ΔΕΕ: Αίτηση διεθνούς προστασίας δεν μπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω προγενέστερης απόρριψης αίτησης ασύλου

May 20, 2021: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

ΔΕΕ: Αίτηση διεθνούς προστασίας δεν μπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω προγενέστερης απόρριψης αίτησης ασύλου

Αίτηση διεθνούς προστασίας δεν μπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη για τον λόγο ότι προγενέστερη αίτηση ασύλου την οποία είχε υποβάλει ο ίδιος ενδιαφερόμενος απορρίφθηκε από τη Νορβηγία 

Πράγματι, έστω και αν το τρίτο αυτό κράτος μετέχει εν μέρει στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με κράτος μέλος

Το 2008, ο L. R., Ιρανός υπήκοος, είχε υποβάλει αίτηση ασύλου στη Νορβηγία. Η αίτησή του απορρίφθηκε και αυτός παραδόθηκε στις ιρανικές αρχές. Το 2014, ο L. R. υπέβαλε νέα αίτηση στη Γερμανία. Καθόσον ο κανονισμός Δουβλίνο III 1 , βάσει του οποίου προσδιορίζεται το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας, εφαρμόζεται και από τη Νορβηγία 2 ,οι γερμανικές αρχές επικοινώνησαν με τις αρχές της εν λόγω χώρας προκειμένου να τους ζητήσουν να αναλάβουν τον L. R. Εντούτοις, οι τελευταίες αρνήθηκαν, εκτιμώντας ότι η Νορβηγία δεν ήταν πλέον υπεύθυνη για την εξέταση της αιτήσεως του L. R., τούτο δε σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο III 3 . Εν συνεχεία, οι γερμανικές αρχές απέρριψαν την αίτηση ασύλου του L. R. ως απαράδεκτη, θεωρώντας ότι επρόκειτο για «δεύτερη αίτηση» και ότι δεν συνέτρεχαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις οι οποίες θα δικαιολογούσαν, στην περίπτωση αυτή, την έναρξη νέας διαδικασίας ασύλου. Κατόπιν τούτου, ο L.R. άσκησε προσφυγή κατά της ανωτέρω αποφάσεως ενώπιον του Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (διοικητικού πρωτοδικείου Schleswig‑Holstein, Γερμανία).

Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω δικαστήριο αποφάσισε να υποβάλει ερώτημα στο Δικαστήριο, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια της «μεταγενέστερης αίτησης», η οποία ορίζεται στην οδηγία 2013/32 4 . Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν ως απαράδεκτη μεταγενέστερη αίτηση στο πλαίσιο της οποίας δεν εκτίθενται νέα στοιχεία ή πορίσματα 5 .

Κατά το Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, ασφαλώς, από την οδηγία «για τις διαδικασίες ασύλου» προκύπτει ότι αίτηση διεθνούς προστασίας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μεταγενέστερη αίτηση», όταν η πρώτη διαδικασία, η οποία κατέληξε σε απόρριψη, δεν έλαβε χώρα σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, αλλά σε τρίτο κράτος. Εντούτοις, κατά τη γνώμη του, η οδηγία αυτή πρέπει να τύχει ευρύτερης ερμηνείας, λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής της Νορβηγίας στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, και, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να διεξαγάγουν πλήρη πρώτη διαδικασία ασύλου σε περίπτωση όπως η επίμαχη εν προκειμένω.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο δεν συμμερίζεται την ανωτέρω ανάλυση και κρίνει ότι το δίκαιο της Ένωσης 6 αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους η οποία προβλέπει τη δυνατότητα απορρίψεως ως απαράδεκτης αιτήσεως διεθνούς προστασίας για τον λόγο ότι ο ενδιαφερόμενος είχε υποβάλει προγενέστερη αίτηση, με αίτημα τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, σε τρίτο κράτος το οποίο εφαρμόζει τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ σύμφωνα με τη Συμφωνία μεταξύ της Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας και ότι η προγενέστερη αυτή αίτηση είχε απορριφθεί.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η έννοια της «μεταγενέστερης αιτήσεως» ορίζεται στην οδηγία «για τις διαδικασίες ασύλου» ως «η περαιτέρω αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται μετά τη λήψη [απρόσβλητης] απόφασης επί προηγούμενης αίτησης» 7 . Από την οδηγία αυτή 8 , ωστόσο, προκύπτει σαφώς, αφενός, ότι αίτηση απευθυνόμενη σε τρίτο κράτος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «αίτηση διεθνούς προστασίας» και, αφετέρου, ότι απόφαση η οποία εκδίδεται από τρίτο κράτος δεν είναι δυνατόν να εμπίπτει στην έννοια της «[απρόσβλητης] απόφασης». Επομένως, η ύπαρξη προγενέστερης αποφάσεως τρίτου κράτους με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα αποκλείει τον χαρακτηρισμό ως «μεταγενέστερης αιτήσεως» της αιτήσεως διεθνούς προστασίας την οποία ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε σε κράτος μέλος μετά την έκδοση της εν λόγω προγενέστερης αποφάσεως.

Το Δικαστήριο προσθέτει ότι η ύπαρξη Συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας δεν ασκεί επιρροή συναφώς. Πράγματι, μολονότι, δυνάμει της Συμφωνίας αυτής, η Νορβηγία εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, εντούτοις δεν ισχύει το ίδιο για τις διατάξεις της οδηγίας 2011/95 9 ή της οδηγίας «για τις διαδικασίες ασύλου». Επομένως, σε περίπτωση όπως η επίμαχη, ναι μεν το κράτος μέλος στο οποίο ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε νέα αίτηση διεθνούς προστασίας μπορεί, ενδεχομένως, να ζητήσει από τη Νορβηγία να αναλάβει εκ νέου τον ενδιαφερόμενο. Εντούτοις, όταν μια τέτοια εκ νέου ανάληψη δεν είναι δυνατή ή δεν λαμβάνει χώρα, το οικείο κράτος μέλος δεν δικαιούται, πάντως, να θεωρήσει ότι η νέα αίτηση συνιστά «μεταγενέστερη αίτηση», κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η απόρριψή της, ενδεχομένως, ως απαράδεκτης. Εξάλλου, ακόμη και αν υποτεθεί ότι το νορβηγικό σύστημα ασύλου προβλέπει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των αιτούντων άσυλο με εκείνο το οποίο προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Πράγματι, αφενός, από το γράμμα των διατάξεων της οδηγίας «για τις διαδικασίες ασύλου» προκύπτει σαφώς ότι, στο παρόν στάδιο εξελίξεως του δικαίου, ένα τρίτο κράτος δεν μπορεί να εξομοιωθεί με κράτος μέλος, για τους σκοπούς της εφαρμογής του επίμαχου λόγου απαραδέκτου. Αφετέρου, μια τέτοια εξομοίωση δεν μπορεί να εξαρτάται, με κίνδυνο να θιγεί η ασφάλεια δικαίου, από την αξιολόγηση του συγκεκριμένου επιπέδου προστασίας των αιτούντων άσυλο στο οικείο τρίτο κράτος.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςSource/ Author:Απόφαση στην υπόθεση C-8/20 L. R. κατά Bundesrepublik Deutschland | Download PDF
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom