ΣτΕ: Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊούΕιδησεογραφία:

October 08, 2020: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

ΣτΕ: Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 (Covid-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας

08/10/2020

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Έχοντας υπ’ όψιν:

α) το άρθρο δεύτερο της Δ1α/ΓΠ.οικ.55169/11.9.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (Β΄ 3879), και

β) το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού SARS–CoV-2 (Covid-19), το οποίο συντάχθηκε, στο πλαίσιο των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, από τη συγκροτηθείσα, με την 16423/20.3.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων,

εγκρίνει

το ακόλουθο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 (Covid-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας

1. Προληπτικά μέτρα

περιορισμού της μετάδοσης του Covid-19

1. Είναι υποχρεωτική για όλους τους εισερχόμενους και παραμένοντες εντός των χώρων του Συμβουλίου της Επικρατείας (δικαστές, υπαλλήλους, δικηγόρους, διαδίκους, φύλακες, αστυνομικούς, προσωπικό καθαριότητας κ.ά.):

● η χρήση μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους και η τήρηση απόστασης ενάμισι, τουλάχιστον, μέτρου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και

● η χρήση απολυμαντικού κατά την είσοδο.

2. Οι φύλακες και οι αστυνομικοί δεν επιτρέπουν την είσοδο στο Δικαστήριο προσώπων που δεν φορούν μάσκα, εκτός αν τους επιδεικνύεται από τους εισερχόμενους ιατρική βεβαίωση που τους απαλλάσσει από τη σχετική υποχρέωση. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδο των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις αίθουσες συνεδριάσεων.

3. Στις Α΄ και Β΄ αίθουσες συνεδριάσεων του Δικαστηρίου επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή πενήντα και τριάντα κατ’ ανώτατο όριο ατόμων (πληρεξουσίων δικηγόρων και διάδικων), αντιστοίχως. Στην αίθουσα διασκέψεων της Δικαστικής Ολομελείας κατά τη συζήτηση αιτήσεων αναστολής δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή περισσότερων από είκοσι πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων.

4. Ο εκάστοτε προεδρεύων κατά την εκδίκαση υποθέσεων στο ακροατήριο είναι αρμόδιος για την προσήκουσα διάταξη, σε επαρκή αραίωση, των δικαστών στην έδρα. Επί ολιγομελών σχηματισμών που συνεδριάζουν στην Α΄ αίθουσα συνεδριάσεων, η οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιείται, οι δικαστές, πέραν της αραίωσης, διατάσσονται και σε διαφορετικές σειρές της έδρας. Αντίστοιχες αρμοδιότητες έχει ο προεδρεύων εκάστης συνθέσεως κατά τη διάρκεια των διασκέψεων.

5. Ο εκάστοτε προεδρεύων είναι αρμόδιος για την υπόδειξη, σε όλους τους παρισταμένους στο ακροατήριο (πληρεξουσίους δικηγόρους και διαδίκους), της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπόμενων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας κ.ά.).

6. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός δικηγόρου ή διαδίκου στα γραφεία των δικαστών και στα τμήματα της γραμματείας του Δικαστηρίου. Οι τυχόν αναμένοντες εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας, διατηρώντας, παραλλήλως, μεταξύ τους απόσταση δύο μέτρων.

7. Συστήνεται η αποφυγή της χρήσης των ανελκυστήρων. Σε περίπτωση χρήσης τους, απαγορεύεται να εισέρχονται ταυτόχρονα εντός αυτών περισσότερα του ενός άτομα.

8. Συστήνεται η διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων των αιθουσών συνεδριάσεων και διασκέψεων, των γραφείων των δικαστών, των γραμματειών και των λοιπών χώρων του Δικαστηρίου.

 

2. Κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια

και ορισμοί κρούσματος και επαφών κρούσματος Covid-19

Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος σχεδίου, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Κλινικά/Επιδημιολογικά κριτήρια:

● Κλινικά κριτήρια: Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα: βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας. Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

● Επιδημιολογικό κριτήριο: στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός δεκατεσσάρων ημερών πριν από την έναρξη συμπτωμάτων.

2. Ταξινόμηση κρουσμάτων:

● Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί ένα τουλάχιστον από τα κλινικά κριτήρια.

● Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και το επιδημιολογικό κριτήριο.

● Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια.

 

2. Επαφή κρούσματος:

● Ως επαφή κρούσματος λοίμωξης Covid-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 

 

● Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

α) Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου): Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης Covid-19 ορίζεται:

- άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με Covid-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο,

- άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με Covid-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης,

- άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με Covid-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης,

- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με Covid-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο,

- άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με Covid-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

β) Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου): Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου  Covid-19 ορίζεται:

- άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με Covid-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά

- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με Covid-19 για < 15 λεπτά

- άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με Covid-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, ούτως ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με Covid-19.

 

3. Συντονιστής διαχείρισης Covid-19

1. Ορίζεται συντονιστής διαχείρισης Covid-19 (Συντονιστής) η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Ε. Γ., με αναπληρώτριά της την κυρία Α. Ζ.

2. Ο Συντονιστής και, σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του έχουν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με το παρόν σχέδιο, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση των κρουσμάτων Covid-19, η επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ., τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και η άμεση λήψη μέτρων περιορισμού της μετάδοση του ιού και προστασίας της υγείας των δικαστών, των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού του Δικαστηρίου.

3. Ο Συντονιστής ενημερώνει αμελλητί την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εμφάνιση κρουσμάτων, καθώς και για τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της μετάδοσης του Covid-19.

 

4. Διαχείριση κρουσμάτων

1. Στην περίπτωση που δικαστής ή υπάλληλος του Συμβουλίου της Επικρατείας εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19 εκτός του χώρου του Δικαστηρίου, ενημερώνει τον Συντονιστή και παραμένει εκτός εργασίας.

2. Στην περίπτωση που δικαστής ή υπάλληλος του Συμβουλίου της Επικρατείας εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19 εντός των χώρων του Δικαστηρίου, αποχωρεί αμέσως από τον χώρο εργασίας του, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Συντονιστή. Σε περίπτωση που ανακύψει ανάγκη διακομιδής του κρούσματος σε νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου ή της κινητής μονάδας του Ε.Κ.Α.Β., το κρούσμα απομονώνεται προσωρινά στον χώρο του ιατρείου του Δικαστηρίου (γραφείο 2.26). Εάν τούτο δεν είναι εφικτό, το κρούσμα παραμένει στο γραφείο του, απαγορευομένης προσωρινώς της εντός αυτού εισόδου άλλων προσώπων, πλην των αναγκαίων για την παροχή σε αυτόν των άμεσων υπηρεσιών φροντίδας.

3. Σε αμφότερες τις παραπάνω περιπτώσεις (1 και 2):

► το κρούσμα:

● επικοινωνεί με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ. 1135) και τον προσωπικό του ιατρό για ιατρική αξιολόγηση  και τυχόν ανάγκη κατά προτεραιότητα διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (μοριακό  τεστ), ενημερώνοντας σχετικώς τον Συντονιστή,

● ενημερώνει καθημερινά τον Συντονιστή για την εξέλιξη της υγείας του, και

● σε περίπτωση που υποβάλλεται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, ενημερώνει τον  Συντονιστή για τα αποτελέσματα του ελέγχου,

► ο Συντονιστής:

● μεριμνά για την προσωρινή εκκένωση του χώρου εργασίας του κρούσματος, προκειμένου να γίνει  αερισμός του χώρου και καθαρισμός των επιφανειών του γραφείου του, με χρήση απολυμαντικού,

● ενημερώνει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Π.Π. για την ύπαρξη κρούσματος, προκειμένου να γίνει  εκτίμηση κινδύνου και επιλογή των κατάλληλων επιδημιολογικών μέτρων πρόληψης και  περιορισμού της διασποράς,

● κατόπιν συνεννόησης με την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, προβαίνει στη λήψη πρόσθετων μέτρων  αποτροπής του κινδύνου μετάδοσης του ιού (π.χ. προσωρινή αναστολή εισόδου δικηγόρων και  διαδίκων στον χώρο εργασίας του κρούσματος).

4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ιατρικής αξιολόγησης (από εφημερεύον νοσοκομείο, κέντρο υγείας ή ιδιώτη θεράποντα ιατρό) κρίνεται επιβεβλημένη η υποβολή του κρούσματος σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο (μοριακό διαγνωστικό τεστ κ.ά.), όπως, επίσης, και στις περιπτώσεις που ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με δική του πρωτοβουλία, το κρούσμα δεν προσέρχεται, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, στον χώρο εργασίας του και ενημερώνει αμέσως τον Συντονιστή για τα αποτελέσματα του ελέγχου, ενώ η υπηρεσία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

5. Σε περίπτωση εργαστηριακής επιβεβαίωσης λοίμωξης Covid-19:

► το επιβεβαιωμένο κρούσμα (και, σε περίπτωση αδυναμίας του, συγγενικό ή φιλικό αυτού πρόσωπο):

● ενημερώνει αμέσως τον Συντονιστή για τη διάγνωση, και

● παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για διάστημα δέκα, τουλάχιστον, ημερών από την έναρξη  των συμπτωμάτων, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του προ της παρόδου  εικοσιτετραώρου από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την  ύφεση των λοιπών συμπτωμάτων,

● για την επάνοδο στην εργασία, δεν απαιτείται η εκ νέου διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου,

► ο Συντονιστής:

● ενημερώνει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Π.Π. για την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος, και

● σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Π.Π., μεριμνά για την ιχνηλάτηση των πιθανών  επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος και για την, κατόπιν εκτίμησης του επιδημιολογικού  κινδύνου, εφαρμογή των αναγκαίων για τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid-19 μέτρων,

► οι επαφές:

● οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν  συμπτώματα, παραμένουν σε κατ’ οίκον απομόνωση για διάστημα δεκατεσσάρων ημερών από τη  διάγνωση του επιβεβαιωμένου κρούσματος,

● ειδικώς στην περίπτωση των στενών επαφών που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και τα οποία εξ  ιδίας πρωτοβουλίας υποβάλλονται σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο, στη μεν περίπτωση που  διαγιγνώσκονται θετικοί και μεταπίπτουν στην κατηγορία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων  παραμένουν σε κατ’ οίκον απομόνωση για δέκα ημέρες από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου  (εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί), στη δε περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος αποβεί  αρνητικός, παραμένουν σε κατ’ οίκον απομόνωση έως την ολοκλήρωση του δεκατετραημέρου,

● οι επαφές χαμηλού κινδύνου συνεχίζουν την εργασία τους, παρακολουθώντας, ωστόσο,  συστηματικά την κατάσταση της υγείας τους για τις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες και  ενημερώνοντας τον Συντονιστή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη  Covid-19.

6. Σε περίπτωση που ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην εργασία του εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

7. Σε περίπτωση εμφάνισης δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, που διαγνώστηκαν εντός διαστήματος δεκατεσσάρων ημερών, εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις και οδηγίες που ισχύουν για την εμφάνιση μεμονωμένου κρούσματος. Σε περίπτωση συσχέτισης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (εξαιρέσει των περιπτώσεων που έχουν οικογενειακή ή άλλη εκτός υπηρεσίας σχέση), πέραν των προαναφερόμενων μέτρων, συστήνεται η κατά προτεραιότητα υποβολή σε εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών τους.

8. Σε περίπτωση συρροής επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα μέτρα που παρατίθενται στις προηγούμενες παραγράφους, με την υποβολή των στενών επαφών τους σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, ανεξαρτήτως της εμφάνισης ή μη σε αυτούς συμπτωμάτων συμβατών με Covid-19.

9. Η εμφάνιση μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων δεν συνεπάγεται, άνευ ετέρου, την αναβολή των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου ή τη μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της γραμματείας του.

10. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως έχουσα την ευθύνη διεύθυνσης του Δικαστηρίου (άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989, Α΄ 8), μπορεί, σε συνεννόηση με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Π.Π., να λαμβάνει προληπτικώς και οποιοδήποτε άλλο μέτρο, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η λειτουργία ορισμένων ή όλων των τμημάτων της γραμματείας του Δικαστηρίου με προσωπικό ασφαλείας ή/και με παράλληλη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας). Σχετική ανακοίνωση αναρτάται, παραλλήλως, και στο διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς ενημέρωση των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ειρήνη Σαρπ

 

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2Source/ Author:www.adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom