Δελτίο Τύπου: Το 1ο TRADEMARKS & PATENTS LAW FORUM: Strategies for the Digital Age από την CLEON Conferences & Communications

June 03, 2022: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Δελτίο Τύπου: Το 1ο TRADEMARKS & PATENTS LAW FORUM: Strategies for the Digital Age από την CLEON Conferences & Communications

Το 1ο TRADEMARKS & PATENTS LAW FORUM:  Strategies for the Digital Age από την CLEON Conferences & Communications

H Βιομηχανική και Διανοητική Ιδιοκτησία στην ψηφιακή εποχή. Κορυφαίοι νομικοί - ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέθεσαν τις απόψεις τους για τις νεότερες εξελίξεις στην Βιομηχανική και Διανοητική Ιδιοκτησία καθώς και για την επιρροή της εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το TRADEMARKS & PATENTS LAW FORUM – Strategies for the Digital Age, που διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα. Το συνέδριο συντόνισε ο δικηγόρος και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Το συνέδριο παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον συμμετέχοντες με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά. Τα εμπορικά σήματα και οι ευρεσιτεχνίες αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν από κορυφαίους νομικούς ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι νεότερες εξελίξεις στον χώρο αυτό καθώς και η επιρροή και αλληλοεπίδραση με τις νέες, ψηφιακές τεχνολογίες.

Η 1 η ενότητα είχε θέμα: «Οι πρόσφατες εξελίξεις στη διανοητική ιδιοκτησία στην Ελλάδα & την ΕΕ: Ο ν. 4679/2020 και τ ο Νέο Πλαίσιο για την προστασία των εμπορικών σημάτων (και τα μη παραδοσιακά σήματα – Υπόθεση Tecnica Group vs. EUIPO, T 483/20).»

Αρχικά, η Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος-Νομικός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Τμήμα Σημάτων, αποσπασμένη στα Τμήματα Προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) παρουσίασε τα είδη σημάτων κατά τη νέα Οδηγία (ΕΕ) 2015/243 και το ν.4679/2020, με έμφαση κυρίως στις μη παραδοσιακές μορφές σημάτων που μπορούν πλέον να καταθέτουν οι επιχειρήσεις, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και ταυτόχρονα επισημάνθηκαν θέματα που απασχόλησαν τη νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων επί των εν λόγω σημάτων.

Στην συνέχεια, ο Δρ Ευάγγελος Λιάσκος, Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μαρίνος-Πετρούλιας και Συνέταιροι, προσδιόρισε την εμβέλεια προστασίας των σημάτων φήμης. Συγκεκριμένα ανέλυσε τον ορισμό του σήματος φήμης και περιέγραψε τα στάδια του επαγωγικού νομικού συλλογισμού, ο οποίος πρέπει να ακολουθείται από τους δικαστές, προκειμένου να διαπιστώνουν την προσβολή ενός σήματος φήμης. Βάσει των πορισμάτων της νομολογίας, συντρέχει προσβολή ενός τέτοιου σήματος, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) ομοιότητα μεταξύ του μεταγενέστερου σημείου και του προγενέστερου σήματος φήμης, η οποία δημιουργεί κίνδυνο συσχέτισης, ο οποίος β) προκαλεί είτε προσβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος φήμης, είτε προσβολή της φήμης του σήματος αυτού είτε άντληση αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του εν λόγω σήματος. Οι προσβολές αυτές πρέπει να αποδειχθούν με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και βέβαια αποδεικτικά μέσα. Η προσβολή ενός σήματος φήμης αίρεται σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν συντρέχει κάποια νόμιμη αιτία. Αναδείχθηκε, συμπερασματικά, το δικονομικό βάρος του έχει ο δικαιούχος του σήματος φήμης να αποδείξει την προσβολή του δικαιώματός του.

H εφέτης Ιωάννα Μάμαλη, παρουσίασε και ανέλυσε τον νέο Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις”, και ιδίως τις αλλαγές που ο νόμος επέφερε σε σχέση με το προισχύσαν νομικό καθεστώς. Ειδικότερα, παρουσίασε τις νέες διατάξεις που στοχεύουν στην περιστολή των εξουσιών που παρέχονται από το σήμα χάριν προστασίας και ενίσχυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά και στην προσέγγιση του εθνικού σήματος προς το σύστημα του σήματος της ΕΕ. Παρουσίασε και αξιολόγησε τις διατάξεις που εισάγουν νέα μέσα άμυνας στις διαδικασίες προσβολής σημάτων και ιδίως την ένσταση απόδειξης χρήσης, την απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής και την ανταγωγή έκπτωσης - ακυρότητας σήματος.

Ο Ιωάννης Ψωμάς, Head of Legal, Compliance & Public Affairs της PERNOD RICARD HELLAS και Partner της G+P LAW, εστίασε στην σημαντική αξία του εμπορικού σήματος στη παγκόσμια αγορά, ιδιαιτέρως για ένα παγκόσμιο Όμιλο όπως η PERNOD RICARD. Ανέλυσε τη δομή και τις διαδικασίες που ακολουθεί ένας Πολυεθνικός Όμιλος για την κατοχύρωση, ανανέωση και προστασία των εμπορικών σημάτων του, ειδικότερα μέσω της δημιουργίας ενός κεντρικού IP HUB που ουσιαστικά ενοποίησε πολλές λειτουργίες και αρμοδιότητες που ήταν διάσπαρτες σε θυγατρικές του Ομίλου. Επίσης αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Pernod Ricard Hellas στην Ελλάδα αναφορικά με την αυξανόμενη τάση που παρατηρείται σε θέματα απομιμήσεων και παραποιήσεως προϊόντων.

Η 2 η ενότητα, κάλυψε την σημασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας για τις μικρομεσαίες & start-up επιχειρήσεις και συγκεκριμένα την παρακάτω θεματολογία :

• Η κατοχύρωση της τεχνολογίας & του κώδικα για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις

• Η προστασία των εφευρέσεων/ ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό

• Case study από Start-up

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια του ΟΒΙ και Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης και Δικηγόρος, Κατερίνα Μαργέλλου, παρουσίασε το προφίλ του ΟΒΙ και τη χρηματοδότηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Β.Ι) με κουπόνια (vouchers).

Όπως ανέφερε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί βάσει του Ν. 1733/87 και είναι αυτοχρηματοδοτούμενος τεχνολογικός φορέας (Ν. 4605/2019), εποπτευόταν από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Σκοπός του είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.  Ο ΟΒΙ διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας καθώς έχει πιστοποιηθεί από εγκεκριμένους εξωτερικούς φορείς με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 και ΕΛΟΤ 1429.

Σύμφωνα με το NEO Σχέδιο δράσης για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία από την Ευρωπαϊκή ένωση οι ΜμΕ χρειάζονται μια ευέλικτη εργαλειοθήκη Β.Ι. και γρήγορη χρηματοδότηση για την προστασία των καινοτομιών τους. Το νέο ταμείο για τις ΜμΕ χρηματοδοτεί Κουπόνια Β.Ι. για την κατοχύρωση δικαιωμάτων Β.Ι. δηλαδή για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και εμπορικά σήματα.

Οι υπηρεσίες χρηματοδότησης προσφέρονται μέσω ειδικής πλατφόρμας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του EUIPO.

Στην συνέχεια, η Φραντζέσκα Παπαδοπούλου, Professor of private law, Intellectual Property law and Head of the IP Department at the law faculty, Stockholm University, αναφέρθηκε στο ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών και συγκεκριμένα στην ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, καθώς και τις επιπλοκές και δυνατότητες που προσφέρει το νέο σύστημα σε δικαιούχους και ανταγωνιστές. To νέο σύστημα, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τα τέλη του 2022, εγκαινιάζει μία νέα εποχή στο δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πέρα από τα νομικά θέματα του νέου συστήματος, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι στρατηγικές αποφάσεις σε σχέση με την ένταξη ή όχι (το opt in ή opto ut) στο εν λογω σύστημα αλλά και η διαχείριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο νέο ευρωπαϊκό νομικό περιβάλλον.

Ο Δρ. Εμμανουήλ Τριχάς, Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης με τίτλο ομιλίας: «Διανοητική Ιδιοκτησία – Διεθνές Εμπόριο & Αλυσίδες Αξιών», αναφέρθηκε στις εξελίξεις που έχουν προκύψει στο διεθνές εμπόριο και τις πιέσεις που οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν ασκήσει στις αλυσίδες αξίας, σε σημείο να γίνεται λόγος ακόμη και για στοιχεία από-παγκοσμιοποίησης, ενώ στάθηκε στους τρόπους με τους οποίους η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας συμπλέκεται με την πραγματικότητα των διεθνών συναλλαγών.

O Δρ. Κώστας Τρούλος, Senior Advisor στον Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ αναφέρθηκε στις διαφορετικές στρατηγικές για τη Διανοητική Ιδιοκτησία που επιλέγουν εταιρείες αναλόγως των επιχειρηματικών τους στόχων, αλλά και στους κυριότερους επιχειρησιακούς παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών. Σημείωσε δε ότι «οι Ελληνικές εταιρείες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και μικρές οικονομικές δυνατότητες, λόγω πχ έλλειψης VC χρηματοδότησης, οδηγούνται συχνά στην υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων που δεν εκμεταλλεύονται με τον βέλτιστο τρόπο την Διανοητική Ιδιοκτησία τους.

Σε ξεχωριστή ομιλία ο Στέφανος Βιτωράτος, Δικηγόρος LLM, MA, FIP, CIPP/E, CIPM, Partner DLE Co-Founder Homo Digitalis τόνισε ότι: Τα «ονόματα χώρου» (domain names) αποτελούν ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας και διαφήμισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρησιμοποιούμενα ως διακριτικό στοιχείο για ένα πρόσωπο ή μία επιχείρηση στο διαδίκτυο, λειτουργούν κατά έμμεσο τρόπο ως διακριτικά γνωρίσματα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απολαμβάνουν προστασίας αντίστοιχης με εκείνη των διακριτικών γνωρισμάτων στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, παρά το γεγονός ότι η νομική θεωρία δεν έχει ακόμα αποδώσει αυτούσια νομική μορφή στα ονόματα χώρου.

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), δικηγόρος και συγγραφέας, ο οποίος μετείχε ως ιδρυτικό μέλος και νομικός σύμβουλος του European law Observatory on New Technologies – ELONTech, στην Εισήγησή του με θέμα «Ονόματα Χώρου εναντίον Σημάτων στον νέο κόσμο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας», ανέπτυξε κριτικά το ιδιαίτερα καίριο από νομικής και επιχειρηματικής πλευράς ζήτημα της σύγκρουσης των domain names με τα εμπορικά σήματα, όπως αυτό προκύπτει από την έλλειψη εξελιγμένου ενιαίου νομοθετικού πλαισίου του συνόλου των διακριτικών γνωρισμάτων στη σύγχρονη διττή φυσική και ψηφιακή πραγματικότητα, ενώ, απαντώντας σε ερωτήσεις του γνωστού δημοσιογράφου Αντώνη Παπαγιαννίδη, εκτίμησε ότι στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα τα domain names θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από τα σήματα για όλες τις επιχειρήσεις.

Η 3 η ενότητα έθιξε την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο με θεματολογία όπως:

• Την προστασία ψηφιακού περιεχομένου & social media (influencers-brands & σήματα),

• την εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στην προστασία της ΒΙ,

• την καταπολέμηση Online Απομιμήσεων και

• τον ρόλο των ενδιάμεσων παρόχων

Η ευκολία πρόσβασης σε περιεχόμενο και υπηρεσίες έχει επιφέρει αλλαγές στην προστασία των brands και στην παραβίαση της ΒΙ τους. Είναι δεδομένο ότι οι απομιμήσεις αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό στο διαδίκτυο, αλλά προς τα πού κινούνται τα πράγματα και πώς αυτό θα επηρεάσει τη στρατηγικής προστασίας της ΒΙ;

Αρχικά ο Γιάννης Μαστροκώστας, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό της Παπαστράτος για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο, καθώς επίσης στη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ιδίως των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την έρευνα και ανάπτυξη των νέων καινοτόμων προϊόντων. Η Philip Morris International συμπεριλαμβάνεται από το 2014 στους top 100 καταθέτες αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενώ έχει επενδύσει περισσότερα από 9 δισεκ. δολάρια για την Έρευνα & Ανάπτυξη καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση των νέων καινοτόμων προϊόντων. Μέχρι τα τέλη του 2021, η Philip Morris International είχε κατοχυρώσει περισσότερα από 1.700 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα πέντε μεγαλύτερα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον κόσμο.

H Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος WW Κανάλια διανομής και Οικοσύστηματα συνεργατών Hewlett Packard Enterprise, Γιώτα Κρεμμυδά ανάφερε ότι η καινοτομία που βασίζεται σε νέες ιδέες και εργαλεία, που αφορούν και τη χρήση δεδομένων, έχει αποφέρει και θα συνεχίσει να αποφέρει τεράστια οφέλη στους πολίτες, για παράδειγμα, με βελτιωμένη εξατομικευμένη ιατρική, πρόσβαση σε οικονομικότερες μορφές επικοινωνίας και ενέργειας, νέα κινητικότητα, και θα συμβάλει καταλυτικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε ότι αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό (ο οποίος είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας) έχει νόημα να τονισθεί η σημασία ενός πλήρους και επαρκούς συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Έχουμε νέες ιδέες που προσπαθούμε να τις προστατεύσουμε με παλιά εργαλεία. Η σημασία της αποτελεσματικής προστασίας είναι προφανής. Έχει δύο όψεις: τις ενέργειες/ τη στρατηγική του δικαιούχου και το θεσμικό πλαίσιο. Ενάντια σε αυτό που θέλουμε να πιστεύομε οι νομικοί, η διακριτική δύναμη του σήματος χτίζεται περισσότερο «εμπορικά» παρά με νομικές ενέργειες. Τα «δυνατά» σήματα, αυτά που έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, προσβάλλονται μεν συχνότερα (γιατί περισσότεροι θέλουν να προσποριστούν όφελος από τη φήμη τους) ωστόσο λιγότερο αποτελεσματικά: η παραποίηση ή η χωρίς άδεια χρήση τους, συνήθως επιφέρει μικρή ή και καθόλου ζημία στο δικαιούχο. Η συμβουλή λοιπόν πρώτα είναι το σήμα να ενδυναμώνεται εμπορικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μικρή η ζημιά από τυχόν χρήση χωρίς άδεια. Η στρατηγική της προστασίας των σημάτων ειδικότερα περνάει από τα εμπορικά τμήματα και την επικοινωνία. Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι σημαντικό για τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημειώνεται ότι εδώ και 18 μήνες η Ελλάδα βγήκε από τη «λίστα 301» των ΗΠΑ έπειτα από 12 χρόνια. Η έξοδος αυτή δημιούργησε συνθήκες εμπιστοσύνης σε δημιουργούς αλλά και στους πολίτες Είναι σύνηθες στο διεθνές περιβάλλον η «ιδέα» να είναι το collateral που χρησιμοποιούν οι νέοι επιχειρηματίες για τη χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων. Η διανοητική ιδιοκτησία αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και ως τέτοιο προστατεύεται από την Πολιτεία.

Η Σταυρούλα Καραπαπά, LLB LLM PhD SFHEA - Professor of Intellectual Property and Information Law, School of Law University of Essex μετέφερε την επίδραση που ασκεί όλο και περισσότερο η τεχνική εξέλιξη, με αιχμή τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνική νοημοσύνη/Α.Ι. στην διαμόρφωση και ανάπτυξη των δικαιωμάτων που καλύπτονται από το δίκαιο των σημάτων υπό τις συνθήκες ταχείας ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας. Η παρακολούθηση της παράλληλης εξέλιξης της τεχνολογίας και των νομικών συστημάτων είναι μια δύσκολη αλλά καίρια διαδικασία. Η μετάβαση «των πάντων» on-line, η οποία έχει προχωρήσει περισσότερο στα πλαίσια της εμπορικής πραγματικότητας σε αγορές όπως η βρετανική, δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις. Έχοντας επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη αποφασιστικά τις αγοραστικές συνήθειες, συμβάλει στην νέα διαμόρφωση του νομικού πλαισίου των εμπορικών σημάτων.

Τέλος, η Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου, Δ.Ν. LL.M. mult, Δικηγόρος, ανέλυσε το ζήτημα της ευθύνης -και γενικότερα του ρόλου- των ενδιάμεσων φορέων στην προσβολή των εμπορικών σημάτων, επισημαίνοντας το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ αλλά και την εθνική νομολογία, κάνοντας παράλληλα τη συσχέτιση με την ευθύνη των ενδιαμέσων στην προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, αναφέρθηκε στις επερχόμενες αλλαγές στο ενωσιακό νομικό πλαίσιο με την Πρόταση Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που θα αλλάξει άμεσα τους όρους διενέργειας του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η CLEON Conferences & Communications (www.cleon.gr) διοργάνωσε το TRADEMARKS & PATENTS LAW FORUM – Strategies for the Digital Age, υπό την Αιγίδα της ELONTech, της ESIMET και του Homo Digitalis Gold 

Sponsor: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.

Communications Sponsors: Mononews, ethemis.gr, Crisis Monitor, Επιχειρώ •

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Forum: https://cleon.gr/conferences/trademarks-and-patents-law-forum/

Το συνέδριο παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον συμμετέχοντες με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά. Τα εμπορικά σήματα και οι ευρεσιτεχνίες αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό.Source/ Author:www.cleon.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom