ΤΑΧ FLASH: Έκθεση ΕΕΣ: Προβληματισμοί σχετικά με την μη εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ April 07, 2021: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

ΤΑΧ FLASH: Έκθεση ΕΕΣ: Προβληματισμοί σχετικά με την μη εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΕ

Δημοσιεύθηκε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), στην οποία διατυπώνονται ορισμένοι προβληματισμοί σχετικά με την μη εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών ώστε να προστατεύονται δεόντως τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Σύμφωνα με το ΕΕΣ, ο σχεδιασμός των ενωσιακών κανόνων, παρά τα πρόσφατα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν διασφαλίζει επαρκώς ότι τα κράτη μέλη επιλέγουν με ενιαίο τρόπο τις εισαγωγές που θα υποβληθούν σε έλεγχο. Μάλιστα, εφαρμόζοντας τους κανόνες με πολύ διαφορετικό τρόπο, παρέχουν ενδεχομένως σε οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να στοχεύουν σημεία εισόδου στην ΕΕ με χαμηλότερα επίπεδα ελέγχων. Το ΕΕΣ προειδοποιεί επίσης ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν το σύνολο των διασαφήσεων στην απαιτούμενη ανάλυση κινδύνου και ότι ενδέχεται να μην προτεραιοποιούνται για έλεγχο οι εισαγωγές που παρουσιάζουν υψηλότερη επικινδυνότητα.

Η σημασία της τελωνειακής ένωσης είναι μεγάλη για το εμπόριο της ΕΕ και οι τελωνειακοί δασμοί επί των εισαγωγών αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει βάσει της νομοθεσίας να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διενεργούν τους τελωνειακούς ελέγχους με παρόμοιο τρόπο. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα ένα πλαίσιο τελωνειακών χρηματοοικονομικών κινδύνων αποτελούμενο από κοινά κριτήρια και πρότυπα, καθώς και από κατευθυντήριες οδηγίες που ενέκριναν τα κράτη μέλη, προκειμένου να εναρμονίσει τον τρόπο με τον οποίο αυτά επιλέγουν τις εισαγωγές που θα υποβληθούν σε ελέγχους. Το ΕΕΣ αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή του πλαισίου συνιστά σημαντικό βήμα προς την ενιαία εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματική είσπραξη των εισαγωγικών δασμών. Ωστόσο, επικρίνει το γεγονός ότι η έννοια του κινδύνου δεν ορίζεται ικανοποιητικά στα πρότυπα, τα οποία θεωρούν υπερβολικά χαλαρά, με αποτέλεσμα να παραχωρείται στα κράτη μέλη σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη μείωση των ελέγχων. Επιπλέον, απουσιάζουν σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως μια ανάλυση των εισαγωγών σε επίπεδο ΕΕ, κατάλληλες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και μέθοδοι για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που συνδέονται με τις εισαγωγές στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στην πράξη, τα πρότυπα δεν μετέβαλαν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη επιλέγουν τις εισαγωγές που θα υποβάλουν σε έλεγχο, καθώς ως επί το πλείστον αντιστοίχισαν τα κριτήρια που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως για την ανίχνευση ύποπτων εισαγωγών με τα κριτήρια που προβλέπονται στο νέο πλαίσιο. Το ΕΕΣ διαπίστωσε επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν ερμήνευαν με τον ίδιο τρόπο τις ενδείξεις κινδύνου και ότι επίσης εφάρμοζαν διαφορετικές διαδικασίες για τη μείωση του αριθμού των ελέγχων σε εφικτό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό των διασαφήσεων εισαγωγής που υποβλήθηκαν σε ελέγχους να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, και να κυμαίνεται από κάτω του 1 % έως άνω του 60 %.

Επιπλέον, το ΕΕΣ παρατήρησε ότι τα κράτη μέλη εφάρμοζαν διαφορετικούς κανόνες για την παράκαμψη των ελέγχων που επιλέγονται από το σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των παρακάμψεων κυμαινόταν από 2 % έως 60 %. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι πολλές τελωνειακές διασαφήσεις αποκλείονταν από την ανάλυση κινδύνου στην οποία βασίζονται οι τελωνειακοί έλεγχοι. Οι χώρες της ΕΕ αντάλλασσαν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τους εισαγωγείς που έκριναν ως αυξημένης επικινδυνότητας, γεγονός που παρέχει ενδεχομένως στους εισαγωγείς αυτούς τη δυνατότητα να αποφεύγουν τους ελέγχους, στοχεύοντας εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία δεν θεωρούνται ύποπτοι. Το ΕΕΣ συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει την ενιαία εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων και να αναπτύξει ολοκληρωμένη ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, τονίζει ότι η πρόοδος θα εξαρτηθεί από την υποστήριξη και την έγκριση των κρατών μελών.

Να υπενθυμιστεί ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη θέσπιση νομοθεσίας στον τελωνειακό τομέα, ενώ τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της. Το 2019, τα κράτη μέλη διέθεσαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ δασμούς ύψους 21,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13 % των συνολικών εσόδων του ενωσιακού προϋπολογισμού. Οι κύριες χώρες που πραγματοποιούν εξαγωγές προς την ΕΕ είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Στην κορυφή του καταλόγου των εισαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα έπιπλα, τα αθλητικά είδη, τα παιχνίδια και τα είδη ένδυσης.

Ο Jan Gregor, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τη γνώμη δήλωσε ότι «Προκειμένου να μην επιτρέπεται σε δόλιους εισαγωγείς να στοχεύουν σε συνοριακά σημεία εισόδου με χαμηλότερο επίπεδο ελέγχων ώστε να αποφεύγουν την καταβολή δασμών, οι διαδικασίες επιλογής των ελέγχων πρέπει να εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο στο σύνολο της τελωνειακής ένωσης. Προς το παρόν, οι τελωνειακοί έλεγχοι δεν είναι επαρκώς εναρμονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντά της».

Επικοινωνία:

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας, ADIT

Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, ADIT, Ερευνήτρια της Έδρας

E-mail:jeanmonnetchair.eutaxpolicy@gmail.com

Website:https://jean-monnet-chair-eu-tax-policy-administration.webnode.gr/

Για να λαμβάνετε e-mails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα email με τη λέξη “Subscribe” στο πεδίο του θέματος.

 

Να υπενθυμιστεί ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη θέσπιση νομοθεσίας στον τελωνειακό τομέα, ενώ τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της.Source/ Author:TAX FLASH / DOWNLOAD PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom