Σχέδιο Νόμου:Τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις

November 05, 2019: Νομοθεσία

posts


ethemis

Σχέδιο Νόμου:Τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρούνται στοχευμένες παρεμβάσεις στο Π.Δ. 26/2012 με κύριο στόχο την εναρμόνισή του με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και την απλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών, στο βαθμό που είναι εφικτό.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες είναι α. η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης καταχώρισης υποψηφίων που αντικαθιστά την προηγούμενη επίδοση με δικαστικό επιμελητή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου των δηλώσεων των συνδυασμών και β. η κατάργηση του ενδιάμεσου σταδίου της ανακήρυξης υποψηφίων με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εγκαθιδρύουν μία ανακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου που θα αφορά σε συνδυασμούς κόμματος ή/και συνδυασμούς συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων ή/και συνασπισμούς ανεξάρτητων υποψηφίων ή /και μεμονωμένους υποψηφίους αλλά και βουλευτές επικρατείας, των οποίων οι υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων.

Ειδικότερα :

Με το άρθρο 1, που αντικαθιστά το άρθρο 31 του Π.Δ. 26/2012, ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της ψηφοφορίας σε όλη την επικράτεια που θα είναι πάντα η τελευταία Κυριακή πριν τη συμπλήρωση των 30 ημερών από την έκδοση του Π.Δ. που ορίζει τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών. Επιπλέον η πρόβλεψη για την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 54 παρ.2 του Συντάγματος Π.Δ. με το οποίο ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας περιλαμβάνεται πλέον, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου (ορ. Άρθρο 12) , στο άρθρο 2 του Π.Δ. 26/2012, για λόγους συνάφειας. Τέλος με την παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος επιμηκύνεται κατά 3 ημέρες η προεκλογική περίοδος στην περίπτωση που λήγει η Βουλευτική περίοδος, για λόγους καλύτερης οργάνωσης των υποψηφίων

Με το άρθρο 2 επικαιροποιείται το ισχύον άρθρο 29 του Π.Δ. 26/2012, ώστε να γίνεται πλέον αναφορά στο Μητρώο Πολιτών που συστήθηκε με το άρθρο άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) και περιλαμβάνει : α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3274/2004 (Α` 195), β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των [2] Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα, οι οποίες καταχωρίζονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976 (Α` 143) και γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ίδιου Υπουργείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, που αντικαθιστά το άρθρο 37 του Π.Δ 26/2012., προβλέπεται σύντμηση της προθεσμίας που έχουν τα κόμματα και οι συνδυασμοί συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων για τη δήλωση ονομάτων και εμβλημάτων τους ενώ με την παρ.3 καθιερώνεται αμελλητί υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών να αναρτά στην ιστοσελίδα του τις υποψηφιότητες.

Με το άρθρο 4, που αντικαθιστά το άρθρο 38 του Π.Δ. θεσπίζονται εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες για την επίλυση από το Α Τμήμα του Αρείου Πάγου, διαφωνιών που αφορούν τη χρήση ονομάτων ή εμβλημάτων κομμάτων ή της ιδιότητας Προέδρου ή μέλους διοικούσας επιτροπής ώστε τα σχετικά ζητήματα να αποσαφηνίζονται άμεσα και να μην διακυβεύεται η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών

Με το άρθρο 5 , που αντικαθιστά το άρθρο 32 του Π.Δ. ορίζοται οι συνδυασμοί που δικαιούνται να λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές, τα πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν τη σχετική δήλωση κατάρτισης συνδυασμού καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, στο οποίο περιλαμβάνεται το όνομα του κόμματος, και τα ονόματα των υποψηφίων που απαρτίζουν το συνδυασμό. Με την παρ. 3 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι δήλωση αυτή κατατίθεται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργείται η ενδιάμεση διαδικασία της πρόταση υποβολής υποψηφίων που ορίζει το ισχύον άρθρο 32 του Π.Δ καθώς και η διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το αρμόδιο δικαστήριο , που ορίζει το ισχύον άρθρο 33 του Π.Δ.

Με τις παρ. 1 ,2 και 3 του άρθρου 6 που αντικαθιστά το άρθρο 33 του Π.Δ., θεσπίζεται η διαδικασία παροχής πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων για κόμματα , συνδυασμούς κ συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων με τη χορήγηση σε αυτούς [3] μοναδικών κωδικών αριθμών ενώ με την παρ. 4 χορηγείται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να ρυθμίσει κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων. Με την παρ. 5 προβλέπεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία, μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, οι δηλώσεις των υποψηφίων κατατίθενται από τα κόμματα, συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων καθώς και μεμονωμένους υποψήφιους σε έντυπη μορφή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αυτοπρόσωπη παρουσία, δικαστικό επιμελητή ή δια πληρεξουσίου εκπροσώπου.

Με το άρθρο 7, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 34 του Π.Δ. ρυθμίζεται η προθεσμία εντός της οποίας δύναται κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων να καταρτίσουν και να υποβάλουν τους συνδυασμούς τους, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων, τα επιμέρους στοιχεία που καταχωρίζονται για κάθε υποψήφιο , η υποχρέωση επισύναψης παράβολου 150 ευρώ , η υποχρέωση κάθε υποψηφίου να είναι υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια πλην του αρχηγού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε έως τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος, Ορίζεται επίσης ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών που μπορεί να περιλάβει κάθε συνδυασμός και το ποσοστό του αριθμού υποψηφίων βουλευτών από κάθε φύλο.

Με το άρθρο 8 προστίθεται στο Π.Δ. 26/2012 νέο άρθρο 34 Α που ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής πρότασης για τους βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σε όλη την επικράτεια

Με το άρθρο 9, αντικαθίσταται το άρθρο 30 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται η ίδια διαδικασία παραίτησης από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας, σε σχέση με το ισχύουσες, με τη διαφορά ότι, κατά την προτεινόμενη ρύθμιση, η παραίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσίας και όχι στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου ενώ επίσης μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο και όχι μόνο με δικαστικό επιμελητή. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία απλοποιείται και [4] απαλλάσσονται τα Δικαστήρια από ένα επιπρόσθετο βάρος αυτό της διαβίβασης των παραιτήσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της αρχή. Ειδικώς με την παρ. 2 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι η αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται και στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων

Με το άρθρο 10 που αντικαθιστά το άρθρο 35 του Π.Δ. 26/2012 , ορίζεται η προθεσμία και η διαδικασία ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων βουλευτών από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Με το άρθρο 11 που αντικαθιστά το άρθρο 39 του Π.Δ. , περιγράφεται εναρμονισμένα με τις λοιπές τροποποιούμενες ρυθμίσεις, η διαδικασία κοινοποίησης των Αποφάσεων του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων

Με την παρ. 1 του άρθρου 12 , που αντικαθιστά το άρθρο 2 του Π.Δ. οι βουλευτές επικρατείας αυξάνονται από 12 σε 15. Με την παρ. 2 συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λόγω συνάφειας, η πρόβλεψη για την έκδοση του Π.Δ. για τον ορισμό των βουλευτικών εδρών , όπως απαιτείται από το άρθρο 54 παρ. 2 Σ. Με την παρ. 6 ορίζεται ότι αν από την κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του ιδίου άρθρου, δεν έχει κατανεμηθεί έδρα σε εκλογική περιφέρεια, τότε κατανέμεται μια έδρα σε αυτή και η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από την εκλογική περιφέρεια που της έχει κατανεμηθεί έδρα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 5 και έχει το μικρότερο υπόλοιπο.

Με το άρθρο 13, που αντικαθιστά το άρθρο 48 του Π.Δ. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική περίοδο

Με το άρθρο 14, αντικαθίσταται το άρθρο 58 του Π.Δ. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία μπορεί καθορίζεται ημερήσια αποζημίωση στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος , μη προσέλευσης των εφορευτικών επιτροπών για την άσκηση των καθηκόντων τους, και σκοπείται η υποβοήθηση του έργου των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και η διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας γενικότερα. [5]

Με το άρθρο 15 , που αντικαθιστά το άρθρο 59 του Π.Δ. το κώλυμα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών επεκτείνεται και για τους διατελέσαντες βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργούς καθώς και για τους υποψήφιους βουλευτές που ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο αλλά και τους ιερείς και λοιπούς θρησκευτικούς λειτουργούς.

Με το άρθρο 16 προστίθεται στο Π.Δ. 26/2012 νέο άρθρο 94 Α που ορίζει τη διαδικασία μετάδοσης αποτελεσμάτων από τους δικαστικούς αντιπροσώπους στο Υπουργείο Εσωτερικών και χορηγείται εξουσιοδότηση στο Υπουργό Εσωτερικών να ρυθμίσει με Υπουργική Απόφαση κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου

Με το άρθρο 17 αντικαθίσταται το άρθρο 103 του Π.Δ. 26/2012 Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ισχύοντος άρθρου, ότι η ανακήρυξη των αναπληρωματικών βουλευτών γίνεται από τον Άρειο Πάγο και όχι από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ενώ ομοίως η κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας αναπληρωματικών βουλευτών διενεργείται από τον Άρειο Πάγο.

Με το άρθρο 18, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 107 του Π.Δ. ορίζεται ότι οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να γίνονται και από τα όργανα της δημοτικής αστυνομίας καθώς και από δημοτικούς υπαλλήλους σε αντίθεση με την ισχύουσα διάταξη που αναθέτει αυτό το έργο μόνο στους δικαστικούς επιμελητές και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με το άρθρο 19, αντικαθίσταται το άρθρο 95 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ισχύοντος άρθρου, ότι οι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής της υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, χορηγείται δε με την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να ρυθμίσει με αποφάσεις του τα θέματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή της αίτησης και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής. [6]

Με το άρθρο 20 παρ. 1 , 4 και 5 απαλείφεται η αναφορά στο Μητρώο Αρρένων που προέβλεπε το άρθρο 8 του Π.Δ. 26/2012 . Με τον τρόπο αυτό καθιερώνεται η εγγραφή στα δημοτολόγια του Δήμου ως βάση για τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και για τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού που απαιτείται για να ψηφίσει ο εκλογές σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί σε εκλογικό κατάλογο

Με το άρθρο 21 παρ.1 ορίζεται ο Νοέμβριος (έναντι του Φεβρουαρίου που προβλέπεται έως τώρα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 26/2012) ως ο μήνας για τη σύνταξη των ονομαστικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου και θα αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το επόμενο έτος. Με την παρ.2 ορίζεται ότι η κατάταξη των νέων εκλογέων σε εκλογικό διαμέρισμα γίνεται από τον οικείο Δήμο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή προκύπτει από το δημοτολόγιο του Μητρώου Πολιτών και καταργείται η πρόβλεψη για την υποβολή δήλωσης των νέων εκλογέων για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν.

Με το άρθρο 22 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του Π.Δ. 26/2012. Στη νέα διάταξη έχει απαλειφθεί η πρόβλεψη για χορήγηση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού στους εκλογείς που εγγράφονται αυτεπαγγέλτως το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου.

Με το άρθρο 23 αντικαθίσταται το άρθρο 12 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, ότι ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός αναφέρεται στις καταστάσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμαρχο και περιέχουν τις μεταβολές στα στοιχεία των εκλογέων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις νέων εκλογέων ,των εκλογέων που έχουν παραλειφθεί και των εγγραφών λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Με το άρθρο 24 , αντικαθίσταται το άρθρο 49 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, ότι οι αντιπρόσωποι των κομμάτων ή συνασπισμών κοµµάτων ή ανεξαρτήτων ή κάθε µεµονωµένου υποψήφιου και οι αναπληρωτές τους κατά τα ανωτέρω, δύνανται να εισέλθουν ανά πάσα στιγμή της ημέρας της ψηφοφορίας, στο χώρο του εκλογικού τμήματος όπου θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους [7]

Με το άρθρο 25 αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, η υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών, να μεριμνά για την καταχώριση σχετικών ενδείξεων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητα της εγγραφής των εκλογέων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το άρθρο 26 αντικαθίσταται το άρθρο 71 του Π.Δ. 26/2012. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι ο αριθμός των ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή µεµονωµένο υποψήφιο της περιφέρειας πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον αριθµό των εκλογέων, που είναι εγγεγραµµένοι στο εκλογικό τµήµα., σε αντίθεση με τη ρύθμιση του ισχύοντος άρθρου που προβλέπει ποσοστό 20%

Με το άρθρο 27 , με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 79 του Π.Δ. 26/2012 καταργείται η υποχρέωση σφράγισης της κάλπης με σφραγίδα και προτείνεται το κλείδωμα αυτής.

Με το άρθρο 28 παρ. 1 και 2 εκσυγχρονίζεται η διαδικασία αποστολής εκλογικών καταλόγων του άρθρου 22 του Π.Δ. 26/2012. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι εκλογικοί κατάλογοι κυρώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποστέλλονται στο οικείο Πρωτοδικείο, τον Περιφερειάρχη και τον οικείο Δήμο, μόνο αποθηκευμένοι σε ψηφιακό μέσο μοναδικής εγγραφής και όχι σε έντυπη μορφή. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι μία (1) σειρά εκλογικών καταλόγων σε έντυπη μορφή που θα αποσταλούν στο οικείο εκλογικό τμήμα με τον εκλογικό σάκο και ένα αντίγραφο αυτών αποθηκευμένο σε ψηφιακό μέσο μοναδικής εγγραφής, προκειμένου να αποσταλεί στον Περιφερειάρχη Αττικής και στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας έδρας λοιπών νομών.

Με το άρθρο 29 αντικαθίσταται το άρθρο 23 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, η υποχρέωση των δικαιούχων αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δημοσιευμάτων εκλογικού περιεχομένου, να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία περιέχουν τους εκλογικούς καταλόγους εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της διενέργειας των [8] εκλογικών αναμετρήσεων σύμφωνα με έγγραφη δήλωση τους. Επίσης προβλέπεται η απαγόρευση μεταβίβασης των ανωτέρω στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σχέδιο Νόμου σε δημόσια διαβούλευσηSource/ Author:opengov.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom