Υπόθεση Lionel Messi - To ΔΕΕ απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως του EUIPO και της εταιρίας J.M.-E.V. e hijos για το σήμα «MESSI»

September 17, 2020: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Υπόθεση Lionel Messi - To ΔΕΕ απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως του EUIPO και της εταιρίας J.M.-E.V. e hijos για το σήμα «MESSI»

**Το Δικαστήριο απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως που άσκησαν το EUIPO και μια ισπανική εταιρία κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου με την οποία επετράπη στον ποδοσφαιριστή Lionel Messi να καταχωρίσει το σήμα «MESSI» για αθλητικά είδη και ενδύματα **

Τον Αύγουστο του 2011, ο ποδοσφαιριστής Lionel Andrés Messi Cuccittini υπέβαλε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αίτηση για καταχώριση του ακόλουθου εικονιστικού σημείου ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για ενδύματα, υποδήματα, αθλητικά είδη και είδη γυμναστικής:

Τον Νοέμβριο του 2011, ο Jaime Masferrer Coma άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης του σήματος του L. Messi Cuccittini, επικαλούμενος την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως με τα λεκτικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης MASSI που έχουν καταχωρισθεί, μεταξύ άλλων, για ενδύματα, υποδήματα, κράνη ποδηλάτων, θωρακισμένες στολές και γάντια (τα δικαιώματα επί των εν λόγω σημάτων ανήκουν, από τον Μάιο του 2012, στην ισπανική εταιρία J.M.-E.V. e hijos) 1 . Το 2013, το EUIPO έκανε δεκτή την ανακοπή. Ο L. Messi Cuccittini άσκησε προσφυγή ενώπιον του EUIPO κατά της απόφασης αυτής. Τον Απρίλιο του 2014, το EUIPO απέρριψε την προσφυγή κρίνοντας, κατ’ ουσίαν, ότι υφίστατο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των σημείων MASSI και MESSI. Ο L. Messi Cuccittini προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του EUIPO 2 . Με απόφαση της 26ης Απριλίου 2018 3 , το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του EUIPO, κρίνοντας ότι η φήμη του ποδοσφαιριστή αντιστάθμιζε τις οπτικές και φωνητικές ομοιότητες μεταξύ των δύο σημείων και απέκλειε κάθε κίνδυνο συγχύσεως.

Το EUIPO και η εταιρία J.M.-E.V. e hijos άσκησαν αναιρέσεις κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου.

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Δικαστήριο απορρίπτει αμφότερες τις αιτήσεις αναιρέσεως.

Το EUIPO (υπόθεση C-449/18 P) προσήψε στο Γενικό Δικαστήριο ότι βασίσθηκε μόνον στην αντίληψη ενός σημαντικού τμήματος του ενδιαφερόμενου κοινού προκειμένου να αποκλείσει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως. Το Δικαστήριο εκτιμά, αντιθέτως, ότι το Γενικό Δικαστήριο έλαβε υπόψη την αντίληψη του συνόλου του ενδιαφερόμενου κοινού περί των σημάτων MASSI και MESSI προτού αποφανθεί ότι το EUIPO κακώς είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η χρήση του σήματος MESSI για τα επίμαχα προϊόντα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση με τα σήματα MASSI στην αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού.

Η J.M.-E.V. e hijos (υπόθεση C-474/18 P) υποστήριξε ότι το Γενικό Δικαστήριο είχε υποπέσει σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον έκρινε ότι, στο πλαίσιο της εκτίμησης του κινδύνου σύγχυσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φήμη του προσώπου, εν προκειμένω του L. Messi Cuccittini, το όνομα του οποίου ζητείται να καταχωρισθεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, όπως ακριβώς η φήμη του προγενέστερου σήματος, η ενδεχόμενη φήμη του προσώπου που ζητεί να καταχωρισθεί το όνομά του ως σήμα συγκαταλέγεται μεταξύ των παραγόντων που είναι κρίσιμοι για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, δεδομένου ότι η φήμη αυτή μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη που έχει το ενδιαφερόμενο κοινό για το συγκεκριμένο σήμα. Το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε επομένως σε πλάνη κρίνοντας ότι η φήμη του L. Messi Cuccittini αποτελούσε κρίσιμο παράγοντα για την απόδειξη εννοιολογικής διαφοράς μεταξύ των όρων «messi» και «massi».

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει επίσης ότι, αντιθέτως προς τους ισχυρισμούς της ισπανικής εταιρίας, το ζήτημα της φήμης της οποίας χαίρει ο L. Messi Cuccittini αποτελούσε ήδη αντικείμενο της διαφοράς ενώπιον του EUIPO. Προσθέτει ότι τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν κατά το στάδιο της προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, με τα οποία εκτίθενται απλώς παγκοίνως γνωστά πραγματικά περιστατικά, δεν θεωρούνται νέα επιχειρήματα, οπότε το Γενικό Δικαστήριο ορθώς απεφάνθη ότι, δεδομένου ότι η φήμη του ονόματος Messi, ως επωνύμου ενός παγκοσμίως γνωστού ποδοσφαιριστή και ως δημόσιου προσώπου, αποτελούσε παγκοίνως γνωστό πραγματικό περιστατικό, ήτοι περιστατικό το οποίο μπορεί να είναι γνωστό στον οποιονδήποτε ή μπορεί να γίνει γνωστό από γενικώς προσιτές πηγές, οι πηγές αυτές ήταν στοιχεία τα οποία το EUIPO μπορούσε να διαθέτει κατά τον χρόνο που έλαβε την απόφασή του και τα οποία όφειλε να λάβει υπόψη στο πλαίσιο της εκτίμησής του ως προς την εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ των σημείων MASSI και MESSI.

Τέλος, το Δικαστήριο εκτιμά ότι το επιχείρημα της J.M.-E.V. e hijos ότι το Γενικό Δικαστήριο κακώς στηρίχθηκε στην απόφαση του Δικαστηρίου Ruiz Picasso κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ 4 στηρίζεται σε εσφαλμένη ερμηνεία της εν λόγω απόφασης. Ειδικότερα, η ύπαρξη προγενέστερου παγκοίνως γνωστού σήματος προβληθέντος προς στήριξη ανακοπής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή της εν λόγω νομολογίας. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η εκτίμηση περί του αν ένα σημείο έχει, στην αντίληψη του ενδιαφερομένου κοινού, σαφή και συγκεκριμένη σημασία μπορεί, συνεπώς, να αφορά τόσο το σημείο στο οποίο συνίσταται το προγενέστερο σήμα (εν προκειμένω MASSI) όσο και το σημείο που αντιστοιχεί στο σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση (εν προκειμένω MESSI). Ως εκ τούτου, έχοντας διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβανόταν τα σημεία MASSI και MESSI ως διαφορετικά από εννοιολογικής απόψεως, το Γενικό Δικαστήριο μπορούσε όντως να στηριχθεί στην ανωτέρω νομολογία.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςSource/ Author: curia.europa.eu
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom