ΔΕΕ:Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής περί μη εγκρίσεως του σχεδίου εξαγοράς της Telefónica UK από την Hutchison 3G UK στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας

June 02, 2020: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

ΔΕΕ:Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής περί μη εγκρίσεως του σχεδίου εξαγοράς της Telefónica UK από την Hutchison 3G UK στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 6565/20 Λουξεμβούργο, 28 Μαΐου 2020

Απόφαση στην υπόθεση T-399/16 CK Telecoms UK Investments κατά Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής περί μη εγκρίσεως του σχεδίου εξαγοράς της Telefónica UK από την Hutchison 3G UK στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας

Στις 11 Μαΐου 2016 1 , η Επιτροπή εξέδωσε, δυνάμει του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις 2 , απόφαση περί μη εγκρίσεως του σχεδίου εξαγοράς της Telefónica UK (στο εξής: O2) από την Hutchison 3G UK 3 (στο εξής: Three).

Κατά την Επιτροπή, η εν λόγω εξαγορά θα οδηγήσει στην εξαφάνιση ενός σημαντικού ανταγωνιστή από την αγορά της κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η δε οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό δύο μόνο φορέων εκμετάλλευσης κινητού δικτύου, της Everything Everywhere (EE), η οποία ανήκει στην British Telecom και της Vodafone. Η Επιτροπή έκρινε ότι αυτή η μείωση των ανταγωνιστών από τέσσερις σε τρείς πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να επιφέρει αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών. Η εξαγορά μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές εμποδίζοντας την ανάπτυξη των υποδομών του κινητού δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, με τη σχεδιαζόμενη εξαγορά μειώνεται ο αριθμός των φορέων εκμετάλλευσης κινητού δικτύου που θα επιθυμούσαν να φιλοξενήσουν άλλους φορείς κινητής τηλεφωνίας στα δίκτυά τους.

Η Three προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο δέχεται την προσφυγή και ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής.

I – Τα αποτελέσματα της εξαγοράς επί των τιμών και επί της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές δεν αποδείχθηκαν κατά νόμο και με τον απαιτούμενο βαθμό απόδειξης.

Η εκτίμηση της Επιτροπής στηριζόταν στην άποψη ότι η εξαγορά πρόκειται να εξαλείψει τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο ισχυρών επιχειρήσεων στην βρετανική αγορά κινητής τηλεφωνίας, εκ των οποίων η μία, η Three, αποτελεί σημαντικό παράγοντα του ανταγωνισμού στη βρετανική αγορά κινητής τηλεφωνίας και η άλλη, η O2, κατέχει ισχυρή θέση: από κοινού, οι δύο επιχειρήσεις έχουν ηγετική θέση στην αγορά, με μερίδιο περίπου 40 %. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι πιθανό η οντότητα που θα προκύψει από την εξαγορά να επιδείξει λιγότερο επιθετική ανταγωνιστική συμπεριφορά, να αυξήσει τις τιμές, η δε εξαγορά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες επί της ικανότητας των άλλων επιχειρήσεων να ασκούν ανταγωνισμό μέσω των τιμών και επί άλλων παραμέτρων (καινοτομία, ποιότητα του δικτύου).

Μετά την αποσαφήνιση του περιεχομένου της τροποποίησης που επέφερε ο κανονισμός περί συγκεντρώσεων, καθώς και του βάρους απόδειξης και του απαιτούμενου βαθμού απόδειξης στον τομέα των συγκεντρώσεων, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης που στηρίζονται στα λεγόμενα «μονομερή» (ή «μη συντονισμένα») αποτελέσματα – ήτοι, στην έννοια του «σημαντικού παράγοντα του ανταγωνισμού», στην αμεσότητα του ανταγωνισμού μεταξύ των Three και O2 και στην ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξαγοράς επί των τιμών – ενέχει πλάνη περί το δίκαιο και πλήθος σφαλμάτων εκτίμησης.

Το Γενικό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός περί συγκεντρώσεων παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να απαγορεύει, υπό ορισμένες περιστάσεις, σε ολιγοπωλιακές αγορές, συγκεντρώσεις οι οποίες, καίτοι δεν δημιουργούν ή ενισχύουν ατομική ή συλλογική δεσπόζουσα θέση, είναι ικανές να επηρεάσουν τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην αγορά σε βαθμό συγκρίσιμο με εκείνον που αποδίδεται σε τέτοιες θέσεις, απονέμοντας στην προκύπτουσα από τη συγκέντρωση οντότητα τέτοια ισχύ ώστε να μπορεί να καθορίζει από μόνη της τις παραμέτρους του ανταγωνισμού και, ιδίως, να καθορίζει, αντί να αποδέχεται, τις τιμές. Πάντως, η μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης επί των υπολοίπων ανταγωνιστών δεν επαρκεί καταρχήν, αφεαυτής, ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο θεωρίας περί ζημίας η οποία στηρίζεται στα μη συντονισμένα αποτελέσματα.

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της Three ως «σημαντικού παράγοντα του ανταγωνισμού», το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε σφάλμα κρίνοντας ότι δεν είναι αναγκαίο μια επιχείρηση να διαχωριστεί από τους ανταγωνιστές της όσον αφορά την επίδρασή της στον ανταγωνισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή, στηριζόμενη στη θέση αυτή, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ως «σημαντικό παράγοντα του ανταγωνισμού» κάθε λειτουργούσα σε ολιγοπωλιακή αγορά επιχείρηση η οποία ασκεί ανταγωνιστική πίεση.

Περαιτέρω, όσον αφορά την αξιολόγηση της αμεσότητας της σχέσης ανταγωνισμού, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, μολονότι η Επιτροπή απέδειξε ότι η Three και η O2 τελούν σε σχετικά άμεση ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους όσον αφορά μέρος των τμημάτων μιας αγοράς, η περίσταση αυτή δεν αρκεί αφεαυτής ώστε να αποδείξει, εν προκειμένω, την εξάλειψη των σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούν αμοιβαίως οι μετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, την ύπαρξη σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης επί των τιμών, στην οποία προέβη η Επιτροπή, δεν αποδεικνύει με έναν αρκούντως υψηλό βαθμό πιθανότητας ότι πρόκειται να σημειωθεί μεγάλη αύξηση των τιμών.

II – Η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης επί των συμφωνιών για την κοινή χρήση δικτύων και υποδομών του κινητού δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο συνιστούν σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Οι τέσσερις φορείς εκμετάλλευσης κινητού δικτύου που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνάψει δύο συμφωνίες για την κοινή χρήση δικτύου: αφενός, η EE και η Three ένωσαν τα δίκτυά τους υπό την ονομασία «Mobile Broadband Network Limited» - MBNL· αφετέρου, η Vodafone και η O2 ένωσαν τα δίκτυά τους για να δημιουργήσουν τη συμφωνία «Beacon». Με τον τρόπο αυτό μπορούν να μοιράζονται το κόστος για την ανάπτυξη των δικτύων τους παραμένοντας, παράλληλα, ανταγωνιστές σε επίπεδο λιανικής αγοράς.

Κατά την Επιτροπή, η μελλοντική ανάπτυξη του συνόλου των υποδομών κινητού δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να εμποδιστεί καθόσον η οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα μετέχει σε αμφότερες τις συμφωνίες για την κοινή χρήση δικτύου, δηλαδή στις συμφωνίες MBNL και Beacon. Η οντότητα αυτή θα μπορεί να έχει συνολική εικόνα των σχεδίων των δύο άλλων ανταγωνιστών, της Vodafone και της EE και να τους αποδυναμώσει, παρακωλύοντας με τον τρόπο αυτό τη μελλοντική ανάπτυξη των υποδομών του κινητού δικτύου στη χώρα. Ειδικότερα, κατά την Επιτροπή, ένας από τους τρόπους αποδυνάμωσης της ανταγωνιστικής θέσης ενός εκ των δύο μετεχόντων στις συμφωνίες για την κοινή χρήση δικτύου είναι η υποβάθμιση της ποιότητας του δικτύου της αντίστοιχης συμφωνίας. Τούτο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον μετέχοντα στη συμφωνία για την κοινή χρήση δικτύου το οποίο δεν θα αποτελέσει τη βάση του ενοποιημένου δικτύου της οντότητας που θα προκύψει από τη συγκέντρωση.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η πιθανή απόκλιση των συμφερόντων των συμβαλλομένων σε συμφωνία για την κοινή χρήση δικτύου, η διατάραξη της λειτουργίας των προϋφιστάμενων συμφωνιών για την κοινή χρήση δικτύου των οποίων η διάρκεια παρατάθηκε προς όφελος της Three, ακόμη δε και η λήξη των συμφωνιών αυτών, δεν συνιστούν αυτές καθαυτές σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο θεωρίας περί ζημίας στηριζόμενης σε μη συντονισμένα αποτελέσματα.

Συναφώς, το Γενικό Δικαστήριο σημειώνει, πρώτον, ότι δεν αναλύθηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης όσον αφορά την πιθανή άσκηση ισχύος στην αγορά, υπό τη μορφή υποβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών ή της ποιότητας του ίδιου του δικτύου της από την οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση, παρότι η αξιολόγηση της ενδεχόμενης εξάλειψης των σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που οι μετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασκούν αμοιβαίως, καθώς και η ενδεχόμενη μείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων επί των άλλων ανταγωνιστών βρίσκεται στον πυρήνα της αξιολόγησης των μη συντονισμένων αποτελεσμάτων που απορρέουν από τη συγκέντρωση.

Το Γενικό Δικαστήριο παρατηρεί, δεύτερον, ότι, ακόμη και αν η οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση προκρίνει τη μία εκ των δύο συμφωνιών για την κοινή χρήση δικτύου, έχοντας κίνητρο να μειώσει το συνδεόμενο με το άλλο δίκτυο κόστος, τούτο δεν θα μπορούσε να επηρεάσει δυσανάλογα τη θέση του άλλου μετέχοντος στη συμφωνία για την κοινή χρήση δικτύου ούτε να αποτελέσει σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, καθόσον η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν θα έχει ούτε την ικανότητα ούτε το συμφέρον να αντιδράσει σε αύξηση του κόστους του και απλώς θα σταματήσει να επενδύει στο δίκτυο.

III – Τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης στην αγορά χονδρικής δεν εξετάστηκαν αρκούντως ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 

Πέραν των τεσσάρων φορέων εκμετάλλευσης κινητού δικτύου, υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο διάφοροι «εικονικοί» φορείς στη λιανική αγορά κινητής τηλεφωνίας, όπως η Virgin Media, η Talk Talk και η Dixons Carphone οι οποίοι, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους βρετανούς καταναλωτές, χρησιμοποιούν τις υποδομές των φορέων εκμετάλλευσης κινητού δικτύου που παρέχουν υπηρεσίες «φιλοξενίας».

Κατά την Επιτροπή, η εξάλειψη της Three ως «σημαντικού παράγοντα του ανταγωνισμού» και η επακόλουθη μείωση του αριθμού των κινητών δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας καθιστούν δυσκολότερη τη διαπραγματευτική θέση των εικονικών φορέων όσον αφορά την απόκτηση ευνοϊκών συνθηκών πρόσβασης στην αγορά χονδρικής.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι ούτε τα μερίδια αγοράς στην αγορά χονδρικής που κατέχει η Three ούτε η πρόσφατη εξέλιξή τους δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό της ως «σημαντικού παράγοντα του ανταγωνισμού». Απλώς και μόνο το γεγονός ότι η Three διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στον ανταγωνισμό απʼ όσο δείχνει το μερίδιό της στην αγορά δεν επαρκεί ως απόδειξη της ύπαρξης σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ιδίως καθόσον δεν αμφισβητήθηκε ότι το μερίδιο αγοράς της Three είναι μικρό.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom