Κανονισμός της Ε.Ε. για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»

May 19, 2021: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Κανονισμός της Ε.Ε. για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/693 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Απριλίου 2021

για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/2013

Τα μέτρα στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν στην προαγωγή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων και διαταγών σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και της αναγκαίας προσέγγισης των νομοθεσιών, για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα. Το Πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίζει τη δικαστική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να προωθήσει την αύξηση της σύγκλισης στο αστικό δίκαιο, πράγμα το οποίο θα συμβάλει στην εξάλειψη των εμποδίων στην ικανοποιητική και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστικών και εξωδικαστικών διαδικασιών, προς όφελος όλων των μερών σε αστικές διαφορές. Τέλος, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική επιβολή και ουσιαστική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, το Πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο συστάθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου (8). Σε ποινικές υποθέσεις, το Πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση και την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της αναγνώρισης αποφάσεων και διαταγών σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία και να συμβάλει στην εξάλειψη των εμποδίων στην αποτελεσματική συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το Πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη με την προώθηση και τη στήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς και των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.

Στόχοι του Προγράμματος

1.   Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που βασίζεται στο κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της δικαιοσύνης, στην αμοιβαία αναγνώριση και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, καθώς και στη δικαστική συνεργασία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

2.   Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 1, το Πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)να διευκολύνει και να στηρίξει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, καθώς και να προαγάγει το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία και αμεροληψία της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης των προσπαθειών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και της αποτελεσματικής εκτέλεσης των αποφάσεων·

β)να στηρίξει και να προωθήσει την κατάρτιση των δικαστικών, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού νομικού και δικαστικού πολιτισμού καθώς και ενός πολιτισμού βασισμένου στο κράτος δικαίου, και να στηρίξει και να προωθήσει τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των συναφών νομικών μέσων της Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος·

γ)να διευκολύνει την ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη, και την αποτελεσματική προσφυγή, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονική δικαιοσύνη «e-justice»), προωθώντας αποτελεσματικές αστικές και ποινικές διαδικασίες και προάγοντας και στηρίζοντας τα δικαιώματα όλων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς και των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.

 

 

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που βασίζεται στο κράτος δικαίουSource/ Author:Διαβάστε αναλυτικά τον Κανονισμό εδώ.
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom