Δ.Σ.Α.: Ενημερωτικό σημείωμα - Δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού

December 07, 2018: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

Δ.Σ.Α.: Ενημερωτικό σημείωμα - Δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού - Ενημερωτικό Σημείωμα

Υπενθυμίζεται στους δικηγόρους ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28-08-2018, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12-09-2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3965/12-09-2018), υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της, ήτοι ως τις 12-12-2018, να δηλώσουν Επαγγελματικό Λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.
Παρατίθεται Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τα ζητήματα, που άπτονται της λειτουργίας του Επαγγελματικού Λογαριασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετικά με τη λειτουργία του επαγγελματικού λογαριασμού.

1) Το πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματικού λογαριασμού διέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 45231/20-04-2017, όπως τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/06-11-2017 και ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28-08-2018.

2) Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016 (ήτοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με την περίπτωση 13 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751), που διαθέτουν έναν από τους Κ.Α.Δ., οι οποίοι αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 45231/20-04-2017 (μεταξύ των οποίων και οι νομικές δραστηριότητες: Κ.Α.Δ. 69.10), υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων, που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας, που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/20-04-2017.

3) Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28-08-2018, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12-09-2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3965/12-09-2018).

4) Ως «Επαγγελματικός Λογαριασμός» ορίζεται, στη διάταξη του άρθρου 62 περ. ιη’ του Ν. 4446/2016, ο λογαριασμός, που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, μέσω του οποίου διενεργούνται συναλλαγές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου.

5) Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

6) Οι συναλλαγές, που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού, αφορούν αποκλειστικά στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

7) Συναλλαγές, που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού, που έχει δηλωθεί κατά την προβλεπομένη διαδικασία.

8) Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

9) Δεν επιτρέπεται δήλωση του ιδίου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής και, σε μια τέτοια περίπτωση, η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

10) Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση, που οι συναλλαγές της παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 45231/20-04-2017 (όπως ορίζονται και στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1005/2017) διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.

11) Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού Λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης. Οι μεταβολές, που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία, κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28-08-2018, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12-09-2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3965/12-09-2018).

12) Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) Ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5α της Κ.Υ.Α. 45231/20-04-2017, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.

13) Για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100,00) Ευρώ.

14) Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, κοινοποιούνται στον υπόχρεο κατά τις διατάξεις άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

15)  Τα προεκτεθέντα απορρέουν από τις ήδη εκδοθείσες Κ.Υ.Α. Ερμηνευτικά ζητήματα, όπως η δυνατότητα ή μη διεξαγωγής και πληρωμών, που δεν αφορούν σε επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δαπάνες, μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού, παραμένουν εκκρεμή προς διευκρίνιση από τις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε απενεργοποίησή τουSource/ Author:dsa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom