ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ February 22, 2024: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 & 7 του Ν.4194/2013 - Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 206/ Α΄), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων.

Β. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α΄) Αύξηση του χρόνου άσκησης δικηγόρων στα δικαστήρια-Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν.4194/2013.

Γ. Την υπ’ αριθ. 18402/19-04-2022 (ΦΕΚ 2285/2022 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, σχετικά με τον αριθμό των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες.

Δ. Τη βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων.

Ε. Την υπ’ αριθ. 33/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος.

ΣΤ. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2774/31-1-2024 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Μαραθώνος και το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία αίτηση

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους/τις υποψηφίους/ες δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας μέχρι 12 μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, να υποβάλλουν την αίτησή τους για την πλήρωση δύο (2) θέσεων.

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ –ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

-Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους ορίζεται σε 12 μήνες.

-Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

-Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, καθώς και της απασχόλησης των υποψηφίων δικηγόρων, είναι η δικηγόρος με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος. 0000645097 0000645097

-Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο.

Β. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Δήμο Μαραθώνος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@marathon.gr. Η αίτηση θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.marathon.gr).

Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν:

1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

3. Τίτλους σπουδών

4. Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου από την οποία προκύπτει ο Α.Μ. του ασκούμενου, εφόσον έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος ή ότι έχει καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή αίτησης ή εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο και εφόσον επιλεγεί θα εγγραφεί πριν την έναρξη της άσκησής του με την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των δύο (2) διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνει από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από:

1. Την δικηγόρο με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή που υπηρετεί στον Δήμο Μαραθώνος

2. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος και

3. Την Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Μαραθώνος

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.marathon.gr).

Επισυνάπτεται κάτωθι η αίτηση.

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.Source/ Author:ΑΙΤΗΣΗ | Download

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom