Αναστολή δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της ΑΠΔΠΧΕιδησεογραφία:

October 05, 2020: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Αναστολή δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της ΑΠΔΠΧ

      

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τα άρθρα 9 και 17 του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 137).
  2. Τα άρθρα 2 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Απόφαση της Αρχής 209/2000 - ΦΕΚ Β΄336), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε τελικώς με την απόφαση της Αρχής Γ/ΕΞ/2619/2020 (ΦΕΚ Β` 1554).
  3. Το άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 – ΦΕΚ Α’ 45 – όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 3742/2004 – ΦΕΚ Α’ 102).
  4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 «Συνεδρίαση συλλογικών διοικητικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» (ΦΕΚ Β’ 539), όπως αντικαταστάθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 429/12.3.2020 (ΦΕΚ Β’ 850).
  5. Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76).
  6. Την ανάγκη προσαρμογής της λειτουργίας της Αρχής στα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Αποφασίζει

Την αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής έως και τη Δευτέρα 30.11.2020.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω αναστολής οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως ισχύει.  

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ

 

ΑΠΔΠΧSource/ Author:dpa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom