Tax Flash - Πρόταση της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση βασικών κανόνων για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ May 23, 2022: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Tax Flash - Πρόταση της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση βασικών κανόνων για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Tax Flash

**ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ **

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ | 20/5/2022

Πρόταση της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση βασικών κανόνων για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η Επιτροπή πρότεινε στοχευμένες προσαρμογές των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι γνωστοί ως δημοσιονομικός κανονισμός. Η πρόταση έχει ως κύριο στόχο την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων κανόνων με τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027 και την επίτευξη περαιτέρω βελτίωσης στα ήδη ισχύοντα πολύ υψηλά πρότυπα των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, για την ανάπτυξη πιο διαφανούς, καλύτερα προστατευμένου και πιο ευέλικτου προϋπολογισμού της Ένωσης

Ο επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή πρόταση επιδιώκει να παράσχει ασφάλεια στους αποδέκτες των κονδυλίων της ΕΕ, επιτρέποντας παράλληλα στον προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται καλύτερα σε περιόδους κρίσης και καθιστώντας τη διαχείριση του προϋπολογισμού εξ ορισμού ψηφιακή. Οι πρόσφατες εμπειρίες μάς έχουν διδάξει ότι η ετοιμότητά μας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για όλους. Προσβλέπω σε εποικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο με σκοπό την άμεση εφαρμογή των κανόνων αυτών προς όφελος όλων.» Τα κύρια στοιχεία της σημερινής πρότασης έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν: ❑αύξηση της διαφάνειας του προϋπολογισμού της ΕΕ:

▪με βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ και σχετικά με τους αποδέκτες της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω βελτιωμένης δημόσιας βάσης δεδομένων που θα καλύπτει όλες τις μεθόδους εκτέλεσης του προϋπολογισμού,

▪με ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και άλλων ελέγχων χάρη στην υποχρεωτική συλλογή δεδομένων σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων τους,

▪με χρήση ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ για την εξόρυξη δεδομένων και τη βαθμολόγηση κινδύνων σε όλες τις μεθόδους εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ για να εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, κίνδυνοι παρατυπιών, απάτης και σύγκρουσης συμφερόντων,

❑καλύτερα προστατευμένο προϋπολογισμό της ΕΕ:

▪με ενίσχυση του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού της Επιτροπής, ώστε αυτή να μπορεί να εντοπίζει τους αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ που παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες και να τους αποκλείει από τη χρηματοδότηση,

▪με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος αυτού στην επιμερισμένη διαχείριση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (όπου η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ), π.χ. για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ▪με επικαιροποίηση του ορισμού της σύγκρουσης συμφερόντων, ο οποίος δικαιολογεί την απόρριψη συμμετεχόντων από διαδικασίες ανάθεσης σε περίπτωση ανίχνευσης σύγκρουσης συμφερόντων,

▪με αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των λογιστικών και άλλων ελέγχων μέσω της ψηφιοποίησης και της χρήσης αναδυόμενων τεχνολογιών, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για ψηφιακές πρακτικές,

❑πιο ευέλικτο προϋπολογισμό της ΕΕ:

▪με παροχή σαφούς νομικού πλαισίου για τις προμήθειες σε καταστάσεις κρίσης, για παράδειγμα επιτρέποντας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προμηθεύονται εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ ή να ενεργούν ως κεντρική αρχή προμηθειών,

▪με προσθήκη νέου μέσου εκτέλεσης του προϋπολογισμού για να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή μπορεί να συμβάλει σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες (δηλ. δραστηριότητες πολλαπλών χορηγών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση κονδυλίων για τη στήριξη παγκόσμιων στόχων σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση, η καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας).

Η εν λόγω πρόταση θα αποτελέσει τώρα αντικείμενο διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο με σκοπό την ταχεία έγκρισή της. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με αυτά τα δύο θεσμικά όργανα για να διασφαλίσει ότι οι αιτούντες και οι αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ μπορούν να αρχίσουν να επωφελούνται από τους νέους κανόνες το συντομότερο δυνατόν. Ο δημοσιονομικός κανονισμός καθορίζει βασικούς κανόνες για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η χρηματοδότηση της ΕΕ στους δικαιούχους και τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προμηθεύονται έργα, αγαθά και υπηρεσίες, απονέμουν επιχορηγήσεις και βραβεία και κάνουν χρήση χρηματοδοτικών μέσων ή δημοσιονομικών εγγυήσεων.

Το 2018, οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ υποβλήθηκαν σε σημαντική αναθεώρηση, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον προηγούμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020 και να προετοιμαστούν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027. Ο δημοσιονομικός κανονισμός του 2018 ενσωμάτωσε τους προηγούμενους κανόνες εφαρμογής σε «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» που επιτρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι γενικοί δημοσιονομικοί κανόνες στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Ωστόσο, μετά την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2021-2027 και των προγραμμάτων δαπανών της Ένωσης, κρίθηκε αναγκαία περαιτέρω τροποποίηση.

Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου 2021 και εξετάστηκαν προσεκτικά υπόψη οι ληφθείσες παρατηρήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των παρατηρήσεων αντικατοπτρίζεται δεόντως στη σημερινή πρόταση της Επιτροπής.

Επικοινωνία: Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας, ADIT Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, ADIT, Ερευνήτρια της Έδρας

E-mail: jeanmonnetchair.eutaxpolicy@gmail.com

Website: https://jean-monnet-chair-eu-tax-policy-administration.webnode.gr/

Για να λαμβάνετε e-mails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα email με τη λέξη “Subscribe” στο πεδίο του θέματος

 

Η εν λόγω πρόταση θα αποτελέσει τώρα αντικείμενο διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο με σκοπό την ταχεία έγκρισή της.Source/ Author:Questions & Answers | Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom