Προσχέδιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Επάγγελμα του Δικηγόρου

January 16, 2019: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

Προσχέδιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Επάγγελμα του Δικηγόρου

Προσχέδιο Προοιμίου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Επάγγελμα του Δικηγόρου:

Εγγύηση για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και το σεβασμό του Κράτους Δικαίου

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι λοιποί συμβαλλόμενοι της παρούσας σύμβασης,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών του·

Υπογραμμίζοντας τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει το επάγγελμα του δικηγόρου σε μια δημοκρατική κοινωνία βασισμένη στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και του κράτους δικαίου με το να διασφαλίζει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συγκεκριμένα μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων υπεράσπισης και των εγγυήσεων για δίκαιη δίκη·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικηγόροι, μέσω της ειδικής υπόστασής τους ως διαμεσολαβητές μεταξύ των πολιτών και των δικαστηρίων, διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην απονομή της δικαιοσύνης·

Με την πεποίθηση ότι οι δικηγόροι διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης του λαού στο έργο των δικαστηρίων, των οποίων η αποστολή είναι θεμελιώδους σημασίας στη δημοκρατία και σε ένα κράτος που διέπεται από την αρχή της νομιμότητας·

Ανακαλώντας ότι το επαγγελματικό απόρρητο και η εμπιστευτικότητα στις σχέσεις δικηγόρου – πελάτη υπηρετούν την αρχή του κράτους δικαίου και θέτουν τις βάσεις στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δικηγόρων και των πελατών τους, όπως κατοχυρώνονται, μεταξύ άλλων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό απόρρητο/ δικηγορικό απόρρητο, η εμπιστευτικότητα στις σχέσεις δικηγόρου – πελάτη, καθώς επίσης και η ανεξαρτησία και η ελευθερία ενάσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος βρίσκονται υπό συνεχή επίθεση κατά τα τελευταία έτη, παρά την προστασία που κατοχυρώνεται για παράδειγμα στα άρθρα 6 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικηγόροι ενεργούν ως παράγοντες της δικαιοσύνης, άμεσα σχετιζόμενοι με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, και πρέπει να απολαμβάνουν ελευθερία έκφρασης, γνώμης, κινήσεως καθώς και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς·

Επιθυμώντας τη διασφάλιση της ελευθερίας άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου έτσι ώστε να ενδυναμωθεί το κράτος δικαίου, στο οποίο οι δικηγόροι συμμετέχουν ιδίως μέσω της υπεράσπισης των ατομικών ελευθεριών·

Έχοντας  επίγνωση της ανάγκης για ένα δίκαιο δικαστικό σύστημα το οποίο να εγγυάται την ανεξαρτησία των δικηγόρων στην ενάσκηση του επαγγέλματός τους χωρίς να υποβάλλονται σε άδικους περιορισμούς και χωρίς να υποβάλλονται σε υπερβολική πίεση, απειλές ή παρεμβάσεις, είτε άμεσες είτε έμμεσες, από κανένα πρόσωπο και για κανένα απολύτως λόγο·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοιχειώδης προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε είναι οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, είτε αστικά και πολιτικά, τα οποία κάθε άνθρωπος πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει, απαιτεί ο καθένας να έχει αποτελεσματική πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ανεξάρτητους  δικηγόρους και μέλη δικηγορικών συλλόγων ή επαγγελματικών ενώσεων δικηγόρων·

Έχοντας επίγνωση ότι είναι επιθυμητή η διασφάλιση της ορθής ενάσκησης των αρμοδιοτήτων των δικηγόρων, και κυρίως, έχοντας επίγνωση της ανάγκης των δικηγόρων να λαμβάνουν ποιοτική αρχική και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και να βρίσκουν  την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στα καθήκοντά τους απέναντι τόσο στα δικαστήρια όσο και στους πελάτες τους·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα δικαστήρια απαιτεί οι οικονομικά αδύνατοι να υποστηρίζονται προκειμένου να μπορούν να λάβουν βοήθεια δικηγόρου·

Έχοντας, λοιπόν, πειστεί για την ανάγκη να υιοθετηθεί μια Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το επάγγελμα του δικηγόρου, ώστε να βεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς επίσης και η δίκαιη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων·

Έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec(2000)21 που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 25 Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την ελευθερία άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου·

Έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων που υιοθετήθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 1990 από τα Ηνωμένα Έθνη·

Έχοντας υπόψη το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα νομικά επαγγέλματα και το γενικό συμφέρον στη λειτουργία των νομικών συστημάτων της 23ης Μαρτίου 2006·

Έχοντας, επίσης, υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Βασικών Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού επαγγέλματος που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων και Νομικών Ενώσεων της Ευρώπης (CCBE) στις 25 Νοεμβρίου 2006·

Έχοντας, επίσης, υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση από τα κράτη – μέλη των Ηνωμένων Εθνών, της θεμελιώδους φύσεως του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015·

Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τα Ψηφίσματα 26/7 και 35/12 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά που υπέβαλε ο Ειδικός Εισηγητής σχετικά με την Ανεξαρτησία των Δικαστών και των Δικηγόρων στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Αυγούστου 2016·

Έχοντας, επίσης, υπόψη τον πολύ μεγάλο αριθμό των επιθέσεων εναντίον δικηγόρων και των περιπτώσεων παραβίασης ή περιορισμού της ελευθερίας τους να ασκούν το επάγγελμά τους·

Εκτιμώντας ότι σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η ενδυνάμωση του Κράτους Δικαίου και κατ’ επέκταση η προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου του οποίου η αποστολή είναι θεμελιώδους σημασίας για την απονομή της δικαιοσύνης και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Συμφώνησαν ως εξής:

Παναγιώτα Πανουργιά Μέλος Επιτροπής Social Responsibility της CCBE

Εγγύηση για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και το σεβασμό του Κράτους ΔικαίουSource/ Author:dsa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom