπορεί να κινηθεί μόνο βάσει αιτήματος του εργοδότη και όχι του/της υποψηφίου/-ας.

Ο διορισμός στη θέση πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο/η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί λάβει έγκυρη πιστοποίηση διαβάθμισης ασφαλείας.

Κριτήρια επιλογής

Ο/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

—να διαθέτει τουλάχιστον δεκαπενταετή επαγγελματική πείρα ως ενεργό μέλος της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος·

—να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή πείρα με αποδεδειγμένη επιτυχία σε ανώτερη διευθυντική θέση σε εισαγγελική αρχή ή δικαστικό σώμα·

—να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή πείρα ως εισαγγελέας αρμόδιος/-α για την έρευνα και τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σχετικό ιστορικό στη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ή σημαντικών διασυνοριακών εγκλημάτων θα αποτελούσε πρόσθετο προσόν·

—να μπορεί να επιδείξει σημαντικό έργο ως προς την άσκηση ηγετικών, διευθυντικών και επικοινωνιακών καθηκόντων, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εσωτερικής διαχείρισης·

—να είναι διακεκριμένος/-η και δυναμικός/-ή επαγγελματίας που διαθέτει ευθυκρισία και ιδιαίτερα οξεία ικανότητα αντίληψης, καθώς και την ικανότητα ανάπτυξης, επικοινωνίας και εκτέλεσης ενός σαφούς στρατηγικού οράματος για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

—να διαθέτει άριστες διαπροσωπικές, ηγετικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, να είναι σε θέση να οικοδομεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχέσεις εργασίας βασισμένες στην εμπιστοσύνη·

—να διαθέτει την ικανότητα να εργάζεται σε ένα σύνθετο πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να ενθαρρύνει και να αναπτύσσει ομάδες με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού τους·

—να αποδεικνύει την κατανόηση και τη δέσμευσή του/της ως προς την ανεξαρτησία και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τον ερευνητικό/διωκτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

—να διαθέτει υψηλά δεοντολογικά πρότυπα και προσωπική ακεραιότητα·

—να έχει άριστη γνώση του θεσμικού και νομικού πλαισίου της Ένωσης.

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά και δεν ζητά ούτε λαμβάνει εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της Ένωσης.

Οι υποψήφιοι/-ες απαιτείται να δηλώσουν τη δέσμευσή τους να ενεργούν ανεξάρτητα υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να δηλώσουν τυχόν συμφέροντα τα οποία ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία τους.

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του/της, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας θα απαιτηθεί να υπογράψει δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργεί ανεξάρτητα υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και να δηλώσει τυχόν προσωπικά συμφέροντα, ιδίως οικογενειακά ή οικονομικά, ή συμφέροντα τρίτων τα οποία θίγουν ή ενδέχεται να θίξουν την ανεξαρτησία του/της κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της και τα οποία, ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων η οποία θα επηρεάζει την εν λόγω θέση.

Επιλογή και διορισμός

Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με κοινή συμφωνία, κατόπιν διαδικασίας επιλογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προβλέπει ότι επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τον οποίο θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν θα τοποθετηθούν στον εν λόγω κατάλογο θα ενημερωθούν για τους λόγους αυτής της απόφασης.

Η επιτροπή επιλογής θα συγκροτηθεί από δώδεκα πρόσωπα που θα επιλεγούν μεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρώην εθνικών μελών της Eurojust, μελών των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων, ανώτερων εισαγγελέων και δικηγόρων εγνωσμένης ικανότητας. Ένα από τα επιλεγέντα πρόσωπα θα προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη της επιτροπής επιλογής θα διοριστούν από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Όροι εργασίας

Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού και οι κανόνες που θεσπίζονται με συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού εφαρμόζονται για τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας θα προσληφθεί ως έκτακτος/-η υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού. Η σύμβαση θα συναφθεί για περίοδο επτά ετών, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης.

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του/της, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση με την οποία θα διαπιστωθεί ότι είναι σωματικά ικανός/-ή να ασκεί τα καθήκοντά του/της.

Ο τόπος υπηρεσίας είναι το Λουξεμβούργο. Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ενδέχεται να χρειαστεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της από τις Βρυξέλλες.

Ίσες ευκαιρίες

Η Ένωση εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών. Δεδομένης της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, οι υποψηφιότητες από γυναίκες θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Πριν υποβάλουν την αίτησή τους, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά τα είδη των απαιτούμενων διπλωμάτων/πτυχίων και την επαγγελματική πείρα, καθώς και τις γλωσσικές τους ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν ένα από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης (3).

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, καθώς και για την επικοινωνία μ’ αυτούς/-ές κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής. Τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/-ας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής πρέπει να αναφέρονται.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να προσδιορίσουν όλες τις γλώσσες της ΕΕ τις οποίες γνωρίζουν και το αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (4).

Οι υποψήφιοι/-ες θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους καταχωρίστηκε. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι εάν δεν υπάρξει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτηση δεν έχει καταχωριστεί. Για περισσότερες πληροφορίες και/ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, παρακαλείσθε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους/-ες

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψηφίους/-ες ότι οι εργασίες της επιτροπής επιλογής είναι απόρρητες. Απαγορεύεται στους/στις υποψήφιους/-ες ή σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους να έρθουν σε άμεση ή έμμεση επαφή με μέλη της επιτροπής επιλογής. Τα αιτήματα για πληροφορίες πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5).

(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1). Εφεξής, ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EL

(4)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

(5)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.Source/ Author:Διοικητικές διαδικασίες | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom