Πως θα λειτουργήσουν απο την 1η Ιουνίου το Συμβούλιο Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τακτικά διοικητικά δικαστήρια

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / June 01, 2020: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Πως θα λειτουργήσουν απο την 1η Ιουνίου το Συμβούλιο Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2033/Β/28.5.2020) αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η επανέναρξη από 1.6.2020 της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας.

Ως προς τον τρόπο επαναλειτουργίας των ως άνω δικαστηρίων επισημαίνονται τα εξής:

Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των ως άνω δικαστηρίων (13.3.2020 - 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών τους.

Συνεπώς, μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής, ήτοι από 1.6.2020, οι παραπάνω προθεσμίες συνεχίζουν να τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολειπόταν κατά τον χρόνο έναρξης της αναστολής (13.3.2020) και μέχρι να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προθεσμία.

Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο ή τάσσονται από το δικαστήριο (ενδεικτικά: άσκησης πάσης φύσεως ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, κατάθεσης υπομνημάτων, νομιμοποίησης, προσκόμισης εγγράφων κλπ.).

Προθεσμίες έναντι της διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων προθεσμιών για άσκηση διοικητικών προσφυγών), που έχουν ανασταλεί κατ’ εφαρμογή άλλων διατάξεων, δεν καλύπτονται από την ως άνω ΚΥΑ και ρυθμίζονται χωριστά κατά περίπτωση.

Περαιτέρω, οι ρυθμίσεις του άρθρου 33 της από 1.5.2020 ΠΝΠ (η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ΦΕΚ Α 104), συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι και 15.7.2020.

Συνεπώς, για τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο, οι συνήγοροι μπορούν να παρίστανται ή με φυσική παρουσία ή με την υποβολή έντυπης δήλωσης περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 και 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή, τέλος, με ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δηλώσεων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 33 της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. (ηλεκτρονική σύνταξη της δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και ηλεκτρονική υποβολή της στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου).

Η προϋπόθεση της υποβολής δήλωσης περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο του άρθρου 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 ή 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από όλους τους διαδίκους προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση, δεν ισχύει πλέον.

Περαιτέρω, μέχρι 15.7.2020 και ανεξαρτήτως του τρόπου παράστασης:

α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας,

οι διάδικοι έχουν προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

οι διάδικοι έχουν:

βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

ββ) στις διαφορές ουσίας (για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που τάσσει προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της συζήτησης), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης,

γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο,

οι διάδικοι έχουν προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

Τέλος, όπως ορίστηκε στα άρθρα 76 και 77 του ν. 4690/2020 η συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται οίκοθεν με πράξη του οικείου οργάνου σε προσεχή δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόμιμα στη ματαιωθείσα συζήτηση.

Οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του κάθε Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

 

Διοικητικά Δικαστήρια


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom