Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δικηγόρους: Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

June 02, 2021: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δικηγόρους: Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δικηγόρους: Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με ποσό έως 2.000 € για ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγορικών γραφείων

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ψηφιακή αναβάθμιση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων.

Στόχος της δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» είναι να παρασχεθεί στήριξη - ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων μέσω της αναβάθμισης της υποδομής των δικηγορικών γραφείων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, εφόσον έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας Δράσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη Δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Επιχορήγηση

Σε κάθε Ωφελούμενο θα αποδίδεται άπαξ συνολική επιχορήγηση έως 2.000€ με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους.

Κριτήριο είναι τα έσοδα του έτους 2019, όπως προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2019 που υποβλήθηκε το 2020, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

Ειδικώς, οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύνανται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Σημειώνεται ότι : α) απαλείφθηκε η προϋπόθεση της μείωσης του εισοδήματος κατά 20% για τη λήψη της ενίσχυσης (που είχε προταθεί στο αρχικό σχέδιο της Πρόσκλησης) και β)  η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 20.000.000 €.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners / πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Επιλεξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η Τετάρτη 16-06- 2021 και ώρα 13:00 με **καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30-07-2021 και ώρα 15:00. **

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες, τα αναγκαία δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πράξης περιγράφονται στη συνημμένη Πρόσκληση. Για περαιτέρω πληροφορίες οι δικηγόροι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλ. 801 11 36300 και στο e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr  και στον ΕΦΕΠΑE στο τηλ. 2106985210 και στο e-mail επικοινωνίας : info@efepae.gr.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

 

 

 

 

 

 

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, εφόσον έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.Source/ Author:dsa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom