ΕνΔΕ - Θέτει στην διάθεση όλων των δικαστικών λειτουργών τα σχέδια για την διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης

March 03, 2022: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

ΕνΔΕ - Θέτει στην διάθεση όλων των δικαστικών λειτουργών τα σχέδια για την διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

θέτει στην διάθεση όλων των δικαστικών λειτουργών

τα σχέδια για την διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Όπως είχαμε δεσμευτεί απέναντι σε όλους τους Δικαστές και Εισαγγελείς της χώρας θέτουμε από σήμερα στην διάθεσή τους όλα τα αναγκαία δικόγραφα για την διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε αντισυνταγματικά για το 2021 αποκλειστικά και μόνο στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα κοινοποιούμε με ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη μας σχέδιο της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού Πρωτοδικείου, σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και αίτηση για υπολογισμό παραβόλου, σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και την δήλωση με επιφύλαξη προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αναφορικά με την ενδικοφανή προσφυγή επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή: α) τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του και β) ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου: αα) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,  ββ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται, γγ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου (η οποία επισυνάπτεται στο παρόν). Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου και η προσβαλλόμενη πράξη τις οποίες θα αποστείλει η αρμόδια φορολογική αρχή. 

Σε σχέση με την προσφυγή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επισημαίνεται ότι μέχρι την προτεραία της δικασίμου θα πρέπει να προσκομιστούν πέραν (α) του σημειώματος παραβόλου και του αποδεικτικού εξόφλησης του 1/3 του ποσού, και (β) το αποδεικτικό εξόφλησης των υπολοίπων 2/3 του ποσού που έχει υπολογίσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  (γ) τα μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας εκ των οποίων προκύπτει η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, (δ) το εκκαθαριστικό σημείωμα δυνάμει του οποίου επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης συνολικά για το φορολογικό έτος 2021 και (ε) αντίγραφο της δήλωσης επιφύλαξης ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (και ιδίως τον αρ. πρωτοκόλλου που αυτή έλαβε), στ) αντίγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής (και ιδίως τον αρ. πρωτοκόλλου που αυτή έλαβε). 

Τα παραπάνω σχέδια είναι στην διάθεση και κάθε άλλου συναδέλφου – μέλους άλλης δικαστικής Ένωσης μετά από προηγούμενη αίτησή του προς την Ένωσή μας.  Στην αίτηση η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το mail και το Δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί.

 

Τα παραπάνω σχέδια είναι στην διάθεση και κάθε άλλου συναδέλφου – μέλους άλλης δικαστικής Ένωσης μετά από προηγούμενη αίτησή του προς την Ένωσή μας.Source/ Author:www.ende.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom